slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Geschiedenis EAV

Benieuwd naar de geschiedenis van de EAV, bekijk dit filmpje.

Millennials, generatie Z … en de kerk

InterCom200124 MillennialsLiquidChurchEr wordt vaak gezegd dat Millennials massaal de kerk verlaten. Toch wil Tim Lucas, voorganger van de Amerikaanse ‘Liquid Church’ niet geloven dat de nieuwe generaties het minst gelovig van alle zijn. Wel beseft hij dat veel jongeren niet veel meer op hebben met de kerk. In zijn ogen is dat niet zozeer de fout van de jeugd, maar ligt het probleem bij de manier waarop de boodschap door veel traditionele kerken verkondigd wordt. Hij wil dat zijn kerk de nieuwe generaties blijft aantrekken, en ziet daar ook mogelijkheden voor.

“Er groeit een generatie op die het gehad heeft met de traditionele kerken en de manier waarop alles de afgelopen 50 jaar gaat in het christendom. Tegelijk staan die mensen juist heel open op geestelijk vlak en zijn ze nieuwsgieriger dan voriger generaties”. In de ogen van Tim Lucas vormen de Millennials – mensen geboren tussen 1980 en 2000 – een enorme uitdaging voor de manier waarop het evangelie door de kerk wordt voorgesteld.

3:28 – vrouwen in de Ierse kerk

InterCom200124 VrouwenIerseKerkNieuwsgierig naar de huidige stand van zaken, heeft het Ierse magazine ‘VOX’ een onderzoek gedaan naar de positie van de vrouw in de Ierse kerken. Dat leidde tot een uitgebreid rapport over de ervaringen van vrouwen in een christelijke omgeving, de houding van christenmannen ten opzichte van vrouwen en de verschillende theologische standpunten over het thema. De studie kreeg de titel 3:28 mee – naar het vers in de Galatenbrief: ‘Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, dat men slaaf is of vrije, dat men mans is of vrouw, want allen bent u één in Christus Jezus’.

Ierland heeft niet direct de naam vrouwvriendelijk te zijn. Verschillende schandalen, vooral binnen de Rooms-Katholieke kerk, hebben daar aan bijgedragen. Ook recente maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over de wettelijke regeling rond abortus, hebben sterk bijgedragen tot het situatie zoals die nu is.

De groene kerken van Nederland

InterCom200124 GroeneKerkenDe onrust over de toekomst aangaande het klimaat is ook niet aan de evangelische kerken voorbij gegaan. In Nederland wijdde MissieNederland (de Evangelische Alliantie van onze Noorderburen) zelfs een volledig themanummer van haar tijdschrift IDEAZ aan het thema. In dat land zijn ook organisaties als A Rocha en Micha sterk geworteld. Van deze laatste organisatie schreef coördinator Annemarthe Westerbeek het inleidende artikel over ‘het groene hart van ons geloof. “Door ons doen en laten maken we glimpen zichtbaar van hoe Gods koninkrijk er straks gaat zien”, stelt ze. En zij is niet lang de enige die het belang inziet van een overtuigde betrokkenheid bij milieu en klimaat.

#Youth&Justice

InterCom200124 YouthJusticeInterlevensbeschouwelijkInterlevensbeschouwelijke werkgroep op bezoek in instellingen voor jongeren


