slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vacature directeur Den Akker

Het bestuur van School met de Bijbel Den Akker, deel van de Protestants-Evangelische scholenkoepel IPCO, opent de sollicitatieprocedure voor:

Directeur basisonderwijs (m/v)

Uw hoofdopdracht:
U geeft efficiënt en doelgericht leiding in onze school. U staat in voor de optimale werking van de school in zijn totaliteit met het oog op het behalen van doelen volgens het pedagogisch project, de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen en de leerplannen.
U doet dit vanuit een levend geloof binnen het Protestants-Evangelisch denken en zichtbaar gemaakt in Bijbelse waarden en normen. U stelt zich op een integere en constructieve wijze op ten opzichte van de school en alle betrokkenen en u zet zich in voor het pedagogisch project van de school. U bewaakt de kwaliteit van het aangeboden onderwijs.
Daarnaast behoort tot uw taak: voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het onderwijsbeleid en uitvoering geven aan de reglementaire bepalingen.
U bewaakt de kwaliteit van het onderwijs om het beleidsvoerend vermogen van de school te verhogen.

Uw professioneel profiel:
U hebt een vereist bekwaamheidsbewijs ( = basisdiploma & bewijs van pedagogische bekwaamheid).
U bent een overtuigd en geëngageerd christen. U bent in staat om op basis van het Woord, het pedagogisch project en uw levens- en beroepservaring, een christelijk leef- en werkklimaat te realiseren.
U beschikt over ontwikkelingsgericht leiderschap: leerkrachten begeleiden en stimuleren tot professionaliteit en persoonlijke verantwoordelijkheid.
U streeft naar welbevinden en betrokkenheid bij zowel de leerlingen, leerkrachten, ouders, bestuur, als de vrijwilligers. U hebt de vaardigheden om met alle partijen efficiënt en diplomatisch te communiceren.
U bent op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar concrete doelen en in staat het team te motiveren om bewuste en doordachte onderwijskundige keuzes te maken.
U bezit ondernemerschap, u kunt goed analyseren, bent daadkrachtig, communicatief en sociaal vaardig.
U bent bereid te reflecteren over uw eigen aandeel. U vindt kwaliteitsvol bezig zijn een continu aandachtspunt.
U bent bereid tot samenwerking met collega directeurs en medewerkers van de scholengemeenschap en bent actief betrokken bij het verder uitbouwen van deze gemeenschap.
U hebt de Profs cursus gevolgd of bent bereid deze te volgen.

Uw sollicitatie bevat volgende elementen:
1. Brief met uw kandidaatstelling
2. Curriculum vitae met referentiepersonen en correcte titel van diploma
3. Motivering van uw kandidaatstelling waarin U uw persoonlijke geloofsovertuiging koppelt aan het werken op een “ School met de Bijbel”.

Wij bieden een professioneel kader aan met vaste salariëring volgens de geldende barema’s voor een “ Directeur Basisonderwijs” binnen de Vlaamse Gemeenschap.
Indiensttreding vanaf 1 september 2016.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Joris Van der Flaas , voorzitter School met de bijbel, Den Akker. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 0489/409079
We verwachten uw sollicitatie gericht aan het bestuur per mail of post uiterlijk op 31mei 2016 , Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vacature directeur De Springplank

Het bestuur van de VBS De Springplank te Aarschot, school van de scholengemeenschap ‘Scholen met de Bijbel’ en de Protestants-Evangelische scholenkoepel IPCO, opent de sollicitatieprocedure voor:

Directeur basisonderwijs (M/V)
Intrede 1 september 2016

Uw hoofdopdracht
U kan efficiënt, planmatig en doelgericht leiding geven in onze school.  Hierbij staat u in voor de optimale werking van de school in zijn totaliteit met het oog op het behalen van doelen volgens het pedagogisch project, de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen, de leerplannen en het M-decreet. U bewaakt ten allen tijde de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van uw team.
U doet dit vanuit een levend geloof binnen het protestant-evangelisch denken en dat wordt zichtbaar gemaakt in Bijbelse waarden en normen.  U  stelt zich integer en constructief op ten opzichte van alle geledingen van de school en daarbuiten.
U zet zich van ganser harte in om het unieke pedagogische project van deze school, waarbij de klemtoon wordt gelegd op onderwijs op maat, verder vorm te geven en te bewaken.  Om dit te verwezenlijken bent U bereid zich te verdiepen in de vernieuwingen van het onderwijs en bij te scholen.
U voert deze taak nauwgezet uit: voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het onderwijsbeleid en uitvoering geven aan de reglementaire bepalingen en het beleidsvoerend vermogen van de school verhogen.
U werkt samen binnen een team van directeuren van de scholengemeenschap en u bent actief betrokken bij de uitbouw van deze gemeenschap en eveneens doet u dit in overleg met het bestuur.
U bent daarnaast bereid dit te combineren met een lesopdracht binnen de school.

