slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom210104 MetamorfoseLQChristenen horen geen ruzie te maken. Dat wordt toch voortdurend verkondigd. Dirk Lemmens ziet dat een beetje anders en schreef in de nieuwste editie van Metamorfose een artikel geschreven onder de titel ‘De kunst van het ruzie maken’. Een fikse ruzie kan volgens hem, op zijn tijd geen kwaad. Maar voor wie al lang een woede-uitbarsting de vrije loop wilde laten: er zijn wel regels voor conflicten, ofwel: een ruzie van een christen hoort een ‘christelijke ruzie’ te zijn.

In zijn pastorale praktijk krijgt Lemmens vaak te maken met mensen die niet weten hoe ze vorm kunnen geven aan hun boosheid zonder daarbij te verallen in een heftige ruzie. Op zich is er niets mis met boosheid: God is liefdevol, maar we lezen in de Bijbel ook dat Hij ‘toornig’ is. De dingen die verkeerd zijn, maken Hem boos.

 

Toen Jezus geconfronteerd werd met de hypocrisie en de schijngeestelijkheid van het godsdienstig establishment, werd Hij boos en gebruikte Hij heftige woorden. Het Nieuwe Testament roept christenen zelfs op om boos te worden; in Efeze 4:26 lezen we: ‘Word boos’. Er staat daar wel achter: ‘maar zondig niet’. In zijn artikel geeft de auteur een aantal Bijbelse richtlijnen bij ruzie, zoals: word boos om de juiste reden, blijft niet te lang boos, beheers jezelf en doe alles ‘in liefde’.

Supermarktgoden
Boosheid was wellicht niet de eerste eigenschap van God waar we aan dachten, maar hoe zit het voor de rest met ons Godsbeeld? Ignace Demaerel vindt het niet slecht om af en toe na te denken over ons beeld van God – kennen we Hem wel voldoende of adequaat? De Bijbel reikt ons een veelheid van beelden aan, die kunnen ons helpen, maar als we één ervan te star oppakken, kan dat ons ook hinderen en beperken. Ongelovigen wijzen niet zozeer God af, maar wel het beeld dat ze van God hebben. Ze zijn atheïst omdat ze niet goed beseffen wie God is. Dan krijg je argumenten te horen in de trant van: ‘in een God die oorlog, lijden en onrecht goedkeurt, kan ik niet geloven’. Onze postmoderne wereld is niet tegen godsdienst op zich, maar prefereert een onpersoonlijke God: “We leven in een tijd van ‘create your own religion’ want ieder heeft toch zijn eigen waarheid. Godsdienst is op zih OK, maar (1) alleen voor wie dit zelf wil (de liefhebbers dus, (2) binnen een afgebakend hokje, en (3) met dien verstande dat niemand zijn visie als waarheid mag opdringen.” Demaerel stelt dan ook de vraag – en dat is ook de titel van zijn boek dat afgelopen jaar verscheen – Mag God nog God zijn? Tegenwoordig wordt er veel aan ‘religie-shoppen’ gedaan, alsof God in de rekken in een supermarkt ligt tussen een hele reeks andere goden en idolen.

Van het beeld dat we God hebben, gaan we naar het beeld dat anderen van ons hebben, en uiteindelijk ook naar de manier waarop God naar ons kijkt. Dat is op zich al geen eenvoudige materie, maar voor mensen autisme hebben vaak nog moeilijker. Bianca de Vrind-Zegers stelt vast dat het in de praktijk lastig is om je niet te laten beïnvloeden door (voor)oordelen van anderen, zeker als die anderen belangrijk voor je zijn. Ze stelt specifiek de vraag: hoe vind je je identiteit in God als je autisme hebt. Ze spreekt daarbij uit eigen ervaring en heeft er een boek over geschreven: ‘Aan mij zie je niets’. De Bijbelse principes die ze aanreik, zijn onder andere: Stop met vechten tegen jezelf en leer jezelf kennen als een uniek ontwerp van God, met al je mooie eigenschappen en je zwakke plekken; ga op zoek naar Gods bedoeling met jouw eigenschappen en alles wat je hebt meegemaakt, want die bedoeling is er; gebruik Gods woord om Zijn zegeningen en beloftes voor jezelf uit te spreken, zodat er geen plaats meer is voor leugens; vergeet niet om te bidden, samen of alleen, want het gebed van een rechtvaardige mist zijn uitwerking niet; ….

