slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Geen internationaal recht op abortus

InterCom210104 GeneveVerenigdeNaties01LQ32 landen tekenen Geneva Consensus Declaration

Eind oktober tekenden 32 landen in Genève een verklaring die werd opgesteld door de Verenigde Staten en ondersteund door Brazilië, Indonesië, Hongarije, Oegande en Egypte. Het document behandelt de bescherming van de gezondheid van vrouwen en wil gezinnen versterken. De landen die de tekst ondertekend hebben zouden samenkomen in de marge van de Wereld Gezondheidsvergadering 2020, maar door de Coronamaatregelen werd het een virtuele conferentie. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo en zijn collega van Gezondheidszaken Alex Azar waren de gastheren. De ondertekenaars vertegenwoordigen samen ongeveer 1,6 miljard burgers.

Europa bevordert LHTB-rechten

InterCom210104 EuropaLGTBLanden die niet meewerken kunnen fondsen verliezen

De Europese Unie heeft een ambitieus plan gelanceerd om de LHTB-gemeenschap te beschermen. In haar ‘State of the Union’ heeft de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen laten doorschemeren dat dit een van haare prioriteiten zal zijn. De nieuwe strategie werd in november gepresenteerd.

Het besluit komt midden in het maatschappelijk debat in landen zoals Polen waar meer dan honderd steden en gemeenten zich LHTB-vrij hebben verklaard. EU-vertegenwoordigers hebben sterk gereageerd tegen die maatregelen en Von der Leyen omschrijft die gebieden als ‘zones zonder menselijkheid’. De Commissie heeft al laten weten dat landen of regio’s die de richtlijnen van de EU niet volgen, fondsen zullen verliezen.

200.000 Verhalen van hoop

InterCom210104 VerhalenVanHoopSchotlandKerken dienstbaar  tijdens lockdown in Schotland

Tijdens de lockdown hebben de kerken in Schotland gezorgd voor 212.214 afzonderlijke ondersteunende activiteiten dankzij de hulp van duizenden vrijwilligers. Een reeks projecten in meer dan 180 locaties, in alle hoeken van het land, bereikte de meest de meest kwetsbaren onder de bevolking. De cijfers staan te lezen in een rapport dat de Evangelische Alliantie in het Verenigd Koninkrijk samen met ‘Serve Scotland’ opstelde voor de Schotse overheid. Het was daarbij de bedoeling om een beeld te krijgen van de inspanningen van de kerken in de periode mei tot en met juli 2020.

Kieran Turner van de Evangelische Alliantie in Schotland liet weten: “In 2020 moesten veel activiteiten onderbroken worden en de kerken hebben zich – zoals zoveel instanties - moeten aanpassen. Dit rapport laat de significante impact van de kerken zien bij de ondersteuning van kwetsbare mensen in onze maatschappij.” Ze vervolgt: “Veel kerken hebben hun werking veranderd en zowel medewerkers als vrijwilligers werden op andere manieren ingezet.

Vlaanderen mag onverdoofd slachten verbieden


InterCom210104 RitueelSlachtenEuropees Hof ziet geen probleem voor godsdienstvrijheid

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft zich uitgesproken over een klacht van een aantal Vlaamse Joodse en islamitische organisaties die zich in de uitoefening van hun godsdienst beperkt zagen door het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten. De Europese rechtbank is van mening dat overheden het recht hebben om ritueel slachten te verbieden om zo het dierenwelzijn te beschermen. Een dergelijke regelgeving is niet in strijd met de rechten van religieuze groeperingen. De uitspraak gaat in tegen het advies dat de advocaat-generaal in september formuleerde.

Het verbod om dieren zonder voorafgaande verdoving te slachten is in Vlaanderen sinds 1 januari 2019 van kracht. Uitgangspunt is de overtuiging dat dieren die geslacht worden zonder eerst verdoofd te zijn, onnodig lijden. Echter, zowel binnen het Jodendom als de islam geldt de verplichting dat dieren die geofferd worden, bij volle bewustzijn zijn. Volgens de traditionele regels is geslacht vlees niet koosjer of halal is het dier eerst wordt verdoofd. Omdat op die manier de uitoefening van de godsdienst beperkt werd, spanden enkele organisaties een zaak aan bij het Belgische Grondwettelijk Hof. Vandaar werd het geding doorgeschoven naar het Europese Hof van Justitie, de hoogste Europese rechtbank.