Uw professioneel profiel
U hebt een vereist bekwaamheidsbewijs (= basisdiploma & bewijs van pedagogische bekwaamheid) voor zowel de functie als directeur als die voor een gewone lesopdracht binnen een lagere school of kleuterschool.
U bent onderlegd in het lesgeven (minstens 5 jaar) waardoor u over de nodige pedagogisch-didactische ervaring beschikt. Daarnaast bent u vertrouwd met het gewijzigde karakter van het onderwijslandschap.
U bent overtuigd christen, leeft vanuit de Bijbelse waarden en normen en geeft die door aan anderen. U bent in staat om op basis van het Woord, het pedagogisch project en uw levens- en beroepservaring een christelijk leef-en werkklimaat te realiseren.
U ziet deze functie niet enkel als beroep, maar doet dit tevens vanuit een passie.

Uw competenties
U bent goed op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar concrete doelen. U weet daarbij steeds het team te motiveren en indien nodig bij te sturen om bewuste en doordachte onderwijskundige keuzes te maken.
U beschikt over strategische competenties in het besturen van een organisatie, durft keuzes maken, en visie ontwikkelen door deze te communiceren en als richtlijn te gebruiken.
U beschikt over management competenties: inzicht in organisaties en veranderingsmanagement is je niet vreemd. U beschikt over voldoende flexibiliteit om hiermee om te gaan.
U bezit ondernemerschap, kan goed analyseren, werkt planmatig, bent daadkrachtig, communicatief en sociaal vaardig. U bent bereid goede contacten te onderhouden met de lokale onderwijskundige initiatieven en overlegorganen en de andere scholen in de scholengemeenschap.
U beschikt over ontwikkelingsgericht leiderschap: leerkrachten begeleiden, indien nodig bijsturen en stimuleren tot het verder ontwikkelen van de professionaliteit en persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat uit zich ook in een vlotte samenwerking tussen uzelf en alle schoolgeledingen: leerkrachten, ouders, leerlingen, vrijwilligers.
U bent bereid tot regelmatige zelfreflecties en gesprekken met het bestuur i.v.m. het functioneren op school.

Uw sollicitatie
Bent U geïnteresseerd in deze boeiende vacature? 
Stuur dan uw kandidaatstelling met motivering voor de keuze voor een School Met de Bijbel, uw referenties en CV voor 1 juni 2016 per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wij bieden een professioneel kader aan met vaste salariëring volgens de geldende barema’s voor een ‘Directeur Basisonderwijs’ binnen de Vlaamse Gemeenschap.
Leerkracht kleuteronderwijs (m/v) en/of kinderverzorg(st)er

Het bestuur van de vzw Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Schatkist, school van scholengemeenschap ‘Scholen met de Bijbel’, opent een sollicitatieprocedure voor de functie van:
Leerkracht kleuteronderwijs (m/v) en/of kinderverzorg(st)er


Taken:
Les geven in kleuteronderwijs of ondersteunen hierin (kinderverzorgster);

Samen met het team, directie en bestuur pedagogische en praktische verantwoordelijkheid dragen i.v.m. de schoolwerking (o.a. didactische aanpak);

Pedagogische en praktische eindverantwoordelijkheid dragen over de eigen klaswerking of hierin ondersteunen (kinderverzorgster).

Profiel:
Diploma kleuteronderwijzer, kinderverzorgster of daaraan gelijkgesteld diploma;

De visie en pedagogie van onze school kunnen onderschrijven en uitdragen;

Pioniers- en creativiteitszin;

Voeling hebben met het werken met graadsklassen of leeftijdsgroepen;

Zowel zelfstandig als in team goed kunnen functioneren;

Actief lid van een protestants-evangelische gemeenschap of kerk.

Wij bieden:
Een deel- of voltijdse betrekking in het kleuteronderwijs vanaf 1 september 2016;

Een uitdagende, creatieve job in een gezellige sfeer;

Ondersteuning van enthousiaste werkgroepen, bestuur en vrijwilligers;

Salariëring volgens de geldende barema’s.

Uw sollicitatiebrief bevat volgende elementen:
Brief met uw kandidaatstelling
Curriculum vitae
Beknopte motivering van uw kandidaatstelling
Gelieve 2 referenten op te geven

Voor kandidatuurstelling en verdere inlichtingen kunt u terecht bij: mevrouw Miet Vanbeckevoort, Achille Detiennestraat 38, 1030 Schaarbeek. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gelieve uw kandidatuur in te dienen voor 20 mei 2016.

Campus directeur basisonderwijs (m/v) Genk

Vacature openstaande vaste voltijdse betrekking directeur De Padvinder

Scholengemeenschap ‘Scholen met de Bijbel en Het bestuur van de School met de Bijbel De Padvinder Genk, opent de sollicitatieprocedure te  voor:

Campus directeur basisonderwijs (m/v)  Genk

Jouw hoofdopdracht:
Je geeft efficiënt en doelgericht leiding in onze sch(o)ol(en); staat in voor de optimale werking van de school in zijn totaliteit met het oog op het behalen van de doelen volgens het pedagogisch project, de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen.

Je doet dit vanuit een levend geloof binnen het Protestants-Evangelisch denken en zichtbaar gemaakt in Bijbelse waarden en normen.

Je werkt eraan de school een duidelijk evangelisch-christelijk profiel te geven en hierdoor het vertrouwen bij christen ouders te herbevestigen. Je maakt er werk van de visie op korter en langer termijn te ontwikkelen en verder uit te bouwen.

Je ziet toe dat een goede christelijke sfeer op de schoolcampus gehandhaafd wordt, rekening houdend met de 2 scholen nl. ‘De Padvinder’, school basisonderwijs, en ‘Mijn Oogappel´, school van het buitengewoon basisonderwijs op dezelfde campus. Je werkt als een ´tandem´ samen met de directeur van de BuBao-school ´Mijn Oogappel´ op dezelfde campus binnen dezelfde pedagogische entiteit.

Je stelt je op een integere en constructieve wijze op ten opzichte van de scholen en alle betrokkenen en je zet je van ganser harte in om het pedagogisch project van de scholen vorm te geven en te verdedigen.

Je voert je taak nauwgezet uit: voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het onderwijsbeleid en uitvoering geven aan de reglementaire bepalingen, de kwaliteit van het aangeboden onderwijs bewaken en het beleidsvoerend vermogen van de scholen verhogen.

Je werkt samen binnen een team van de directeuren van de scholengemeenschap en je bent actief betrokken bij de verdere versteviging en uitbouw van deze gemeenschap.

Jouw professioneel profiel:

Je hebt een vereist bekwaamheidsbewijs (= basisdiploma & bewijs van pedagogische bekwaamheid);

Je bent onderlegd in het lesgeven (minstens 5 jaar). Je hebt de nodige pedagogisch-didactische ervaring en bent vertrouwd met het onderwijslandschap. Als je nog niet de opleiding “professionalisering van schoolleiders” hebt gevolgd, dan ben je bereid om deze tijdens de eerstvolgende jaren te volgen;

Je bent overtuigd christen. Je leeft vanuit de Bijbelse waarden en normen en geeft die door aan anderen.

Je bent in staat om op basis van het Woord, het pedagogisch project, en jouw levens- en beroepservaring een christelijk leef-en werkklimaat te realiseren;

Je bent respectvol t.o.v. andersgelovigen: de overheersend moslimpopulatie van de school schrikt je niet af.  Je bent bereid je te verdiepen in hun culturele en godsdienstige eigenheid en kan dit aanwenden om te komen tot een positieve benadering op onze school/scholen;
 
Competenties in praktijk omzetten :

Je bent goed op de hoogte van onderwijskundige ontwikkelingen en bent in staat deze te vertalen naar concrete doelen en het team te motiveren om bewuste en doordachte onderwijskundige keuzes te maken;

Je beschikt over strategische competenties in het besturen van een organisatie; herkent opportuniteiten en speelt er op in, durft keuzes maken, visie ontwikkelen, door deze te communiceren en als richtlijn te gebruiken;

Je beschikt over management competenties: inzicht in organisaties en veranderingsmanagement is je niet vreemd.

