Mission Statement

Gepost in Over ons

VISIE

De roeping van de Alliantie luidt:

De EAV weet zich geroepen om haar leden te verbinden, te bemoedigen,  aan te vuren,  te ondersteunen en waar nodig te vertegenwoordigen. De EAV tracht de onderlinge eenheid, betrouwbaarheid en kwaliteit van de leden te bevorderen. Ze vormt een kwaliteitslabel voor haar leden, door het aanbieden en handhaven van de diverse codes, die een betrouwbare werking van leden stimuleert. De EAV wil met een duidelijke stem, op een relevante wijze, spreken over maatschappelijke thema’s in overeenstemming met Gods Woord.  De EAV wil een platform voor gemeenten en organisaties zijn en zal, via diverse werkgroepen,  een dienende en ondersteunde taak vervullen. 

MOTTO

Het motto van de EAV is: Verbondenheid, Verandering, Voming

Verbondenheid

De Evangelische wereld kenmerkt zich door een grote diversiteit. Verscheidenheid kan een verrijking zijn, terwijl verdeeldheid tot verbrokkeling leidt. Een duidelijk voorbeeld van de verbondenheid vinden we bij het Gebedsplatform Vlaanderen, de gebedswerkgroep van de EAV die zich inzet voor de Gebedsnacht, de Regionale Gebedsavonden voor gemeenteleiders, en de jaarlijkse Wereldwijde Gebedsweek ondersteunt.

Het Evangelisch JeugdVerbond is een ander voorbeeld van samenwerking. De EAV stimuleerde het overleg tussen verschillende jeugdwerkingen, en tegenwoordig werkt het EJV als een erkende jeugddienst met verschillende betaalde medewerkers.

Verandering

De opdracht om 'zout en licht' te zijn in deze wereld, wil de Alliantie ook in de praktijk uitvoeren. Enerzijds ligt de klemtoon op gemeentestichting en -opbouw. Anderzijds komt de werkgroep Ethiek en Maatschappij bijeen om maatschappelijke tendensen te bespreken en ethische standpunten in te nemen. Evangelische christenen verkondigen een boodschap die de samenleving kan veranderen.

Vorming & Ondersteuning

De alliantie biedt vorming & ondersteuning op verschillende terreinen. Zo is er het Evangelisch ZendingsPlatform Vlaanderen (EZPV), dat ten dienste staat van allerlei projecten op het gebied van de zending.

En ondersteuning kan ook door de publicatie van de Evangelische Adressengids, diverse folders over de evan-gelische wereld, informatieve brochures, ...

Op het vlak van ‘vorming’ bouwt de EAV een sociaal-culturele Volwassenenwerking uit.


KERNWAARDEN EN GRONDHOUDINGEN:

kernwaarden

In relatie tot God zullen we:

 • Gods Woord als hoogste norm en inspiratiebron hanteren,
 • in al onze ondernemingen het Koninkrijk van God centraal stellen,
 • ons opstellen in nederigheid, zuiverheid en belangeloosheid.

In relatie tot elkaar zullen we:

 • onderling respect tonen,
 • actief eenheid zoeken,
 • het beste voor elkaar zoeken,
 • dienstbaar zijn aan elkaar.

In relatie tot de maatschappij zullen we:

 • vrijmoedig, eigentijds en relevant een christelijke boodschap brengen met een christelijke houding.

grondhoudingen

(toepassing van de kernwaarden)

In relatie tot God zullen we:

 • ontzag hebben voor God en Zijn Woord: Gods Woord boven privé- opvattingen en kerkelijke tradities stellen,
 • het gehele Woord van God in het oog houden en niet een deel ervan verabsoluteren, of er iets vanaf doen,
 • streven naar kwaliteit en zuiverheid, omdat God het beste verdient,
 • het werk voor God niet laten vermengen met eigenbelang en eigen eer.

In relatie tot elkaar zullen we:

 • respect tonen voor elkaars bedieningen, werkwijzen, visies, stijlen en accenten,
 • dankbaar zijn voor Gods veelkleurige wijsheid in Zijn Gemeente, als verrijking en aanvulling, en niet als een bedreiging,
 • fijngevoelig zijn bij gezamenlijke activiteiten door stokpaardjes achterwege te laten,
 • het belang van het Koninkrijk van God plaatsen boven dat van de eigen groep of stroming,
 • verbondenheid nastreven, met de intentie om samen te werken waar mogelijk,
 • niet negatief over andere christenen spreken of denken, roddel vermijden en tegengaan, en het oordeel over elkaar als persoon aan God overlaten.

In relatie tot de maatschappij zullen we:

 • ons niet schamen voor het evangelie: de krachtigste, meest bevrijdende boodschap voor onze maatschappij,
 • bewogenheid en medeverantwoordelijkheid tonen, door niet van bovenaf de wereld te oordelen, maar altijd met liefde, nederigheid en genade te spreken,
 • ons niet isoleren van de maatschappij, en midden in de actualiteit staan;
 • bezig zijn met de dingen die mensen aangaan,
 • streven naar eigentijdse thema’s, aanpak en taalgebruik: vrijmoedig gebruik maken van hedendaagse middelen.