Liever in bed blijven liggen ...
Het is het onderwerp dat de maatschappij in 2020 het meest heeft bezig gehouden, en dat zal in 2021 niet anders zijn: Corona. Het virus golft over ons heen en veroorzaakt veel problemen. De impact op het ‘gemeenteleven’ is ook bijzonder groot: al twee keer werden de kerken gesloten, en nu er weer samenkomsten mogelijk zijn, kunnen die alleen op een zeer beperkte schaal gehouden worden. Philip Nunn schreef een artikel over invulling geven aan het kerkelijk leven in tijden van een pandemie en daarin legt hij de nadruk op het aspect ‘gemeenschap’ (community). Het gevoel van alleen te zijn, is te midden van de crisis vaak moeilijk om te dragen. Hoewel Nunn heel regelmatig Gods woord onderwijst via Zoom, facebook en Skype – en op die manier contact heeft met christenen over de hele wereld – geeft hij toe regelmatig te worden overvallen met een gevoel van leegheid. Kerken proberen het samenhorigheidsgevoel aan te wakkeren met online-diensten, en toch hebben die blijkbaar niet dezelfde impact als de normale samenkomsten. De auteur vindt dit verontrustend: “Het valt mij op dat een aantal nieuwe christenen in onze kerk terugvallen in hun oude leven. Maar ook de al lang met de Heer levende christelijke gezinnen vinden het moeilijk om samen voor de TV te zitten en de dienst te bekijken. Er is een groeiende trend onder sommigen om online diensten van andere kerken op te zoeken die beter passen bij hun eigen interesses, stijl of schema. Voor anderen is de verleiding om in bed te blijven liggen of een serie op Netflix te bekijken moeilijk te weerstaan. Zijn we gezonde ritmes aan het verliezen? Onze harten lijken te bekoelen. Zijn we ons gevoel van ‘community’ aan het verliezen? En maakt dat wat uit?” In zijn artikel gaat Nunn dieper in op wat ‘gemeenschap’ in zou moeten houden.

De Coronacrisis heeft ons met de neus op de feiten gedrukt, maar ook op de verleiding van het ‘nepnieuws’. Er circuleren – ook onder christenen – heel wat verhalen die niet of slechts gedeeltelijk op feiten berusten. Dat is op zich niet nieuws, in de Bijbel wordt ook al gewaarschuwd voor dwaalleer. Jaques Brunt en Leander Janse roepen om op de ‘geesten te beproeven’ en steeds op zoek naar de waarheid te gaan. Meer bepaald staan ze stil bij de zogenaamde ‘Woord van geloof’-theologie, die zich kenmerkt door een sterk accent op het ervaren van de werkingen van de Heilige Geest met bijbehorende tekenen en wonderen. Niet dat de auteurs iets hebben tegen de bovennatuurlijke werkingen van Gods Geest en het functioneren van de gaven van de Geest, maar ze willen wel waarschuwen tegen een overaccentuering van deze dingen en van de sterke nadruk van deze theologie op – bijvoorbeeld – materiële voorspoed.

Bekering
Laten we het overzicht van deze Metamorfose afsluiten met het voorwoord: Jef De Vriese wijst op het wezen van bekering – en dus ook van het evangelie. Het begrip is in veel kerk en bij heel wat christenen nogal uitgehold, maar Jezus zei niet: ‘Vraag Mij in je hart’, maar: ‘Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’. “Het evangelie van Jezus Christus is meer dan een beslissingsmoment met garantie op eeuwig leven! Het evangelie is de allesomvattende boodschap van de Bijbel. Het evangelie brengt mensen vanuit verlorenheid naar berouw, bekering, wedergeboorte, discipelschap, heiliging en leven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dit alles openbaart het koninkrijk van God, waar God regeert en Zijn heerlijkheid zich openbaart. Daarom is Jezus gekomen.”

Metamorfose wordt uitgegeven door het Centrum voor Pastorale Counseling www.pastoralecounseling.org . Meer info: www.metamorfosemagazine.org