slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vaticaan: Geen zegen voor homoseksuele relaties

InterCom210407 VaticaanHomoseksualiteitBelgische katholieke kerk reageert geschokt

Vanaf het ontstaan van het christendom heeft de kerk de homoseksuele praktijk veroordeeld. Op grond van de tekst van de Bijbel werden seksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht als onaanvaardbaar beschouwd en waar het christendom de overhand kreeg, werd dit standpunt ook door de maatschappij overgenomen. Intussen is de samenleving sterk veranderd, en komen homoseksuele relaties ook binnen de kerk steeds vaker voor. In die zin is het zeker niet vreemd dat de Congregatie voor de Geloofsleer de vraag kreeg voorgelegd of de kerk haar zegen kon uitspreken over verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht. Dat het antwoord negatief was, hoeft eigenlijk geen verbazing te wekken, maar veel katholieken – onder wie ook de Antwerpse bisschop Johan Bonny – toonden zich geschokt. Om nog maar te zwijgen van veel niet-kerkelijken.

“Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit pijnlijk en onbegrijpelijk is: gelovige en katholieke geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van homoparen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen”, stelde Bonny in De Standaard. De bisschop verkeerde in de veronderstelling dat het standpunt van Rome aan het kantelen was – die indruk had hij alleszins overgehouden van de synode van 2015. “Daar was duidelijk een andere tendens bij de meerderheid. Namelijk dat we moeten vertrekken van het positieve in de mensen, en niet het negatieve. Een leven vastzetten op één aspect en dan zeggen als dat ene niet juist zit, zit alles verkeerd? Dat kan niet.”
Bonny schuwt de harde woorden niet en hij vreest voor de gevolgen voor de Rooms-katholieke kerk: “Dit soort dagen vormen zwarte bladzijden en het leidt ertoe dat veel gedoopten zich uit het register laten verwijderen.”

Sacrament
Het bewuste document van de Congregatie van de Geloofsleer klinkt redelijk gematigd, en probeert empathisch te zijn. Waar het gaat over de ‘zegening’ van homoseksuele relaties, toont de tekst begrip voor initiatieven die een opening naar verbintenissen tussen mensen van hetzelfde geslacht willen bieden: “Zulke projecten zijn niet zelden gebaseerd op een oprecht verlangen om homoseksuele mensen te verwelkomen en te begeleiden, zodat ze de bijstand krijgen die ze nodig hebben om Gods wil in hun leven te begrijpen en uit te voeren. (…) God houdt van ieder mens en de Kerk doet dat ook.” Maar waar het over een kerkelijke zegen gaat, benadert de Congregatie die vanuit de invalshoek van de sacramenten. Die hebben een speciale bedoeling binnen de kerkelijke leer: “Om in overeenstemming te zijn met de aard van de sacramenten, is het noodzakelijk dat – naast de juiste intentie van degenen die erbij betrokken zijn – hetgeen dat gezegend wordt objectief en positief verordend is om genade uit te drukken en te ontvangen, overeenkomstig het ontwerp van God zoals geïmpliceerd in de schepping en volledig geopenbaard door Christus, de Heer. Daarom komen alleen de zaken die verordend zijn om dit doel te dienen overeen met de essentie van de zegen die door de Kerk verleend wordt.” Daaruit volgt dat er alleen een zegen kan gegeven worden aan relaties en seksuele activiteit binnen het huwelijk, in de zin van een onverbrekelijk verbond tussen een man en een vrouw.

Het feit dat de uitspraak de zegening van homoseksuele relaties als ‘onwettig’ beschouwt, moet volgens de Congregatie niet beschouwd worden als een “onrechtvaardige discriminatie, maar eerder als een herinnering aan de waarheid van de liturgische ritus en van de aard van de sacramenten, zoals die door de Kerk gezien worden”. De conclusie van het document is dat God Zijn kinderen zegent, maar dat Hij de zonde niet kan zegenen. “Hij zegent de zondige mens; opdat die zou erkennen dat hij deel is van Gods plan van liefde en toelaten door God veranderd te worden. In feite neemt Hij ons zoals we zijn, maar laat Hij ons niet zoals we zijn.”

Hoewel het begrip ‘zonde’ in het document van de congregatie niet vaak genoemd wordt, is het vooral deze term die weerstand oproept. Bonny: “Om zonde te hebben, moet je doelbewust, wetens en willens, een kwade daad verrichten. Dat is noch de intentie, noch het gevolg van homoseksualiteit. Het gebruik van dat begrip is onze moraaltheorie onwaardig.” De uitspraken worden overigens niet gedragen door de volledige Rooms-katholieke gemeenschap. In conservatieve kringen als het Katholiek Forum klinkt vooral de ‘woede’ over de uitspraken van bisschop Bonny. Hier wordt vooral benadrukt dat lang niet alle katholieken, en ook niet alle priesters, de redenering van de Belgische bisschoppen volgen.

Verschillende culturen
Anne Vanhoecke, theologe aan de KU Leuven, toont zich ook teleurgesteld, maar niet verbaasd over de uitspraak van de Congregatie. Uiteindelijk is het voornamelijk in de Westerse kerk waar er een grote openheid is voor holebi-relaties. In andere delen van de wereld bekijkt men het thema toch anders: “In sommige culturen zijn ze niet gediend van onze westerse ideeën rond homoseksualiteit”. Dat het traditionele standpunt van de kerk opnieuw bevestigd is, is eigenlijk logisch: “Het begint bij de scheppingsleer van de Kerk. Die vertrekt vanuit een ordening volgens Gods plan. Dat houdt in dat de relatie tussen man en vrouw de plek is waar seksualiteit plaats moet vinden. Homoseksualiteit wordt in dit licht gezien als een ‘ongeordendheid’”

De rol van de levensbeschouwingen
Uit politieke hoek kwam de kritiek bijvoorbeeld van vice-premier en minister van ambtenarenzaken Petra De Sutter, die het moedig vond dat bisschop Bonny tegen het standpunt van het Vaticaan in durfde te gaan. In De Zevende Dag zei ze: “Ik blijf ontgoocheld over het standpunt van het Vaticaan, maar ik heb het heel erg geapprecieerd dat de bisschop zich daartegen heeft uitgesproken (…) Dit gooit een aantal zaken terug in de tijd en dat kan gebruikt worden door sommigen om geweld en discriminatie te vergoelijken.” De Sutter, transgender en gehuwd met een vrouw, voegde daar aan toe: “Ik ben geboren in de jaren zestig, katholiek opgevoed en heb jarenlang in de gedachte geleefd dat wat ik voelde, zondig was.” Vlaams Parlementslid Lorin Parys, indertijd in een homohuwelijk getreden, vindt de uitspraken van het Vaticaan een aanleiding om de vertegenwoordigers van alle geloofsgemeenschappen in ons land uit te nodigen voor ‘een dialoog over homoseksualiteit en de rol van religie’. De huidige N-VA-ondervoorzitter nam in het verleden ook al het initiatief om de leiders van de verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen uit te nodigen in het Vlaams Parlement voor een dialoog over homoseksualiteit. “We moeten echt stappen vooruit gaan zetten”, aldus Parys. Opnieuw worden de erkende – en gesubsidieerde – godsdiensten in ons land gevraagd om politiek correct te zijn en worden ze ingezet om de  standpunten van de regering bij te treden. De vraag kan dan gesteld worden in hoeverre de scheiding tussen Kerk en Staat gerespecteerd wordt – een vraag die de laatste tijd wel vaker gesteld kan worden...

(bronnen: Belga, de Standaard, vrtnws.be, Vaticaan)

Nieuwsbrief