Je bezit ondernemerschap, je kan goed analyseren, bent daadkrachtig, communicatief en sociaal vaardig;

Je beschikt over ontwikkelingsgericht leiderschap: leerkrachten begeleiden en stimuleren tot professionaliteit en persoonlijke verantwoordelijkheid; in dit verband ben je in staat de leerkrachten aan te sturen en teams te bouwen;

Bereidheid in praktijk omzetten

Je kan goed organiseren, plannen en delegeren;

Je bent bereid tot samenwerking met collega-directeurs en medewerkers van de scholengemeenschap.

Je vindt kwaliteitsvol bezig zijn een continu aandachtspunt.

Je bent bereid te reflecteren over je eigen aandeel.

Je bent flexibel en je kan je ook buiten de lesuren vrijmaken voor je taak. Je ziet je functie als een missie. In alles bewijs je jezelf als een betrouwbaar en integer christen.

Kort samengevat

Je bent een communicator bij uitstek, op pedagogisch-didactisch vlak een krak, je hebt een helikopter-perspectief en de visie een team van bijzondere leerkrachten naar nieuwe hoogten te leiden.

Jouw sollicitatie bevat volgende elementen:
1.    Brief met je kandidaatstelling
2.    Curriculum vitae met referentiepersonen en correcte titel van diploma
3.    Motivering van je kandidaatstelling waarin je je persoonlijke geloofsovertuiging koppelt aan het werken op een ‘School met de Bijbel ‘.

Wij bieden een professioneel kader aan met vaste salariëring volgens de geldende barema’s voor een ‘Directeur Basisonderwijs’ binnen de Vlaamse Gemeenschap.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter, Luciano Ospitalieri. 
Je richt je sollicitatie uiterlijk op 30 meil 2016
 aan          E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of aan          voorzitter smdb De Padvinder, Pelshei 1, 3630 Maasmechelen

VACATURE

zoekt:

LEERKRACHT KLEUTERONDERWIJS .   Leeft u vanuit een levend Protestants-Evangelisch geloof?


 .   Wenst u jonge kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling en in hun
     leerproces (kinderen van 2,5 tot 6 jaar)?
 .   Wilt u helpen in hun denkontwikkeling, motorische, muzisch-creatieve en
     sociale ontwikkeling?
 .   Zijn de eindtermen en ontwikkelingsdoelen kinderspel voor u?
     Hebt u zin om aan ons protestants-christelijk pedagogisch project gestalte
     te geven?
 .   Is het organiseren van een kleuterklas een uitdaging voor u?
 .   Ziet u er naar uit om samen te werken met gemotiveerde collega’s?
 .   Vindt u communiceren met ouders en andere instanties boeiend?

…dan bent u misschien wel de persoon die we zoeken!

Voor meer info, sollicitatiebrieven en cv:
School met de Bijbel ‘De WEGwijzer’
Bruno Gijsels
Lakenmakersstraat 158
2800 Mechelen
015556474
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Administrateur/trice - boekhouding Tearfund

Tearfund zoekt voor indiensttreding vanaf 15 mei 2016 een administrateur/trice-boekhouding.In deze sleutelfunctie leid je samen met de directie de financiële afdeling. Je krijgt hiervoor ondersteuning van een gedreven hulpboekhoudster. Je maakt de maandbalansen en aanverwante rapporten aan het bestuur op. Je staat in voor de eindejaarverrichtingen, jaarrekening en aangiftes, conform de wettelijke verplichtingen. Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van bankverrichtingen. Samen met het team zal je je ook buigen over een aantal administratieve taken, zoals beheer personeelszaken, verzekeringen/gezondheidspreventie werknemers en aankopen van kantoorbenodigdheden. Je krijgt de kans om je te verdiepen in de financiële processen van Tearfund en het begeleiden en onderhouden van contacten met haar partners en expats overzee. Je krijgt de kans om samen te werken met internationale collega’s bij het opvolgen van financiële rapporten, om te reizen en om andere culturen te ontdekken. Ten slotte probeer je ook administratieve processen vlotter en efficiënter te doen verlopen, onder andere met behulp van de aanwezige IT-tools.

