slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom220204 MetamorfoseLQMet het vierde nummer van 2021 is voor de abonnees van Metamorfose de laatste uitgave van het blad in de brievenbus gevallen. Vanaf nu zal het tijdschrift alleen nog digitaal verschijnen. Een hele verandering, maar wel een met een voordeel: de online versie zal voor iedereen gratis zijn. In de laatste gedrukte versie stelt hoofdredacteur Jef De Vriese vast dat er in de decennia dat Metamorfose verscheen, ook een hele verandering heeft plaatsgevonden. Zowel in de seculiere als in de christelijke wereld. De opinie over wat waarheid is en wat niet is sterk gewijzigd.

Waarheid en liefde, het waren twee thema’s die regelmatig aan bod kwamen. En vooral de combinatie van beide. Kunnen we opkomen voor de waarheid en andersdenkenden toch liefhebben? Moet je de waarheid aanpassen met als doel lief te kunnen hebben? Of moet je de liefde begrenzen om de waarheid niet te verliezen?

 

Blijkbaar is het niet eenvoudig om vast te houden aan de waarheid en toch van de ander lief te houden. De Vriese stelt vast dat de waarheid die in de jaren ‘80 van de vorige eeuw in de gemeente vanzelfsprekend was, nu enorm onder druk staat.

‘Waarheid en liefde’ is ook de titel van een artikel dat Fokkeline Maeyens schreef. Als kind leerde ze de zonde te bedekken onder de ‘mantel der liefde’; je mocht niet blijven stilstaan bij wat een ander je aangedaan had. Onder het mom van de liefde werd de waarheid opzij gezet. Intussen heeft ze geleerd de zaken anders te bekijken. Vanuit de tweede brief van Johannes distilleerde ze enkele waarheden over de liefde. Zo is liefde zonder waarheid misleidend en kent liefde zonder waarheid God niet. Wie geestelijk wil groeien heeft zowel liefde als waarheid nodig. Liefde zonder waarheid kent immers geen geestelijke groei. Staat de waarheid dan ook de liefde in de weg? “Wanneer mijn liefde gericht is op God, om Hem te kennen, breng ik elke gedachte onder de gehoorzaamheid van Christus. Wanneer mijn leven er op gericht is ‘in Christus’  te blijven, dan leidt waarheid niet tot wetticisme, veroordeling of machtsmisbruik, maar naar groei in het kennen en het weerspiegelen van het karakter van God.”

Ook Naomi Appelhof schrijft dat waarheid en liefde hand in hand gaan. De huidige maatschappij legt het accent vooral op liefde en acceptatie: “In de wereld waarin wij leven, wordt waarheid gezien als iets wat subjectief is. Jouw waarheid hoeft niet mijn waarheid te zijn. Waarheid moet goed voelen, goed klinken en acceptabel zijn voor jou. Dit gedachtegoed is niet alleen doorgedrongen in de wereld waarin wij leven, maar dringt ook de kerk binnen. Waarheid hoeft niet meer het hoogste woord te voeren maar liefde.” Wanneer er geen absolute waarheid is, is er ook geen absolute onwaarheid meer. Dan is er ook geen reden meer om mensen op fouten te wijzen, om ze te terecht te wijzen. Dat is foute zienswijze volgens Appelhof: “Liefde is de reden waarom mensen vermanen (…) Wanneer wij mensen vermanen, moet het voortkomen uit een rein hart. Dit betekent dat ons hart bewogen wordt vanuit de liefde van Christus. Een hart dat bewogen is om een ander te zien groeien naar het beeld van Christus.”

Balans
Dirk Lemmens betoogt dat waarheid en liefde elkaar niet in balans houden, in de zin van bijvoorbeeld 50 procent liefde en 50 procent waarheid: “Het is 100 procent waarheid en 100 procent liefde omdat ze deel uitmaken vzn het karakter van God zelf. God heeft geen waarheid en God heeft geen liefde, maar God is waarheid en God is liefde.” De auteur van dit artikel vertrekt van uit de tweede brief van Johannes, een kort Bijbelboek dat misschien wat minder bekend is, maar toch veel te zeggen heeft.  

Teveel nadruk leggen op dé waarheid is niet populair in de huidige samenleving. Vaak wordt ook gezegd dat de moraal er in de loop van de jaren sterk op achteruit gegaan is. Dat is niet noodzakelijk zo, maar het is wel duidelijk dat de ethiek heden ten dage anders beleefd wordt. Jef De Vriese schrijft over een verschuiving naar een subjectieve moraal. Daarbij noemt hij de vier basiselementen: gezag, waarheid, vrijheid en liefde. Ze zouden elkaar in evenwicht moeten houden en elk aspect zou even zwaar moeten wegen, zodat gezag niet ten koste gaat van vrijheid of zodat liefde niet ten koste gaat van de waarheid. Maar de praktijk is moeilijker dan de theorie, en afhankelijk van de tijd waarin we leven, ligt het accent anders: “We leven in een tijd waarin individuele vrijheid en de beleving van het individu centraal staan. Enkele decennia geleden was dat anders. Het individu was gehoorzaamheid verschuldigd aan een hoger gezag. Morele en ethische verplichtingen werden gegeven en opgelegd door externe instanties, zoals God, de kerk, ouders, familie, cultuur, de overheid, de traditie. (…) Tegenwoordig heeft het individu het laatste woord.”

Wietske Noordzij noemt ‘Doe waar jij je goed bij voelt’ het adagium van onze tijd en vraagt zich af wie in onze tijd nog hardop durft te zeggen dat iets ‘zondig’ is. Vooral jongeren hebben problemen met het begrip: “Wanneer we opeens ergens het label ‘zonde’ opplakken als zij in hun tienertijd zijn, zullen zij dat associëren met afwijzing, oordeel en liefdeloosheid. Voor een goed beeld van zichzelf, van anderen, van God en van het leven is een goed beeld van wat zonde is, echter cruciaal.(...) Wanneer we zelf gaan bepalen wat goed is en wat niet, gaan we hopeloos de mist in, met alle schade die daaruit voortvloeit.”
Bovengenoemde en andere artikelen maken deze laatste ‘papieren’ Metamorfose boeiend om te lezen. Tegelijk mag het duidelijk zijn dat ook de digitale Metamorfose veel te bieden zal hebben. Wie interesse heeft, kan zich via de webwinkel van het CPC aanmelden voor het tijdschrift en voor de nieuwsbrief van het Centrum voor Pastorale Counseling.
https://www.pastoralecounseling.org/product-categorie/metamorfose/