Christelijk ruzie maken

InterCom210104 MetamorfoseLQChristenen horen geen ruzie te maken. Dat wordt toch voortdurend verkondigd. Dirk Lemmens ziet dat een beetje anders en schreef in de nieuwste editie van Metamorfose een artikel geschreven onder de titel ‘De kunst van het ruzie maken’. Een fikse ruzie kan volgens hem, op zijn tijd geen kwaad. Maar voor wie al lang een woede-uitbarsting de vrije loop wilde laten: er zijn wel regels voor conflicten, ofwel: een ruzie van een christen hoort een ‘christelijke ruzie’ te zijn.

In zijn pastorale praktijk krijgt Lemmens vaak te maken met mensen die niet weten hoe ze vorm kunnen geven aan hun boosheid zonder daarbij te verallen in een heftige ruzie. Op zich is er niets mis met boosheid: God is liefdevol, maar we lezen in de Bijbel ook dat Hij ‘toornig’ is. De dingen die verkeerd zijn, maken Hem boos.

Berlijn bouwt ‘Huis van Eén’

InterCom210104 OecumenischHuisBerlijnMulti-geloofsgebouw voor Joden, moslims en christenen

In de komende twee jaar verrijst er in Berlijn een polyvalent geloofsgebouw dat voor Joden, moslims en christenen een gezamenlijk gebedshuis moet worden. Het project kreeg de naam ‘Huis van Een’ mee en heeft als doel ‘aan te tonen dat religies belang hebben en een voorbeeld te laten zien dat er een vreedzaam samenleven mogelijk is, in tegenstelling tot alle wreedheden die er in de naam van geloof gebeurd zijn’. De initiatiefnemers willen zich bewust ver van dogma’s houden.

Het oecumenische initiatief wordt gesteund door privé-donoren en ondernemingen uit verschillende landen en van diverse achtergronden. Daarnaast droeg het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken ook 10 miljoen euro bij. Ook de stad Berlijn, en andere openbare instituten, denktanks en stichtingen deden een duit in het zakje. De kosten van de bouw worden op 43 miljoen geschat.

Van megakerk naar microkerk:

InterCom210104 MegakerkMicrokerkCoronacrisis bevordert nieuwe modellen

Wat is de toekomst van de post-COVID christelijke kerk in de komende jaren? The Christian Post legde de vraag voor aan enkele Amerikaanse ‘millennial-voorgangers’, kerkleiders geboren in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw. Voor hen betekent de Coronacrisis stoppen met waar ze graag mee bezig waren, op zoek gaan naar discipelschap vanuit de vaststelling dat de bestaande kerkstructuren, ook die van gemeentes waar het evangelie trouw verkondigd wordt, ernstig te kort schieten en de voortgang van het Koninkrijk van God verhinderen.

Parker en Jessi Green voelden, zoals ze het zelf omschrijven, dat de Heilige Geest hen rusteloos maakte in hun voltijdse bediening in New York. De afgelopen 4 jaar is het echtpaar Green actief in de SALT-kerken, een netwerk van microkerken die ze opgestart hebben in Zuid-Californië.

Plaatselijke leiders in een wereldwijde kerk

InterCom210104 LausannePlaatselijkeLeidersWereldwijdeKerkHet belang van leiders en voortdurende leiderschapsontwikkeling voor de kerk wordt al vanaf het prille begin erkend. Jezus koos zijn twaalf discipelen, trainde hen en stuurde hen op een missie. Paulus was een mentor voor heel wat leiders, waaronder Timotheüs, en die trainde op zijn beurt weer anderen. Die werkwijze, die op verschillende manieren werd toegepast, heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de groei van de kerk gedurende de eeuwen. Ook in de moderne tijd wordt het belang van leiders en leiderschapsontwikkeling erkend. Tijdens het Lausanne Congres van 1974 werd een belangrijk document opgesteld, de Lausanne Verklaring. Daarin wordt het belang benadrukt van plaatselijke leiders die willen dienen en niet heersen. In een voorbereidend document voor de Lausanneconferentie in Kaapstad schreef Paul Joshua Bhakiaraj een discussiedocument over de plaatselijke leiders in de wereldwijde kerk. Hieronder een samenvatting van de tekst die niets aan actualiteit verloren heeft.

