slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom211105 MetamorfoseCoverLQWe zijn in het laatste kwartaal van 2021 beland, en dus de hoogste tijd voor de laatste editie van Metamorfose. Alles heeft immers zijn tijd, dat is niet alleen de boodschap van het Bijbelboek Prediker, maar ook de titel van het artikel van Dirk Lemmens. Daarin overloopt hij de verschillende fasen van het leven – stadia die de schrijver van Prediker ook heeft meegemaakt. De terugblik van de koning van Israël is niet altijd even positief, zoals duidelijk in dit boek naar voor komt. Het zwoegen van de mens levert slechts vluchtige resultaten op, maar is daarom nog niet zinloos.

Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven, zegt Prediker. Tussen die twee gebeurtenissen zit een heel mensenleven. Dirk Lemmens laat dat leven zien als een drieluik. In de beginfase wordt de basis gelegd voor het verdere leven, ook al is een kind voornamelijk bezig met het hier en nu. Kinderen moeten veel dingen leren, maar staan doorgaans ook heel open voor geestelijke zaken.

 

Eenmaal een mens volwassen is geworden, bevindt hij zich in de middenfase: “Je bent in de kracht van je leven en hebt visie om allerlei grote en interessante projecten tot een goed einde te brengen (…) Prediker geeft het advies om ten volle van deze periode te genieten, maar tegelijk wijst hij op het belang om God niet uit het oog te verliezen.” Voor veel mensen is de eindfase juist de moeilijkste periode. Het is een tijd van loslaten, van inleveren. Krachten nemen af, pijnen en kwaaltjes duiken op. Het begrip ‘verlies’  wordt steeds bepalender. Toch moet het geen negatieve tijd zijn: “Om deze fase in schoonheid door te maken, is het van wezenlijk belang om te aanvaarden dat dit is hoe de dingen gaan (…) Aanvaarding zorgt ervoor dat we niet veranderen in een ‘oude brombeer’, maar aangenaam gezelschap blijven en zo nog van grote betekenis kunnen zijn voor onze kinderen, onze kleinkinderen en onze omgeving. Aanvaarding zorgt er voor dat we in staat zijn om los te laten en door te geven aan de volgende generatie.”

Hoogsensitief
Twee artikelen staan specifiek stil bij een pas verschenen boek. Het eerste heeft als titel ‘Waardevol Hooggevoelig’. Hoogsensitiviteit – niet te verwarren met overgevoeligheid – is een relatief nieuwe term. Het zorgt ervoor dat mensen het vermogen hebben om subtiele informatie waar te nemen, intens te beleven en diepgaand te verwerken. Dat kan zowel voor- als nadelen hebben. Hooggevoelige mensen zijn doorgaans meer op anderen gericht. Dat lijkt een win-win-situatie: de ander krijgt de aandacht die hij of zij nodig heeft en de hooggevoelige persoon krijgt een goed gevoel, aangezien de ander blij wordt gemaakt. Echter, het risico is het verlies van de eigen identiteit. Wie van jongs af aan de behoeften en meningen van anderen boven die van zichzelf stelt, kan steeds verder af komen te staan van wie hij zelf is.  Het artikel gaat over de kunst van het leven vanuit je hart.

Het tweede boek dat in deze Metamorfose ter sprake komt, is ‘Anders dan je droomde’. Het werd geschreven door Paul Tripp en handelt over het huwelijk.  Niet iedere relatie loopt over van romantiek – soms is er ook strijd: “Het verrassende in het boek van Tripp is dat de eigenlijk oorlog niet tussen twee mensen plaatsvindt, maar de strijd die er tegelijkertijd woedt om wiens koninkrijk het gaat: dat van jou of het koninkrijk van God. (…) De grote vraag is wie we dienen. Wiens koninkrijk staat op de eerste plaats in ons leven? En het moet duidelijk zijn dat God niet van ons vraagt dat we ons onderwerpen aan het koninkrijk van onze partner, maar dat we Gods koninkrijk op de eerste plaats hebben staan.”

Kamerolifant
 In haar rubriek ‘Kinder- en tienerpastoraat’ kaart Wietske Noordzij een probleem aan waar niet gemakkelijk over gepraat wordt, zoiets als de ‘olifant in de kamer’. Het is een probleem dat ze regelmatig tegenkomt als ze kerken begeleidt of traint in het jeugdpastoraat. “Zonde brengt scheiding tussen God en mens en brengt schade, schuld en ellende en uiteindelijk zelfs de dood. Daarom is het cruciaal om te weten wat zonde is, om zonde te herkennen, zeker in het jeugdpastoraat. Dat kinderen en jongeren komen tot bekering, tot vergeving en herstel. In onze tijd lijkt het echter steeds moeilijker te worden om zonden te benoemen. Maar als we hierover zwijgen, wordt het een kamerolifant die voor vreemde, krampachtige situaties zorgt wxaarin mensen vastlopen.” Noordzij realiseert zich dat zonde benoemen hard lijkt. Het heeft iest van het opgeheven vingertje waarmee de ander veroordeeld wordt. Uiteraard is het vanb belang hoe de zonde benoemd wordt en het gesprek wordt aangegaan. Maar het blijft belangrijk: “Wanneer wij zwijgen en de ander in zijn zonde laten, onthouden we hem de kans op bekering, op redding en op herstel (…) Anderen liefhebben betekent niet alleen maar lief en aardig zijn en zorgen dat niemand zich gekwetst voelt of boos wordt. De ander liefhebben betekent dat ke die ander het beste gunt. Ook als dat betekent dat die ander jou niet meer aardig vindt, boos op je wordt of je misschien zat haten of vervolgen.”

Er zijn nog heel wat andere artikels in deze Metamorfose te vinden, zoals ‘Aanbidding in de gemeente’ van Linde De Vriese of ‘Ontmaskering van valse zekerheden’ door Dorothea van Twillert. Meer info over Metamorfose (een uitgave van het Centrum voor Pastorale Counseling) op de website. Www.metamorfosemagazine.org.