slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

ETF: Jaarverslag 2020

InterCom210831 ETFjaarverslag2020CoverLQDe zomertijd is het uitgelezen moment om een jaarverslag te presenteren. Ook de Evangelische Theologische Faculteit blikt uitgebreid terug op wat er in 2020 gebeurd is. Zo’n verslag kan niet zonder het fenomeen dat het afgelopen jaar een totaal onverwachte wending heeft gegeven: corona. Net zoals iedereen, was het voor de ETF een jaar van aanpassing en improvisatie. Een uitzonderlijk jaar dus, maar daarom niet noodzakelijk een tegenvallend jaar.

Op 16 maart 2020 werden de gewone lessen stopgezet en moest er overgeschakeld worden op online-onderwijs. Medewerkers moesten van thuis uit werken, veel activiteiten werden opgeschort en kort daarna werden ook de bezoekmogelijkheden van de bibliotheek sterk ingeperkt. De interne studenten brachten enkele maanden thuis door.De examens van het academiejaar konden nog wel op de campus plaatsvinden, onder strikte maatregelen.

Het academiejaar 2020-2021 kon wel op de campus beginnen, maar vanaf begin november was het daarmee gedaan. Er werd dus verschillende keren overgeschakeld naar online onderwijs, wat door de studenten overwegend positief ervaren werd: “Hierin toonde zich de wendbaarheid, creativiteit en inventiviteit van de organisatie: zowel aan de kan van de docenten als aan het kant van het ondersteunend personeel. Het is gelukt om ook met online onderwijs steeds het welzijn van de student te zoeken en goed onderwijs neer te zetten. De jarenlange ervaring van de ETF Leuven met blended learning in het ETF Open University aanbod heeft er zeker toe bijgedragen dat de overgang naar online onderwijs vlot verliep.”

Online onderwijs heeft voor- en nadelen. Als positief punt mag zeker vermeld worden dat co-teaching met internationale professoren veel gemakkelijker werd. Aan de andere kant zorgde het online studeren voor de nodige uitdagingen voor de studenten. “Door de sterk verminderde sociale contacten ontstonden gevoelens van eenzaamheid. Het voortdurend gekluisterd zijn achter een computerscherm leidde tot extra vermoeidheid. En het gemis aan fysieke samenkomsten en nabijheid maakte het extra lastig om de studiemotivatie op peil te houden. Voor internationale studenten met een studiebeurs had de coronapandemie in veel gevallen uitstel van studie als consequentie.”

Heel wat evenementen moesten geannuleerd of uitgesteld worden. De jaarlijkse doctoraatsweek kon niet op de gebruikelijke manier doorgaan, maar de belangrijkste onderdelen werden online georganiseerd. Daardoor konden niet allen alle papers gepresenteerd worden, maar ook de vier geplande doctoraatsverdedigingen en promoties doorgaan.

Onderwijs
Alle aanpassingen in verband met COVID-19 stonden uiteraard in het teken van de kwaliteit van het aangeboden onderwijs. De ETF is door de Vlaamse Gemeenschap erkend om in het studiegebied en godgeleerdheid de graden van bachelor, master en doctor te verlenen. Naast het onderwijs wordt er ook wetenschappelijk onderzoek verricht en maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening verzorgd – iets dat geldt voor alle universiteiten. De gebruikte leervormen en onderwijsmiddelen willen aansluiten bij de drie kernwaarden van het onderwijsconcept: gradueel onderwijs, belang van diversiteit en leren in dialoog. “Daarbij wordt er niet enkel naar gestreefd studenten breed over de disciplines van de godgeleerdheid en de godsdienstwetenschappen te informeren, maar ook een exemplarische en methodische benadering aan te leren met aandacht voor inzicht en mogelijke toepassingen. (…) Het onderwijsconcept verwoordt de visie van de ETF Leuven op onderwijs in functie van de ontwikkeling van een academisch werk- en denkniveau van de student.” Het kritisch denken wordt op alle niveaus gestimuleerd. Studenten moeten genuanceerd hun eigen standpunten kunnen bepalen.

Het aantal studenten aan de ETF bleef de afgelopen tijd redelijk stabiel. In de bachelorsopleiding was er een achteruitgang van 18, maar steeg het aantal deelnemers aan de masterprogramma’s met hetzelfde aantal. Het aantal studenten in de lerarenopleiding verdubbel van de 3 naar 6 (in vergelijking met het academiejaar 2019-2020), terwijl er 38 studenten waren voor de doctoraatsopleiding, 2 meer dan het vorige academiejaar. Drie op vier studenten is een man – en een op vier dus een vrouw.

Internationaal
Al jaren legt de ETF zich toe op internationale samenwerking. We leven in Vlaanderen niet op een eiland, zeker ook niet op academisch vlak. In deze samenwerking valt opnieuw de diversiteit op. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten met meer dan 30 instituten, zowel veraf als dichtbij, op verschillende continenten. Zowel Azië (vooral Zuid-Korea), Afrika als Amerika is vertegenwoordigd, en uiteraard gaat het ook om een hele reeks Europese instellingen. In eigen land zijn er banden met de Faculteit voor Protestantse Theologie en Religiestudies en de KU-Leuven. Alle ETF-eerstejaarsstudenten dienen ten minsten één vak aan de KUL te volgen, namelijk Godsdienstige Ontwikkelingspsychologie en er is ook de mogelijkheid om er enkele keuzevakken te volgen. Er is regelmatig contact tussen hoogleraren van beide instellingen en collega’s nodigen elkaar regelmatig uit voor gastcolleges.

Het internationale karakter van de ETF komt ook tot uiting in het feit dat 67 van de 87 personeelsleden een niet-Belgische nationaliteit hebben. En ook bij de studenten treffen we een diversiteit aan wat betreft hun afkomst.

Kwaliteit
Op verschillende manier wordt permanent gewerkt aan de kwaliteit van de opleiding. Met het residentieel academisch personeel wordt steeds een jaaropdracht overeen gekomen en hebben ook de evaluaties van de voorgaande jaaropdrachten plaatsgevonden. Bij de beoordeling van het academisch personeel wordt onder meer gebruik gemaakt van de cursusevaluaties door de studenten. Ook is er regelmatig extern toezicht. Dat geldt zowel voor het gebruik van de besteding van de overheidsmiddelen en het nakomen van de regelgeving van de overheidsopdrachten – waarvoor er een regeringscommissaris werd aangeduid, als voor het academisch niveau. In dat kader vindt er ook regelmatig (maar niet in de afgelopen academiejaren) een onderwijsvisitatie plaats waarbij de opleidingsspecifieke leerresultaten worden getoetst aan de domeinspecifieke leerresultaten bachelor en master in de godgeleerdheid, die in 2012 op Vlaams niveau zijn vastgelegd.

Wie meer wil weten over de opleidingen van de ETF kan daarvoor terecht op de website van de instelling. www.etf.edu

(bron: ETF jaarverslag 2020)

Nieuwsbrief