Wie zoeken we?
Wij zoeken een dynamische persoonlijkheid die nauwkeurig en met discretie kan werken. Je bent leergierig en je kan goed in team werken. Daarnaast ben je integer en loyaal.
Je hebt reeds een korte ervaring opgedaan in analytisch boekhouden, maar ook ambitieuze en gedreven schoolverlaters zijn welkom. Je beschikt over een bachelor diploma. Je bent bereid tot permanente vervolmaking. Je bent communicatief, assertief, flexibel, proactief. Door een gezonde aanpak en je maturiteit weet je vertrouwen en respect te winnen van medewerkers en contacten. Je hebt een grondige kennis van Excel, als onderdeel van MS Office. Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Engels. Een gesprek kunnen voeren in het Frans is een pluspunt. Je woont op redelijke afstand van Vilvoorde. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij achter de visie en missie van Tearfund staat. Je bent actief lid van een protestants-evangelische gemeenschap of kerk.

Wat is ons aanbod?
Wij garanderen een veelzijdige en boeiende job met verantwoordelijkheid in een groeiende organisatie, met connecties tot ver buiten de landsgrenzen. Je krijgt de mogelijkheid tot permanente vorming en initiatiefname in een flexibel uurrooster. Wij bieden een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur aan, gekoppeld aan een marktconform salarispakket, met hospitalisatieverzekering en werkgevers-tussenkomst voor openbaar vervoer. Er wacht je een aangename, collegiale werksfeer, die hand in hand gaat met onze professionaliteit.

Plaats van tewerkstelling?
Tearfund secretariaat Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde

Interesse?
Solliciteer schriftelijk of via e-mail t.a.v. de heer Cécil Van Maelsaeke, algemeen directeur Tearfund, Postbus 127, 1800 Vilvoorde, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij Cécil Van Maelsaeke (0474.66.42.78)
----- Uiterste inschrijvingsdatum voor deze selectieprocedure is 15 april 2016 -----

Begeleid(st)er(s) buitenschoolse kinderopvang

VZW OPECO (school met de Bijbel Den Akker Lommel) zoekt  één of meerdere begeleid(st) er s buitenschoolse kinderopvang (M/V).
 

Een begeleid( st)er staat in voor :

·         het opvangen van schoolgaande kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar
·         het uitwerken van aangepaste activiteiten
·         het opvolgen van de dagelijkse oudercontacten

Gezocht profiel

Een begeleid(st)er :

·         heeft een persoonlijke relatie met de Heer Jezus
·         kan in teamverband werken
·         heeft een hart voor kinderen
·         kan werken in een flexibel uurrooster elke dag van 7.30 tot 8.30 en tussen 15.30 en 18.00 uur op ma, di, do, vr. en op woensdag van 12.30 tot 14.00 uur. Ook als u dit slechts deels kunt of wenst in te vullen, kan u zich kandidaat stellen.
·         wil dit op vrijwillige basis doen .

 

Een begeleid(sr)er :

·         min.18 jaar

* Heeft als mogelijk diploma :
* Een attest “ begeleid(st)er buitenschoolse opvang” erkend door Kind & Gezin
* Derde graad TSO “ Bijzondere jeugdzorg “
* Specialisatiejaar BSO “ Kinderverzorging “
* Certificaat Kinderzorg BSP3 van hoger secundair onderwijs voor sociale promotie
* HOKT kleuterleid(st)er , opvoeder

·         Kan een recent (minder dan 1 jaar) bewijs van goed zeden en gedrag afleveren model B
·         Kan een recent attest van goed gezondheid afleveren
·         Een getuigschrift van levensreddend handelen (EHBO) is  een pluspunt.
 

Jobgerelateerde competenties:

·         Werken met kinderen van 2,5 tot 12 jaar
·         Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
·         toezien op het maken van huiswerk van een schoolgaand kind
·         opvolggegevens van de betrokkene registreren en informatie met het team, familie, administratieve diensten …
·         Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega’s.

Persoonsgebonden competenties:

·         samenwerken
·         sociaal vaardig zijn
·         flexibel zijn
 

Aanbod en voordelen

·         Buitenschoolse opvang op de lesdagen van schooljaar 2016 - 2017
·         Verloning in samenspraak met de organisator

 

Plaats tewerkstelling

GVB School met de Bijbel Den Akker,
Sint-Janstraat 16 a,
3920 Lommel

 

Waar en hoe solliciteren?

Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden met een motivatiebrief en de behaalde diploma’s via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of

School met de Bijbel Den Akker Sint- Janstraat 16 A 3920 Lommel t.a.v. Nicole Meekers en Bestuur Sint-Janstraat 16 A 3920 Lommel.

Men kan zich kandidaat stellen tot 15 mei 2016. Daarna zullen de kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek . Ten laatste op 15 juni 2016 worden de kandidaten op de hoogte gebracht of hij(zij) kan starten  op 1 sept.2016.