slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Metamorfose1701CoverNieuwe editie Metamorfose

Het begrip ‘zonde’ wordt in de wereld van vandaag niet graag genoemd. Wellicht was dat ook in het verleden dikwijls het geval, maar de term is vandaag de dag bij velen ongewenst. In twee artikelen in het nieuwste nummer van ‘Metamorfose’ gaat Jef De Vriese in op het onderwerp ‘identiteit en zondigheid’. Identiteit heeft te maken met wie je bent, maar ook met wat je voelt. Dat gevoelsaspect krijgt in de huidige samenleving de meeste aandacht. Christenen hebben emoties en verlangens in het verleden vaak met een zekere argwaan benaderd. Begeerte was een negatief woord met de bijklank van zonde.

Emoties moesten onder controle gehouden worden en ze mochten zeker niet het leven besturen. Maar tegenwoordig voeren juist de emoties de boventoon: ‘Wat ik voel is wat ik ben’. Of: ‘Als je niet aanvaardt wat ik ervaar, dan wijs je mij af’. Met andere woorden: het wordt steeds moeilijker om identiteit los te zien van emotie. Ze wordt steeds meer gedefinieerd door individuele ervaring, die zich niet laat leiden door traditie en innerlijk welbevinden.

Maar wat als het streven naar welbevinden een zondige levensstijl inhoudt? En is het verlangen naar een zondige daad even erg als de zonde zelf? Kan men verzocht worden zonder te zondigen. We zijn immers niet onaantastbaar voor het kwaad. Het zondige verlangen op zich is geen actieve zonde. Dat verlangen koesteren en er op in gaan in denken of handelen, om zo in een begeerte een welbevinden te zoeken boven het welbevinden in God, dat is zonde. We worden daarom als christen opgeroepen tot een geestelijke strijd, niet alleen tegen de zondedaad, maar ook tegen de zondebegeerte.

Moeten we mensen die worstelen met gelijkaardige gevoelens of zondige praktijken samenbrengen en een tijdelijke groepsbegeleiding aanbieden. Jef De Vriese stelt zich daar vragen bij: het doel daarvan mag nooit zijn om deze groep in stand te houden en een aparte status te geven in de gemeente.

Pastoraat neigt steeds meer naar het bevorderen van welbevinden, tevredenheid met het eigen innerlijk en zelfaanvaarding, in plaats van naar het voeren van geestelijke strijd tegen zonde en zondige neigingen en het zich uitstrekken naar een heilig leven. Heilige verlangens zijn niet de emoties die op het eerste gezicht of in de ervaring goed zijn, of die goede bedoelingen uitdrukken. Het zijn  verlangens die toegeschreven worden aan Christus. Zondige gevoelens mogen niet aanvaard worden als behorend bij de identiteit van de gelovige, maar moeten worden erkend als een ontwrichting die het gevolg is van de zondeval.

Wie de volledige tekst van Jef De Vriese wil lezen, kan dat doen in het meest recente nummer van Metamorfose, uitgegeven door het Centrum voor Pastorale Counseling. In die editie zijn ook artikelen te vinden over ‘een woning in de hemel’, ‘de eenheid van het Lichaam van Christus bewaren’, ‘verslavingspreventie’, ‘therapeutische afzondering en het redden van een huwelijk’, enzovoorts.

Meer info: www.metamorfosemagazine.org