Sinds drie jaar organiseert het interlevensbeschouwelijk platform, bestaande uit verantwoordelijken van de erkende erediensten en leden van de georganiseerde vrijzinnigheid jaarlijks een activiteit om de betrokkenheid van de verschillende levensbeschouwingen bij de Belgische pluralistische samenleving in de verf te zetten. Twee jaar geleden werd in de Senaat een symposium georganiseerd over de plaats van erediensten in onze democratische samenleving (#Religioptimist). Vorig jaar organiseerde het platform een bezoek aan de gevangenis in Sint-Gillis Brussel (#Jail&Justice).
In het verlengde van zijn verlangen om mensen in de marge van de samenleving te ontmoeten organiseerde de interlevensbeschouwelijke werkgroep recent een bezoek aan een gemeenschapsinstelling voor jongeren aan beide kanten van de taalgrens: het Institution publique pour la protection de la jeunesse (IPPJ) in Saint-Servais (Namen) en de Gemeenschapsinstelling (GI) ‘De Kempen’ in Mol. De jeugd is onze toekomst. Hoe moet het dan met jongeren die hun plaats in onze samenleving blijkbaar maar niet kunnen vinden en voor zichzelf weinig of geen toekomst zien? Een (gesloten) jeugdinstelling is geen wachtkamer van jonge delinquenten voor de gevangenis, maar een plaats waar ze samen met gekwalificeerde begeleiders werken aan hun re-integratie in de samenleving.

Wijziging abortuswet in stroomversnelling

InterCom200124 AbortusBezorgdeOudersAfgelopen najaar leek er een snelle wijziging van de abortuswetgeving te komen. Bij gebrek aan een nieuwe Federale Regering wilden verschillende politieke partijen van het vacuüm gebruik maken door een aantal parlementaire initiatieven te ontplooien. Een daarvan was de verlenging van de termijn waarbinnen een zwangerschap afgebroken kon worden. Tot daadwerkelijke besluiten kwam het nog niet, aangezien een dergelijke beslissing volgens sommigen de kans op een nieuwe regering zwaar zou hypothekeren. Dat wil echter niet zeggen dat de plannen afgeblazen zijn; er is opnieuw sprake van een stroomversnelling.

Naar een recht op vrije beschimping?

JeSuisMilaIf they go low...

Mila

Stel je voor dat je op Instagram de avances van een jonge moslim afwijst en daaropvolgend te horen krijgt dat je islamofoob en racistisch bent. Het overkwam Mila, een 16-jarige Française. Haar reactie was niet van de poes: iets met een vinger in het achterste van de god van de islam. Waarna ze bedolven werd onder haatboodschappen en doodsbedreigingen.

Een vinger in het achterste

Ja tegen de dialoog, nee tegen de ideologie

InterCom200124 GenderVaticaanHet Vaticaan en de genderdiscussie

De congregatie voor de Katholieke Opvoeding (een instelling van de Romeinse Curie die zorg draagt voor het Katholieke Onderwijs) heeft een document gepubliceerd over de huidige genderdiscussie. Het document kreeg de titel ‘Man en vrouw schiep Hij hen: naar een weg van dialoog over de vraag rond de gendertheorie in het onderwijs’. De tekst is bedoeld als een gids bij de (katholieke) bijdragen aan het voortgaande debat rond de menselijke seksualiteit en heeft de bedoeling om de uitdagingen aan te gaan die zijn ontstaan door de gender ideologie.

De congregatie spreekt over een ‘opvoedkundige crisis’, in het bijzonder waar het gaat om thema’s als affectie en seksualiteit: “Er is een enorme uitdaging die voortkomt uit verschillende vormen van een ideologie die over het algemeen de ‘gendertheorie’ wordt genoemd, en die het verschil en de wederkerigheid in de natuur van man en vrouw ontkent door te stellen dat deze begrippen zuiver een product zijn van historische en culturele conditionering”.

Evangelische kerken en de Palestijnse Autoriteit

InterCom200124 WEA PalestijnseAutoriteitTwaalf jaar lang hadden ze ervoor gebeden, en tijdens de Algemene Vergadering van de WEA in  Indonesië kon het goede nieuws naar buiten gebracht worden: de nationale alliantie ‘Local Evangelical Churches in the Holy Land’ was door de overheid erkend en had daardoor een officiële wettelijke status. Brian Stiller, wereldwijde ambassadeur van de World Evangelical Alliance bracht enthousiast verslag uit van het gebeuren en geeft zijn opinie over de situatie waar de evangelische kerken in Israël en Palestijns gebied zich bevinden.

