slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Witte regeringsrook ….

IntyerCom201021 RegeerakkoordStrijd tegen Corona primeert – Ethische kwesties in de koelkast

Na bijna 500 dagen is de Belgische politieke wereld er in geslaagd terug een volwaardige regering op de been te brengen. De formatieperiode brak geen record, maar is desalniettemin enorm lang geweest. In 84 bladzijden hebben de formateurs een programma uitgeschreven waarmee de nieuwe regering aan de slag kan. De nieuwe regering is samengesteld uit sterk uiteenlopende politieke stromingen, en dat weerspiegelt zich uiteraard in de regeringsverklaring. Een dergelijk document is altijd een verzameling van goede voornemens en de komende jaren zullen duidelijk maken welke kant het uit gaat met ons land.

Dat het regeerakkoord veel aandacht besteedt aan de Corona-crisis, zal niemand verbazen. De zwaarste crisis die ons land sinds lang getroffen heeft – en nog altijd voluit treft – laat diepe sporen na.

 

De regering zal zich dus in de eerste plaats richten op het bestrijden van de gevolgen, zowel op het vlak van gezondheid als op dat van de economie. Op dit moment zijn de gevolgen voor het financiële welzijn van het land nog maar moeilijk te overzien, maar is duidelijk dat er als gevolg van COVID-19 heel wat sectoren getroffen zijn. Doordat er heel verschillende partijen in de regering samenwerken, is de aanpak redelijk divers. Of de juiste keuzes gemaakt worden, hangt af van de politieke voorkeur van wie ze bekijkt – en daar spreken we ons dus niet over uit. Toch zijn er een aantal zaken in het regeerakkoord die in het oog springen.

De belangrijkste prioriteit in de komende jaren wordt jobcreatie. Vanuit de stelling dat welvaart gedragen moet worden door werk, wordt er gestreefd om tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 procent te halen: ‘hoe hoger de werkgelegenheidsgraad, hoe sterker onze sociale zekerheid. De regering zal werken belonen en de meest kwetsbare groepen op weg naar werk begeleiden. Het lijkt een variatie op de stelling ‘wie niet werkt, zal ook niet eten’. Toch wil de regering ernst maken op de bestrijding van de armoede, een strijd die hard nodig zal zijn door alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Erkenning Boeddhisten
Op het vlak van de erediensten zal er wellicht niet veel veranderen: in het regeerakkoord staat er één zinnetje: “De regering zal de Boeddhistische Unie van België, in samenwerking van de deelstaten, erkennen als een vereniging die morele bijstand biedt als niet-confessionele levensbeschouwing.” Dit is een dossier dat al heel lang loopt, en blijkbaar in de komende jaren tot een conclusie zal komen. Opvallend is dat de Boeddhisten – zoals ze zelf gevraagd hebben – niet erkend worden als een godsdienst, maar als een niet-religieuze levensbeschouwing. Helemaal vreemd is dat niet, aangezien het Boeddhisme strikt genomen geen ‘godheid’ kent, en eerder een levensbeschouwelijk systeem is. Anderzijds wordt het Boeddhisme wel als een van de grote wereldgodsdiensten beschouwd en is het spirituele aspect nooit ver weg. Een erkenning van deze levensbeschouwing kan er in ons land op termijn verder toe leiden dat de ‘bedienaars’ door de overheid betaald worden en dat er ook een vak ‘Boeddhisme’ in het officieel onderwijs aangeboden kan worden.

Ethische dossiers
Een belangrijk discussiepunt in de regeringsvorming was de beslissing rond het verlengen van de termijn waarbinnen zwangerschapsafbreking toegelaten is. In de Kamer lag het voorstel om van 12 naar 18 weken te gaan. Deze en andere voorstellen zullen de komende jaren binnen de regering behandeld worden, waarbij er een consensus gehaald dient te worden. In principe betekent dit dat het Parlement geen initiatieven gaat nemen, maar dat wijzigingen aan de wet in onderling respect tussen de regeringspartners besproken moet worden. De voorstanders van de aanpassingen (die dit jaar bijna effectief doorgevoerd werden) betreuren dit. Toch is de formulering redelijk vaag: “Wat de parlementaire behandeling van de hangende wetsvoorstellen over abortus in de Kamer betreft, is het aangewezen om dit verder te bestuderen binnen de commissie justitie van de Kamer, en nadat een onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk comité (aangeduid door de partijen die deel uitmaken van de regering) een studie en evaluatie maakt van praktijk en wetgeving, verder constructief te werken teneinde een consensus te bereiken tussen de partijen die deel uitmaken van de regering en in afwachting niet tot stemming over te gaan.” De politici hebben uit de Corona-crisis ook geleerd dat de ontwikkeling van wetenschap en technologie ook ‘het aantal ethische vraagstukken dat op ons afkomt, toeneemt’, en concluderen daaruit: “België moet een kenniseconomie met hoge ethische standaarden worden waarin wetenschappelijke vrijheid en fundamentele burgerrechten elkaar niet in de weg zitten maar elkaar net versterken. Daarom zal de regering bekijken hoe we tot nieuwe ethische evenwichten kunnen komen in belangrijke domeinen zoals privacy, bio-ethiek, robotica en artificiële intelligentie.”

Prostitutie is blijkbaar geen ethische kwestie maar krijgt twee zinnen onder de titel ‘toegang tot rechten’: “Inzake prostitutie blijft de bestrijding van seksuele uitbuiting prioritair. Er zal in overleg met de actoren in het veld nagedacht worden over een verbetering van de levens- en werkomstandigheden van de sekswerkers.”

Bij de goede voornemens van de nieuwe regering hoort ook het streven naar een ‘warme samenleving met een sterke sociale samenhang’. Daarbij hoort een actief beleid rond diversiteit en gelijke kansen, gecombineerd met een strijd tegen alle vormen van discriminatie. Daaronder hoort ook een actieve genderpolitiek die gericht is op de gelijkheid van man en vrouw. Voor zover de maatschappij nog opgedeeld kan worden in man en vrouw. Immers “In België beschikt elke persoon zelf over haar/zijn/hun genderidentiteit. Wetgeving (met betrekking tot genderregistratie) wordt aangepast om in overeenstemming te zijn met de beslissing van het Grondwettelijk Hof. De verdere implicaties daarvan worden onderzocht.” België moet volgens de regeringsverklaring ook een voorbeeldland  worden, en “een internationale voortrekkersrol wat betreft de kinderrechten, genderdimensie en gendergelijkheid spelen. Ook wat LGBTQIA+ rechten betreft neemt ons land het voortouw en focust daarbij op de decriminalisering, en op bescherming van LGBTQIA+ personen.”