slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Liefst hoogopgeleide, vrouwelijke en christelijke vluchtelingen

Maximiliaanpark05LQOpvang van vluchtelingen loopt regelmatig mis

Ondanks alle goede bedoelingen en voornemens is er opnieuw sprake van een vluchtelingencrisis in België. Steeds vaker belanden asielzoekers op een wachtlijst voor opvang, hoewel ze recht hebben op een opvangplaats. Een Brusselse arbeidsrechtbank suggereerde dat er een bewuste strategie van de bevoegde staatssecretaris. Zelf ontkent die dit ten stelligste, al kan niet ontkend worden dat Fedasil steeds vaker in gebreke blijft.


Het aantal veroordelingen vanwege het feit dat er geen opvangplaats werd toegewezen, ligt dit jaar al rond de 1000. Als verontschuldiging wordt gewezen op de sterk toegenomen vluchtelingenstroom – en de oorlog in Oekraïne heeft de situatie zeker niet gemakkelijker gemaakt. Er zijn in ons land ongeveer 30.000 opvangplaatsen beschikbaar, en die zijn bijna continu bezet. Asielzoekers moeten soms dagenlang wachten op een verblijfplaats en moeten zichzelf intussen behelpen. Nu de toestand steeds dramatische wordt, geeft Fedasil voorrang aan de meest kwetsbare asielzoekers. Begrijpelijk en verdedigbaar, maar wettelijk gezien is de overheid verplicht iedereen onmiddellijk opvang te bieden. Momenteel stelt het belangrijkste probleem zich voor alleenstaande mannen: zij belanden altijd onderaan de lijst en moeten daardoor het langst wachten.

Verantwoordelijkheid
Vluchtelingenwerk Vlaanderen dient systematisch een klacht in telkens een asielzoeker op straat moet blijven staan en dus niet krijgt waar hij of zij recht heeft. De instantie wijst er op dat opvang voor iedereen een van de fundamenten is van het mensenrechtenkader. In een opiniestuk in MO-magazine wijst Tine Claus, directrice van Vluchtelingenwerk Vlaanderen op de verantwoordelijkheid van Fedasil: “Iedereen die in België bescherming zoekt, heeft tijdens deze procedure een automatisch opvangrecht, los van de uiteindelijke beslissing in deze procedure. Dir echt kan niet zomaar uitgedeeld of weerhouden worden op basis van vage concepten zoals buikgevoel, nabijheid van de regio van origine of een gepercipieerd draagvlak in de samenleving. Politici die in hun programma iets anders beloven, kunnen dat alleen waarmaken als België uit internationale mensenrechtenverdragen zou stappen en het asielrecht zou opheffen.” Dat staatssecretaris Sammy Mahdi de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt, is ook het uitgangspunt van de rechtbank. Die is scherp in haar oordeel: niet alleen volgden er dit jaar al veel veroordelingen, het Brussel parket heeft ook al melding gemaakt van mogelijke strafbare feiten en verweet Fedasil ‘een doelbewuste, gecoördineerde en aanhoudende praktijk’. “Die praktijk lijkt gewenst, overwogen en georganiseerd door de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi”, schrijft de rechtbank. Mahdi daarentegen beweert ten stelligste dat er ‘absoluut geen intentie is om bewust mensen op straat te laten staan, zoals de rechtbank lijkt te insinueren. Hij verdedigt zijn handelswijze door de stellen dat op de wachtlijst vooral ‘doorreizende asielzoekers, en mensen die al eerder een asielaanvraag hebben ingediend in een ander Europees land of daar zelfs een erkenning kregen, staan. Hij wil die wachtlijst dus niet laten vallen, maar vooral plaatsen vrijhouden voor de meest kwetsbaren, families met kinderen en mensen die voor het eerst asiel aanvragen.

Specifieke voorkeur
Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er een hele solidariteitsreflex ontstaan onder de Belgische bevolking. Toch geldt de gastvrijheid niet voor alle vluchtelingen. Volgens ‘De Stemming’, een onderzoek van twee vooraanstaande universiteiten door middel van een publieke bevraging, blijkt dat de doorsnee-Vlaming vooral hoogopgeleide vrouwelijke, kwetsbare christelijke mensen op de vlucht wil opvangen. Ook is er veel meer bereidheid om een Oekraïense vluchteling op te vangen dan een uit Syrië of Afghanistan. Tine Claus vestigt er de aandacht op dat het recht om opgevangen te worden voor iedereen geldt en dat de politiek op geen enkele manier onderscheid mag maken. Vaak is dat wel gemakkelijker gezegd dan gedaan, gezien de beperkte capaciteit. Toch hamert Claus op een gelijke behandeling: “Van beleidsmakers – op alle niveaus – verwacht men een beleid dat niet discrimineert op basis van nationaliteit en gender. Toch kunnen wij niet anders dan vaststellen dat er een aanzienlijk verschil in behandeling is. Wij vragen dan ook dat er onmiddellijk gekeken wordt om de beschikbare plaatden voor Oekraïeners ook open te stellen voor asielzoekers uit andere regio’s. De plekken zijn er immers. Niet stemmingmakerij maar internationale mensenrechtenverdragen verplichten dit land om asielopvang mogelijk te maken.” Intussen blijft de crisis voortduren en komen de herinneringen aan enkele jaren geleden, toen het Maximiliaanpark in Brussel, dicht bij de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken’, op een soort vluchtelingenkamp leek. Uitzonderlijk heette het toen, maar vandaag de dag is de situatie voor de asielzoekers nog altijd alles behalve rooskleurig.