Twaalf jaar geleden vroeg de alliantie van evangelische christenen uit de gebieden in Israël die onder de bevoegdheid van de Palestijnse Autoriteit (PA) vallen erkenning vanwege de overheid. Ze deden dat met een stevige dosis volharding.

Veilig leven in Europa vandaag

InterCom200124 EEASlotverklaringIs de wereld, en meer bepaald onze eigen samenleving, onveiliger geworden in de afgelopen decennia? Het was een van de vragen waarover de Algemene Vergadering van de Europese Evangelische Alliantie (EEA) zich afgelopen jaar gebogen heeft. Het is alleszins zo dat de perceptie in die richting wijst en in de politiek wordt door de diverse partijen sterk op het onveiligheids- en onzekerheidsgevoel ingezet, of dat nu gaat om immigratie of over het klimaat. De slotverklaring van de conferentie in Bad Blankenburg is inmiddels ook in het Nederlands vertaald, en als download beschikbaar op onze website. Het document is een startpunt waar nationale allianties en plaatselijke kerken mee aan de slag kunnen gaan en het gesprek in de eigen context op te starten. “We bidden dat het gesprek vervuld mag zijn van hoop, doordrongen van liefde en dat Jezus in het hart ervan mag staan”, aldus de opstellers van de tekst.

Abortus in de opleiding …

LogoFederationWallonieBruxellesDe regering van de Franse gemeenschap – officieel de Federatie Wallonië-Brussel – heeft onder andere onderwijs onder haar bevoegdheid, en vermeldt in haar regeerverklaring een opvallende passage met betrekking tot abortus. Deze regering is weliswaar niet bevoegd voor de wettelijke regeling rond dit thema – dat is nog altijd een federale materie – maar wel voor de opleiding van de artsen. Niet onbelangrijk, want het zijn uiteindelijk de dokters die de ingreep moeten uitvoeren. In de verklaring die de nieuwe regering vorig jaar afsloot, staat te lezen: ‘De regering wil de studenten sensibiliseren over het belang van het beheersen van de medische praktijk van de vrijwillige zwangerschapsonderbreking en de technieken (…) inschrijven in de opleiding aan de medische faculteit, en in de hogescholen en universiteiten een voortdurende en interdisciplinaire vorming creëren met betrekking tot het affectieve, relationele en seksuele leven’.  Momenteel worden de abortustechnieken, zoals abortuspil, curetage, dilatatie, enz., niet systematisch onderwezen aan studenten geneeskunde en zijn er steeds minder artsen beschikbaar om een abortus uit te voeren.

Hoop voor de stad … en de stadskerk?

FotBarentsenJack04aHet begon allemaal op een studiedag over gemeentestichting van de VEG (Vrije Evangelische Gemeenten), een kleine 8 jaar geleden. Enkele verantwoordelijken van kerken in de grote Vlaamse steden stelden zich niet zozeer de vraag hoe er nieuwe gemeenschappen konden ontstaan, maar eerder hoe hun – relatief kleine – kerken zouden kunnen overleven en groeien. Zo ontstond een gespreksgroep met Gottlieb Blokland (Brussel/Schaarbeek), Maarten Hertoghs (Antwerpen), Kris Medart (Gent) en Frank Kamps (Brugge). Samen werkten ze ook aan een boek, dat afgelopen jaar verscheen onder de titel ‘Zoektocht naar Hoop voor de Stad’, onder redactie van Jack Barentsen. Met deze professor van de ETF (Evangelische Theologische Faculteit) hadden we een uitgebreid gesprek over de functie van stadskerken, de noodzaak van samenwerking en de vraag of denominaties in het hele verhaal nog een betekenisvolle rol kunnen spelen. In dit artikel deel 1 van de weergave van het interview ...

Bijbeltekst van de dag

Nieuwsbrief