slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

InterCom180404 Metamorfose1804CoverHoewel de nieuwe editie van Metamorfose niet echt een themanummer is, gaan verschillende artikelen over een probleem dat zwaar op onze maatschappij weegt: zelfdoding. Geen onderwerp waar vaak over geschreven wordt, want het ligt nog altijd in de taboesfeer. Nochtans zijn de cijfers duidelijk: wereldwijd overlijden er gemiddeld 1 miljoen mensen per jaar aan suïcide. Volgens recente statistieken ging het in Nederland bijvoorbeeld (in 2016) om 1894 personen; in Vlaanderen beëindigden in het jaar daarvoor 1051 mensen zelf hun leven. Relatief zijn er dus veel zelfdodingen in Vlaanderen, aangezien het om een bevolkingsaantal van ruim 6 miljoen, terwijl het aantal inwoners van Nederland ruim 16 miljoen bedraagt.

Statistieken tonen veel over het suïcideprobleem. Zo ligt het cijfer bij mannen drie keer hoger dan bij vrouwen, is de helft van de mannen die zelfmoord pleegt nog geen 50 jaar oud en zijn de cijfers in Wallonië iets hoger dan in Vlaanderen. Over het geheel genomen is er het laatste decennium een lichte daling in de statistieken waar te nemen, vooral bij de mensen van boven de 80, maar dit zou verklaard kunnen worden door het feit dat mensen tegenwoordig hun leven ook kunnen laten beëindigen door euthanasie.

 

Hoe kan zelfdoding voorkomen worden? In een artikel ‘suïcidepreventie’ staat Damaris Koopmans stil bij de vraag waarom mensen hun leven beëindigen: “In het kort gezegd ontstaan zelfmoordgedachten door het klem zitten vanwege ondraaglijke pijn veroorzaakt door onoplosbare problemen die zo erg zijn dat er voor die persoon geen andere uitweg meer is (…) Er kan bij mensen die een suïcidepoging ondernemen sprake zijn van een biologische kwetsbaarheid, waardoor iemand over het algemeen minder goed kan omgaan met spanningen, emoties of traumatische ervaringen. Mensen die kwetsbaar zijn, hebben vaak een of meer van de volgende eigenschappen: ze denken gauw zwart-wit, ze reageren heftiger dan anderen op tegenslagen of teleurstelling, ze zijn gevoelig voor (dreigende) afwijzing en ze verliezen snel overzicht”.

Het probleem bij het voorkomen van zelfmoord is dat de omgeving het vaak niet ziet aankomen. In veel gevallen is het voor iedereen totaal onverwacht, terwijl de persoon zelf er meestal al erg lang over nagedacht heeft, ook al kan de uiteindelijke daad op zich wel impulsief zijn. Toch wordt een zelfdoding vaak voorkomen: “Het is belangrijk te beseffen dat het suïcidale proces op ieder punt tot stilstand kan worden gebracht en dat veel mensen op zoek gaan naar hulp. Ze staan ambivalent in de keuze tussen leven en dood: aan de ene kant zien ze geen andere uitweg meer, maar aan de andere kant willen ze deze wel graag zien. Het uitvergroten van deze ambivalentie is een taak van de hulpverlener en ook een pastoraal medewerker kan hier belangrijke stappen in zetten”.

In het artikel behandelt Damaris een aantal misverstanden over suïcidaal gedrag (zoals ‘Wie over suïcide praat, die doet het niet’), noemt ze een aantal signalen van een naderende zelfdoding en schrijft ze over suïcidepreventie in de praktijk.

Een hulpverlener zal altijd alles in het werk stellen om een zelfmoord te voorkomen. CPC-medewerker Dirk Lemmens geeft toe dat het jarenlang ‘zijn grote angst was’ dat een van zijn confidenten zelf zijn leven zou beëindigen. Verschillende keren werd hij geconfronteerd met pogingen, maar dat iemand tot de daad overging was gedurende veel jaren niet gebeurd. Tot het moment dat een van de mensen die hij begeleidde wel een ‘geslaagde’ poging ondernam. Onverwachts, op een moment dat alles weer de goede kant uit leek te gaan. Op dat moment voelde Dirk in de eerste plaats een intense boosheid en bleven er veel vragen over. 

Hoe goed men ook zijn best doet in het pastorale werk, nooit zal men er in slagen om in alle gevallen het beoogde resultaat te krijgen. Soms kan een echtscheiding niet voorkomen worden, soms worden conflicten niet opgelost, soms blijft iemand in een depressie. En in het uiterste geval kan het voorkomen dat een confident zich toch van het leven berooft. Dirk Lemmens laat in zijn artikel zien dat belangrijk is om als hulpverlener steeds het eigen functioneren te evalueren en hij somt een aantal vragen op die daarbij gesteld kunnen worden. 

Een ander artikel van Dirk Lemmens heeft als titel ‘Zelfmoord in de Bijbel’. Opvallend is dat de Schrift geen woord kent voor het begrip ‘zelfmoord’, terwijl we er minstens 8 gevallen van zelfdoding (of een poging daartoe) kunnen terug vinden. Daarnaast lezen we over grote Godsmannen die op een bepaald moment in hun leven zo onder druk staan, dat ze naar de dood verlangen. Onder hen Mozes, Elia, Jona en Paulus. “Het valt op dat van de zes keer dat we in de Bijbel lezen dat iemand vraagt om te mogen sterven, het vijf keer gaat over Godsmannen die gebukt gaan onder de last van de bediening”. 

Wie de statistieken bestudeert, zal merken dat er ook opvallend veel jongeren zijn die zelfmoord plegen. In België is zelfdoding doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren tussen 15 en 19 jaar. Wietske Noordzij schrijft: “Elke tiener heeft wel eens heftige emoties van verdriet, frustraties of wanhoop. Tieners kunnen situaties moeilijker overzien of relativeren, hebben nog niet de vaardigheden ontwikkeld om met problemen om te gaan en zijn impulsiever. (…) Bij sommige tieners blijft het echter niet bij een keer een bui. Er ontstaat een stille ondertoon van verdriet, uitzichtloosheid en gebrek aan hoop of verbetering. Dit kan uitmonden in gedachten aan zelfdoding, pogingen tot zelfdoding en uiteindelijk daadwerkelijk overlijden”. In haar artikel schrijft de auteur hoe je de materie bij tieners bespreekbaar kan maken en hoe we hen kunnen laten zien dat er veel betere oplossingen zijn.

In de nieuwe Metamorfose staan ook artikelen als ‘van klacht naar Bijbelse oplossing’, ‘van Bijbelse oplossing naar overwinning’,‘Een nieuw samengesteld gezin vormen; een mooie uitdaging’, enzovoorts. Wie zich graag het tijdschrift wil aanschaffen, kan daarover inlichtingen op de website van CPC www.pastoralecounseling.org  en Metamorfose www.metamorfosemagazine.org

 

Nieuwsbrief

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database zoekopdrachten