slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Jaarverslag Tearfund 2020

InterCom211105 TearfundJaarrapport2020CoverLQOok al is 2021 al een heel eind verstreken, toch kan het interessant zijn om nog eens terug te blikken op het jaar daarvoor. Een jaar vol uitdagingen, zeker ook voor Tearfund dat door de coronacrisis heel wat projecten ‘op pauze’ gezet zag worden. Niet dat de nood in de Derde Wereld- landen plotseling ophield te bestaan – integendeel – maar met de beperkte mogelijkheden om te reizen was het niet evident om lopende projecten op te volgen of nieuwe te beginnen. Tegelijk was de hulpverlening meer dan ooit nodig. Gelukkig kon Tearfund blijven rekenen op de vele giften van een trouwe achterban.

Hoe onaangenaam de Covid-19-crisis tot nu toe ook was in ons land, dankzij de welstand van de Westerse wereld konden de economische gevolgen nog redelijk goed opgevangen worden. Grote rampen op dat vlak werden tot nu toe vermeden, ook al is de financiële toestand van ons land er zeker niet beter op geworden. In andere delen van de wereld is de toestand veel minder goed.

 

Zoals Thalita Hollander het in haar voorwoord verwoordt: “Het zijn de meest kwetsbare mensen in de wereld die het hardst getroffen worden door crisissen: de toename van het aantal ondervoede mensen in het afgelopen jaar wordt geschat op 83 miljoen. Het rapport van de Wereld Honger Index 2020 geeft aan dat o.a. in Burundi, Syrië, Congo, Jemen, Zuid-Soedan, Tsjaad en Somalië de hongersnood alarmerend hoog is.” Dat mag uiteraard niet zomaar een vaststelling zijn. Ook al zijn de middelen van Tearfund België relatief beperkt, toch wordt alles in het werk gesteld om oplossingen te bieden. Dat gebeurt vanuit een duidelijke overtuiging dat dit een taak is die door God werd gegeven. Hollander: “In Romeinen 6 roept God ons op om ons in te zetten voor rechtvaardigheid. God wil dat we voor elkaar zorgen, voor elkaar opkopen, want Hij houdt van elk mens. De miljoenen kinderen die elk jaar te vroeg sterven door gebrek aan voeding, drinkbaar water en gezondheidszorg, zijn onze naasten. God vraagt dat  we evenveel van onze naasten houden als van onszelf.”

2020 had een feestelijk jubileumjaar moeten worden, waarbij uitgebreid stil gestaan zou worden bij het 40-jarig bestaan van Tearfund. De coronacrisis heeft op dat vlak heel wat roet in het eten gegooid, aangezien de mogelijkheden om bijeen te komen tot een minimum werden gereduceerd. In de loop van de voorbije 4 decennia groeide Tearfund en werd de visie steeds verder ontwikkeld. Het bereiken van de mijlpaal kon niet uitgebreid gevierd worden, maar dat is geen reden om stil te vallen. En er wordt uitgekeken naar de toekomst, zoals het rapport vermeldt: ‘In 2021 wil het bestuur van Tearfund zich buigen over een nieuw strategisch kader voor de komende jaren, waarbij de vorige strategie zal geëvalueerd worden en zal leiden tot nieuwe accenten om onze opdracht te versterken inzake efficiëntie en effectiviteit.’

Kwaliteit
Een belangrijk aandachtspunt van Tearfund is kwaliteit. Alles wordt in het werk gezet om te blijven voldoen aan de minimumnormen voor de sector, zoals ondertekend in het kader van de internationale netwerken van de organisatie, namelijk EU-cord en Integral Alliance. Leidraden zijn de minimum standaardnormen voor de projecten, de ‘Principles of the Red Cross Code of Conduct’ (de deontologie), de ‘Minimum Standard in Disaster Response (Sphere Project), de ‘People in Aid’ code, die samengebracht werden in de Core Humanitarian Standard (CHS) en sinds een kleine tien jaar het EFQM-managementsmodel. Het gebruik van de vele Engelse termen is niet toevallig: Tearfund kent veel internationale samenwerkingen – in de eerste plaats met de 10 andere’ Tearfunds’ in de wereld. Op dat vlak werd in 2020 een sterkere nadruk gelegd op het feit dat die organisaties tot dezelfde familie behoren. Om dat duidelijk te maken, werd er gewerkt aan een nieuwe (internationale) huisstijl. Die zou in 2020 gelanceerd worden, maar – u raadt het al – ook hier speelde Covid-19 parten. Het gebruik van het nieuwe logo werd uitgesteld naar midden 2021.
Wie zich als één familie presenteert, loop daarbij risico’s, vooral op het gebied van mogelijke reputatieschade. Als het bij een van ‘familieleden’ misloopt, kan dat een negatieve uitstraling hebben op de andere: “Vandaar de beslissing om als Tearfund-familie een reeks van ‘Centers of  Excellence’  op te richten, waarin elk familielid zal meewerken om de kwaliteit van de Tearfund-familie hoog te houden en te beschermen.”

