slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom180404 Metamorfose1804CoverHoewel de nieuwe editie van Metamorfose niet echt een themanummer is, gaan verschillende artikelen over een probleem dat zwaar op onze maatschappij weegt: zelfdoding. Geen onderwerp waar vaak over geschreven wordt, want het ligt nog altijd in de taboesfeer. Nochtans zijn de cijfers duidelijk: wereldwijd overlijden er gemiddeld 1 miljoen mensen per jaar aan suïcide. Volgens recente statistieken ging het in Nederland bijvoorbeeld (in 2016) om 1894 personen; in Vlaanderen beëindigden in het jaar daarvoor 1051 mensen zelf hun leven. Relatief zijn er dus veel zelfdodingen in Vlaanderen, aangezien het om een bevolkingsaantal van ruim 6 miljoen, terwijl het aantal inwoners van Nederland ruim 16 miljoen bedraagt.

Statistieken tonen veel over het suïcideprobleem. Zo ligt het cijfer bij mannen drie keer hoger dan bij vrouwen, is de helft van de mannen die zelfmoord pleegt nog geen 50 jaar oud en zijn de cijfers in Wallonië iets hoger dan in Vlaanderen. Over het geheel genomen is er het laatste decennium een lichte daling in de statistieken waar te nemen, vooral bij de mensen van boven de 80, maar dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat mensen tegenwoordig hun leven ook kunnen laten beëindigen door euthanasie.

InterCom180121 MetamorfoseDenk eens logisch na! Het is een opmerking die vaak gemaakt wordt. In het leven worden we immers verondersteld zoveel mogelijk rationeel te werk te gaan. Op die manier hebben we controle over ons leven en kunnen we de controle over ons doen en laten houden. Maar is dat wel de juiste manier om met het leven om te gaan?

Ons gedachteleven is belangrijk, en in het recente nummer van Metamorfose staan daar enkele artikelen over. In een tekst met de titel ‘Stop met denken! Vertrouw niet op je gevoel!’ gaat Jef De Vriese in op de manier waarop we onszelf beoordelen. We bouwen ons leven op wat we denken of we vertrouwen op hoe we het aanvoelen. Maar vertrouwen op eigen inzicht los van God, autonoom handelen en zich niet laten toetsen door Gods Woord is een groot kwaad: “We moeten stoppen met alles wat we denken en voelen te geloven. Wat we denken en voelen is niet het fundament van de waarheid. Dat we iets bedenken of ervaren is geen garantie dat het in overeenstemming is met de werkelijkheid”. Het artikel is een pleidooi om ons verstand te laten verlichten door de Geest van God. Geloof is niet onverstandig, maar het vertrouwt niet op verstand. In plaats van alleen naar onze gedachten te luisteren, moet we op zoek gaan naar Gods gedachten.

InterCom170614 MetamorfoseIn deze examentijd ontdekken veel studenten of ze voldoende tijd gestoken hebben in hun huistaken. Maar laten we niet vergeten dat huiswerk niet alleen een schoolse kwestie is. In het nieuwste nummer van Metamorfose – een uitgave van het Centrum voor Pastorale Counseling – wordt uitgebreid ingegaan op de rol van huiswerk in het pastoraal werk. Vier artikelen belichten verschillende aspecten.

In het vorige nummer van het tijdschrift bespraken Walter Barrett en Jef De Vriese de eerste taak van de hulpverlener, namelijk betrokkenheid bevorderen. Nu gaan ze verder met de tweede taak: geschikte huiswerkopdrachten geven. In hun visie is het gebruik van concrete opdrachten een duidelijk kenmerk van pastorale counseling.

InterCom170420 MetamorfoseEen woord dat in de nieuwste editie van Metamorfose vaak te lezen valt, is betrokkenheid. Het woord er vooral gebruikt in de pastorale context. Dirk Lemmens staat in het bijzonder stil bij de betrokkenheid van Jezus bij de mensen met wie Hij omging: betrokkenheid in de bediening van Jezus houdt niet alleen maar in dat Hij goed luistert en de confident een goed begrip geeft door begrip te tonen, maar vooral ook dat Hij toelaat dat mensen dichtbij komen en Zijn agenda beïnvloeden. De betrokkenheid van Jezus gaat ver: zo zien Zijn leerlingen dat Hij een gesprek aangaat met een Samaritaanse vrouw – een persoon die de meeste Joden links hadden laten liggen. In zekere zin tast de betrokkenheid van Jezus Zijn reputatie aan: ‘Hij heeft een hart voor zondaren, en veel mensen nemen het Hem kwalijk dat Hij niet meer afstand houdt.

Metamorfose1701CoverNieuwe editie Metamorfose

Het begrip ‘zonde’ wordt in de wereld van vandaag niet graag genoemd. Wellicht was dat ook in het verleden dikwijls het geval, maar de term is vandaag de dag bij velen ongewenst. In twee artikelen in het nieuwste nummer van ‘Metamorfose’ gaat Jef De Vriese in op het onderwerp ‘identiteit en zondigheid’. Identiteit heeft te maken met wie je bent, maar ook met wat je voelt. Dat gevoelsaspect krijgt in de huidige samenleving de meeste aandacht. Christenen hebben emoties en verlangens in het verleden vaak met een zekere argwaan benaderd. Begeerte was een negatief woord met de bijklank van zonde.