Herdenkingsdag genocide

InterCom210104 HerdenkingsdagGenocideDe Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft beslist dat 9 december vanaf nu de ‘nationale dag ter herdenking van de door de Belgische Staat officieel erkende genocides’ is. Ter gelegenheid daarvan zal ieder jaar een herdenkingsplechtigheid gehouden worden. Het voorstel daartoe werd door MR-parlementslid Michel De Maegd ingediend en vrijwel unaniem goedgekeurd.

Ondanks veel goede voornemens en intense inspanningen, woeden er op in deze wereld nog heel wat oorlogen, waarbij soms gruwelijk geweld gebruikt wordt. Een speciale categorie binnen deze conflicten zijn de genocides of volkerenmoorden. De bekendste daarvan is wellicht de vernietiging van zo’n 6 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar daarnaast waren er in de voorbije eeuwen heel wat bloedige slachtingen. In het eerste jaar na de oprichting van de Verenigde Naties noemde deze organisatie genocide een misdrijf krachtens internationaal recht, in strijd met de geest en de doelstellingen van de Verenigde Naties en veroordeeld door de beschaafde wereld.

Nieuwe erkenningen en nieuwe voorwaarden


InterCom210104 NieuweErkenningenVlaamse regering werkt aan aangepaste regels voor geloofsgemeenschappen

Tussen de 50 en 100 lokale geloofsgemeenschappen wachten momenteel op een officiële erkenning door de overheid. Een deel daarvan kijkt daar al sinds 2016, toen voormalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) aankondigde geen plaatselijke kerken meer te erkennen, naar uit. Sindsdien belanden de aanvragen in de koelkast. Minister Bart Somers (Open VLD) van de huidige Vlaamse regering kondigde onlangs aan dat de dossiers weer ter hand zijn genomen. Tegelijk wordt er gewerkt aan een nieuwe regelgeving, die zowel op de hangende aanvragen als op de bestaande erkenningen van toepassing zullen zijn. Rode draad in de communicatie hierover, is dat de buitenlandse financiering van Vlaamse geloofsgemeenschappen zoveel mogelijk dient te worden beperkt.

Het decreet waar nu aan gewerkt wordt, zou in september 2021 van kracht moeten worden. Vanaf dat moment kunnen er dus weer nieuwe erkenningen worden verleend. Dat betekent niet dat die dan ook onmiddellijk gebeuren: in het ontwerp wordt een wachtperiode van vier jaar voorzien, waarin de plaatselijke geloofsgemeenschap, of dat nu bijvoorbeeld een protestants-evangelische kerk of een islamitische moskee is, zal moeten functioneren alsof ze erkend is en geëvalueerd zal worden of aan alle voorwaarden voldaan is. Tot nu toe kon een erkenning in principe plaatsvinden zodra het dossier volledig was.

 

Einde aan de Coronatunnel?

InterCom210104 CoronaVaccins

Vaccins: oplossing of probleem?

Hoewel de cijfers wat betreft de Coronabesmettingen in Europa er nog altijd niet goed uitzien, blijft de hoop op een overwinning op het virus groot. Vooral de berichten over de vaccins die beschikbaar zijn, bieden een perspectief op een ‘terugkeer naar normaal’. Toch roept het ‘goede nieuws’ heel wat vragen op. De snelheid waarmee het vaccin ontwikkeld werd en het feit dat zelfs heel wat huisartsen niet zeker zijn of ze zich wel willen laten vaccineren, voedt de twijfels. Bedreigt het vaccin ons DNA en is het middel erger dan de kwaal? De meningen lopen sterk uiteen en meningen botsen. We legden een aantal vragen voor aan David Delameillieure, biochemicus van opleiding en vertrouwd met de wetenschappelijke teksten over COVID-19.

Nieuwsbrief