Visie
De lat voor wat Tearfund in de toekomst hoopt te bereiken, ligt hoog. Het uiteindelijke streven is ‘een wereld zonder armoede en onrecht, waarin elk mens telt’. Dat dit doel nog lang niet bereikt is, realiseren de mensen van Tearfund zich voortdurend: “In plaats van het leven te kunnen ervaren als een geschenk van God, moeten miljoenen mensen vandaag het leven ondergaan als een tragedie als gevolg van armoede en onrecht.” Desondanks is de visie van de organisatie duidelijk: ieder mens is een unieke schepping en daarom waard om aandacht en zorg te krijgen. Christenen kunnen daarbij een belangrijke rol spelen: “In de loop van haar bestaan is Tearfund uitgegroeid tot een zelfstandige professionele organisatie, maar die nos steeds het mandaat van de kerken permanent en consequent blijft uitvoeren. Dit mandaat dringt ons om programma’s en projecten voor noodhulp en duurzame ontwikkelingssamenwerking in het Zuiden te ondersteunen, samen met betrokken kansarme gemeenschappen. Wij willen christenen in ons land daarbij mobiliseren om zich te engageren voor de armen. Samen met onze evangelische achterban willen wij op de bres staan voor kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden.”

Duurzaam
Tearfund focust zich vooral op hulp aan de meest kwetsbaren, maar wil ook een significante bijdrage leveren aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In 2013 tekenden 193 landen binnen de Verenigde Naties een akkoord over 17 ontwikkelingsdoelen. Deze SDG’s (Sustainable Development Goals), zoals ze internationaal bekend staan, zijn in feite de opvolging van de millenniumdoelstellingen die aan het begin van deze eeuw werden opgesteld. Het zijn ambitieuze intenties, die wereldwijd nog lang niet gerealiseerd zijn, maar normaal gezien tegen 2030 wel verwezenlijkt moeten worden. Tearfund zou graag willen bijdragen op alle 17 domeinen, maar beseft dat dit niet haalbaar is binnen de capaciteit en de middelen van de organisatie. Uiteindelijk zijn er ook nog 169 specifieke doelen binnen de 17 actiedomeinen … Tearfund heeft er daarom voor gekozen om speciaal aandacht te besteden aan de eerste 6 doelstellingen: geen armoede, geen honger, goede gezondheid, hoogwaardig onderwijs, gendergelijkheid en schoon water & sanitaire voorzieningen. De meeste projecten hebben dan ook duidelijke raakvlakken met de genoemde doelstellingen.

Internationale samenwerking
Tearfund heeft niet alleen een sterke band met de gelijknamige organisaties in andere landen (Australië, Canada, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten), maar participeert ook in heel wat andere samenwerkingsverbanden. Op die manier worden de beschikbare middelen efficiënter ingezet. Zo is Tearfund lid van het netwerk EU-CORD (Christian Organisations in Relief and Development), een Europese koepel die momenteel 25 leden kent. Een andere platform is Integral, waar 21 ontwikkelingsorganisaties hun krachten verenigen om de kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden te dienen. De filosofie is dat het efficiënter is om een of twee partnerorganisaties naar een rampgebied te sturen dan een hele reeks verschillende organisaties met gelijkaardige programma’s. Op die manier zijn er minder kosten, meer interventies en worden er meer levens gered. Integral is in 88 landen actief en beschikt over een netwerk van 700 lokale partners.

Het belang van plaatselijke partners mag zeker niet onderschat worden. Mensen die altijd al op het terrein actief zijn geweest en de situatie door en door kennen, dragen bij aan de efficiëntie van de hulpverlening. Veel omstandigheden zijn moeilijk te doorgronden vanop grote afstand, maar dankzij de lokale partners kan er een goede inschatting gemaakt worden. Bij veel projecten staat dan ook de plaatselijke organisatie waarmee samengewerkt wordt, vermeld.

Projecten
Bij de activiteiten van Tearfund zullen veel mensen denken aan de TOP-pers, het Tijdelijk Overzees Personeel dat vanuit Vlaanderen naar diverse landen in de wereld trok om zich voor speciale projecten in te zetten. Uiteraard maken zij een belangrijk deel van de werking uit – ook al kon vanwege de coronabeperkingen niet iedereen effectief in actie komen. Toch is Tearfund bij heel wat andere projecten betrokken, waarbij het dan vooral gaat om de financiële ondersteuning ervan. Hier zijn de vele bijdragen van donoren onmisbaar, naast de subsidies die van verschillende kanten komen. De financiële bijdrage aan de projecten loopt sterk uiteen. Dat begint bij zo’n 1000 euro, maar in veel gevallen gaat het om enkele tienduizenden euro. Landen waar meer dan 100.000 euro naar toe gaat, zijn Madagaskar, Brazilië, Oeganda, Burkina Faso en Burundi. Het zal ook niet verbazen dat twee derde van de steun naar Afrika gaat.
In totaal bedragen de inkomsten meer dan 1 miljoen euro en meer dan 750.000 euro daarvan komt binnen als subsidie van de Federale Overheid. Die subsidies waren minder dan in 2019, wat voornamelijk werd veroorzaakt werd door het feit dat er geen dringende noodhulpprojecten waren. De giften van de donateurs daarentegen stegen in 2020 met iets meer dan 25 procent.

Toekomst
Al bij al zal 2020 in het bijzonder herinnerd worden als het ‘corona-jaar’. Niet alleen vanwege de reisbeperkingen, het verplichte telewerk en dergelijke ongemakken, maar ook vanwege het feit dat Tearfund-directeur Cécil Van Maelsaeke en zijn vrouw na besmetting met het virus in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Voor Van Maelsaeke betekende het een kritische behandelingsperiode op de afdeling intensieve zorgen en daarna enkele weken van isolatie. De herstelperiode duurde daarna nog twee maanden en pas in januari 2021 kon hij het werk hervatten. Het zal duidelijk zijn dat bij Tearfund de hoop sterk leeft dat 2021 – en de jaren daarna – niet meer op dezelfde wijze door een crisis getroffen zal worden, en alle aandacht opnieuw naar de vele andere crisissen wereldwijd zal kunnen uitgaan.