Over Ons

Wat is de EAV?

De Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV), een socio-culturele vereniging van evangelische kerken, denominaties en organisaties, wil met een duidelijke en relevante stem vernieuwing en vorming stimuleren. Zij doet dit, zowel onder haar leden als ook in de samenleving, op grond van het mandaat in het evangelie van Mattheus 28:19-20.

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.” [NBV21]

Vanwege dit mandaat is het doel van de alliantie ‘elkaar te helpen Jezus bekend te maken’. De EAV wil haar leden ondersteunen om deze opdracht uit te voeren. Samen zoeken we naar nieuwe manieren om de aloude boodschap bekend te maken. Dit doen we rond drie kernwoorden: EenheidStem en Ondersteuning.

01.

EENHEID

Kerken, denominaties en organisaties samenbrengen in de naam van Jezus.

De EAV zal alle krachten van evangelische kerken, denominaties en organisaties in Vlaanderen bundelen om de grote opdracht van Jezus waar te maken in ons land en erbuiten

En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. Joh. 17:20-21 HSV

Eenheid, die verder gaat dan theologische verschillen en andere werkwijze, is een groot getuigenis. Binnen de EAV vinden verschillende stromingen binnen het evangelisch werkveld een plaats. En hoewel die verschillen groot kunnen zijn, zowel in theologie als in werkwijzen, kunnen we elkaar respecteren, ondersteunen en bemoedigen in de taak die voor ons ligt. Deze eenheid is een getuigenis die ons allemaal laat zien wie Jezus is. Gezonden door God de Vader, om een wereld, die ten ondergaat door zonde, te verlossen. In al onze verscheidenheid willen we Jezus bekend maken in ons land.

02.

STEM

Een christelijke stem laten horen in kerk en maatschappij.

De EAV wil een hoopvolle, betrouwbare en zelfverzekerde stem zijn in de kerken en organisaties aangesloten bij de EAV, in de media, en in de publieke sfeer, om er een duidelijk christelijk/evangelisch geluid te laten klinken.

03.

Ondersteuning

De kerk dienen en onze leden ondersteunen.

De EAV wil haar leden, kerken, denominaties en organisaties, ondersteunen en toerusten met de nodige informatie, inspiratie, bemoediging en expertise, door netwerking en platforms aan te bieden.

Het ontstaan van de EAV

De Evangelische Alliantie Vlaanderen werd opgericht in 1980. De evangelische beweging in Vlaanderen was aan het groeien, maar er was weinig onderling contact. Een van de eerste doelstellingen van de EAV was dan ook verschillende denominaties dichter bijeen te brengen, of zoals het bij de oprichting geformuleerd werd: ‘een platform te zijn waarop we elkaar ontmoeten, stichten, opbouwen, stimuleren en activeren’.

De EAV werd een vertegenwoordiger van hele evangelische beweging in Vlaanderen, ‘als een soort overkoepelende organisatie die het de evangelische christenen zou mogelijk maken om als geheel te kunnen optreden’.

De EAV blijft voortdurend in beweging waarbij werken aan eenheid is belangrijk. De basis voor die werking wordt gelegd door de Relationele Code van de Evangelische Alliantie. Niet alleen de eenheid is belangrijk maar ook de kwaliteit van het werk van de kerken en organisaties krijgt grote aandacht. Er is een Deontologische Code, die op alle leidinggevenden van toepassing is. Extreme of sektarische praktijken horen in de evangelische wereld niet thuis.

Medianetwerk

Gebed

Geloofsvervolging

Zending

Inclusie

Jeugd

Evangelisatie

Contact