slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Grondwettelijk Hof verwerpt klacht omtrent abortuswet

InterCom201021 AbortusGrondwettelijkHofIn een arrest van 24 september 2020 heeft het Grondwettelijk Hof van België geoordeeld dat de huidige wet betreffende de vrijwillige beëindiging van een zwangerschap, zoals herzien in oktober 2018, in overeenstemming is het de Grondwet en de fundamentele rechten. Daarmee worden de 7 klachten die waren ingediend, verworpen. In april 2019 had de vereniging ‘Burgers voor het leven / Citoyens pour la vie’ beroep gedaan op het Hof om de grondwettelijkheid van de nieuwe wet te betwisten. In de recente uitspraak heeft het Hof duidelijk gemaakt dat er wat betreft de grondwet geen probleem is met de aanpassingen die twee jaar geleden werden gemaakt.

De wetswijzigingen van 2018, die aangebracht werden door de regering ‘Michel’, hadden onder andere te maken met het doorverwijzen naar een andere arts in geval van gewetensbezwaren en de bestraffing van pogingen om vrouwen de toegang tot een abortuscentrum te beletten.

 

Aangezien abortus met deze wet uit het strafrecht verdween en de eventuele strafbaarheid van de zwangerschapsonderbreking in een nieuwe wet werd gegoten, hadden een aantal mensen de gelegenheid aangegrepen om de nieuwe regeling in vraag te stellen.

De verschillende argumenten van de verzoekers waren als volgt (met daarna het antwoord van het Hof):
1)    De verzoekers hebben gewezen op het feit dat de ongeboren kinderen het recht op leven wordt ontzegd. Het Hof heeft daarop geantwoord dat er in ons land geen enkele wet bestaat die aan een ongeboren kind het recht op leven geeft.

2)    De verzoekers hebben gewezen op het feit dat eugenetische praktijken verboden zijn, terwijl deze wet de mogelijkheid schept om het leven van ongeboren kinderen te beëindigen als ze een ernstige ziekte of handicap hebben. Het Hof stelt dat het geen recht heeft om het respect voor bepaalde normen te controleren als die België niet wettelijk binden. Specifiek gaat het dan om de Universele Verklaring over het Menselijk Genoom en de aanbevelingen van het Comité aangaande de Rechten van Gehandicapten, zoals geciteerd door de verzoekers. Aangaande de eugenetica verondersteld het Hof dat de nieuwe wet geen systematische selectie van menselijke wezens voor ogen had, ook al werd er het recht op abortus mee gegeven in geval van handicap of ernstige ziekte.

3)    De verzoekers richtten zich ook op het feit dat artsen die gewetensbezwaren hebben tegen abortus, toch verplicht zijn om iemand die er om vraagt door te sturen naar een andere dokter of naar een abortuskliniek – en dus in feite geen gewetensvrijheid hebben. Her Hof voert daartegen aan dat een vrouw die haar zwangerschap wil laten afbreken, recht heeft op ‘medische bijstand’ en ziet daarom de doorverwijsplicht als een kwestie van ‘volksgezondheid’.

4)    De verzoekers beschouwen de wet als een discriminatie ten opzichte van de apothekers, aangezien zij niet de ‘gewetensvrijheid’ hebben die aan dokters wordt toegekend. Het Hof voert daartegen aan dat deze apothekers zich inderdaad niet kunnen beroepen op de mogelijkheden van de nieuwe wet, maar dat die wet ook niet rechtstreeks op hen van toepassing is. Daarnaast is er een gewetensclausule in de farmalogische deontologische code: in artikel 35 daarvan staat dat iedere apotheker het recht heeft om een bepaald medicijn niet te verstrekken als hij/zij daarover een gewetensprobleem heeft. In dat geval heeft de apotheker wel een doorverwijsplicht. Dit geeft de apotheker dus de vrijheid om middelen die een abortus uitlokken te weigeren.

5)     Volgens de verzoekers schaadt de wet ook de vrijheid van meningsuiting van mensen die aan vrouwen een abortus willen ontraden. Het Hof is van mening dat iedereen het recht behoudt om een zwangerschapsafbreking af te raden – alleen het fysiek belemmeren van de toegang tot een locatie waar abortussen worden uitgevoerd, is volgens de wet strafbaar.

6)    De verzoekers beschouwden het ook als een schending op het recht op leven dat de nieuwe wet het verbod op publiciteit rond abortusmethoden opheft. Het Hof stelt dat het niet bewezen is dat deze publiciteit effectief zou leiden tit een toename van het aantal zwangerschapsafbrekingen. Het oordeel van het Hof is ook dat de maatregel genomen werd omdat meer informatie noodzakelijk was en niet om medicatie en dergelijke te promoten. In deze redenering wordt bijvoorbeeld een abortuspil een gewoon ‘geneesmiddel’.

7)    Tenslotte hebben de verzoekers er op gewezen dat er geen evenwicht is tussen het recht op zelfbeschikking van een vrouw en het recht van een kind om geboren te worden. Ook wordt het oorspronkelijke doel van de wet van 1990, namelijk het verminderen van het aantal abortussen, niet bereikt. Het Hof vindt dat de wetgever wel degelijk heeft geprobeerd om een evenwicht te vinden tussen enerzijds de fundamentele rechten van de zwangere vrouw en de ethische rechten die een staat moet garanderen.

Conclusie: het Grondwettelijk Hof ziet geen enkel probleem wat betreft de wetsherziening van 2018. Voor de duidelijkheid: deze rechtszaak heeft niets te maken met de wetsvoorstellen die eerder dit jaar gedaan werden in de Kamer – voorstellen die door het regeerakkoord voorlopig in ‘de koelkast geplaatst werden’.

(bron: Ethisch Instituut België)