slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Terug Brood op de plank

InterCom211105 IskraIn hoeverre de corona-crisis achter de rug is, valt moeilijk te zeggen, maar in de meeste evangelische organisaties is – zoals bij veel andere – de gewone werking weer min of meer op gang gekomen. Zeker de zendingsorganisaties hebben, als gevolg van de vele reisbeperkingen, het afgelopen jaar weinig activiteiten kunnen ontplooien. Niemand had kunnen denken dat de plannen zo ernstig dooreen werden gegooid. Ook bij de vzw Iskra, die zich specifiek richt op humanitaire hulp in Oekraïne, had men dat niet voor mogelijk gehouden.

“Eind januari 2020 namen we afscheid van de mensen in Kalush met het vooruitzicht hen weer te zien in mei – juni van dat jaar”, staat er in de nieuwsbrief van Iskra te lezen. “Dit was echter een zware onderschatting. Het beestje corona heeft zwaar huisgehouden hier in West-Europa. We werden verplicht om in lockdown te gaan zonder een besef van hoelang dit zou duren.”

Bijbelclub zoekt hulp

InterCom211105 BijbelclubsGemeenten en Gehandicapten organiseert al jaren Bijbelclubs voor mensen met een mentale beperking. In de meeste evangelische kerken is het de gewoonte om in de loop van de week samen te komen in kleine groepen. Op die manier wordt op ieders niveau onderwijs gegeven en is er ruimte voor ontmoeting. Kinderen doen dit vaak op zondagmorgen, jongeren doorgaans in het weekend, terwijl er voor volwassenen regelmatig ‘kringavonden’ ingericht worden. Maar voor mensen met een verstandelijke handicap wordt zelden iets specifiek gedaan. Het was voor Gemeenten en Gehandicapten de aanleiding om Bijbelclubs in te richten speciaal voor deze doelgroep. Eerst in Genk, later ook op andere locaties.

Jaarverslag Tearfund 2020

InterCom211105 TearfundJaarrapport2020CoverLQOok al is 2021 al een heel eind verstreken, toch kan het interessant zijn om nog eens terug te blikken op het jaar daarvoor. Een jaar vol uitdagingen, zeker ook voor Tearfund dat door de coronacrisis heel wat projecten ‘op pauze’ gezet zag worden. Niet dat de nood in de Derde Wereld- landen plotseling ophield te bestaan – integendeel – maar met de beperkte mogelijkheden om te reizen was het niet evident om lopende projecten op te volgen of nieuwe te beginnen. Tegelijk was de hulpverlening meer dan ooit nodig. Gelukkig kon Tearfund blijven rekenen op de vele giften van een trouwe achterban.

Hoe onaangenaam de Covid-19-crisis tot nu toe ook was in ons land, dankzij de welstand van de Westerse wereld konden de economische gevolgen nog redelijk goed opgevangen worden. Grote rampen op dat vlak werden tot nu toe vermeden, ook al is de financiële toestand van ons land er zeker niet beter op geworden. In andere delen van de wereld is de toestand veel minder goed.

Lessen in neutraliteit

InterCom211105 LessenInNeutraliteitOnderwijs in dienst van de diverse samenleving

Diversiteit, neutraliteit, pluralisme … Termen die in het huidige maatschappelijke debat weer regelmatig opduiken. De schrik voor het extremisme versterkt de noodzaak om een manier te vinden waarop uiteenlopende levensvisies in één samenleving naast elkaar kunnen bestaan. De tijd dat een maatschappij één dominante benadering van het leven had, is voorbij. Niemand lijkt vragende partij om opnieuw in die situatie te belanden, maar de vraag kan gesteld worden of we toch niet op weg zijn naar een a-religieus – of anti-religieus – stelsel, al dan niet onder het mom van ‘neutraliteit’. Of moeten we juist stellen dat ons dagelijks leven nog altijd diepgaand beïnvloed wordt door de christelijke waarden en normen en dat dit voorlopig ook wel zo zal blijven?

Inclusief zorgonderwijs bij De Springplank

September betekent voor School met dSmdBDeSpringplankOpening17e Bijbel De Springplank niet alleen het begin van een nieuw schooljaar, maar ook de start van een nieuw initiatief. De school uit Aarschot biedt voortaan ook inclusief zorgonderwijs aan. Dat houdt in dat kinderen met en zonder beperking samen leren in dezelfde zorgomgeving. Daardoor kunnen alle kinderen van een gezin, of ze nu extra hulp nodig hebben of niet, samen naar school gaan en opgroeien binnen dezelfde gemeenschap.

De Springplank kiest bewust voor een persoonlijke aanpak voor elk kind. Uitgangspunt is de overtuiging dat elk kind uniek is en recht heeft op een optimale ontwikkeling. Een zorgteam van leerkrachten en therapeuten werkt op maat van het kind een aangepast traject uit. Het aanbod is aangepast aan ieders talent en competenties. Elke dag wordt gestart in de thuisklas en daarna volgen de kinderen de lessen in de klassen die het best passen bij hun eigen traject. Tijdens de speeltijd is er aandacht voor verbinding en wordt er een begeleid speelaanbod voorzien, of de mogelijkheid tot snoezelen.

Bijkomende psychologische bijstand na Corona

InterCom210831 TerugbetalingPsychologischeHulpBudget en aanbod blijft beperkt.

De Coronacrisis heeft niet alleen slachtoffers gemaakt op fysiek vlak. Veel mensen hadden mentale klachten door Covid-19. En net zoals de crisis op medisch vlak nog altijd niet achter de rug is, blijven de psychische klachten aanhouden. Om de bevolking hierbij te helpen, hebben de RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de sector van de psychologen een akkoord bereikt om vanaf 1 september een financiële tussenkomst te voorzien. Iedereen erkent dat die hard nodig is, maar de overeenkomst is lang niet op iedere psycholoog van toepassing en het budget dat de overheid ter beschikking stelt, is te beperkt.

Het nieuws werd uitgebreid en enthousiast aangekondigd in de media: volwassenen hebben voortaan recht op gemiddeld 8 rechtstreeks terugbetaalde sessies van 11 euro per jaar. Daarvoor is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig en wordt het federale budget verhoogd. Jef De Vriese van het Centrum voor Pastorale Counseling en zelf klinisch psycholoog, maakt verschillende kanttekeningen: