slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vroegtijdige afbreking onderhandelingen?

InterCom200713 AbortuswetAf en toe duikt de discussie over het versoepelen van de abortuswet weer op. Terwijl de aandacht van de media voor de wetswijziging minimaal lijkt, gaat op de achtergrond – in de parlementaire commissie – gestaag verder. Normaal gezien zou er – na het tweede advies van de Raad van State – een parlementaire stemming geweest zijn. Bij de CD&V ligt de materie bijzonder gevoelig en zou een dergelijke stemming de huidige pogingen om een nieuwe volwaardige regering tot stand te brengen, zwaar gehypothekeerd hebben. Een vroegtijdige afbreking van de regeringsonderhandelingen zou daarmee reëel zijn geworden. Maar dat is nog niets vergeleken met de implicaties van de nieuwe abortuswet. De plooien werden min of meer glad gestreken door het wetsvoorstel en de amendementen voor een derde keer naar de Raad van State te sturen, maar of uitstel ook afstel wordt, valt sterk te betwijfelen. De Raad was immers heel snel klaar met het gevraagde advies, en de stemming staat terug op de agenda ...

 Al een jaar lang wordt er uitgebreid gesleuteld aan de wet rond de voortijdige zwangerschapsafbreking. Een dergelijk gevoelige materie wordt in ons land doorgaans behandeld op regeringsniveau, maar bij gebrek aan een volwaardige regering, heeft de Kamer het heft in handen genomen. De voorstellen komen in grote lijnen neer op de volgende punten:
–    de verlenging waarbinnen abortus wettelijk kan, wordt uitgebreid van 12 weken naar 18 weken.
–    de minimale verplichte bedenktijd wordt teruggebracht van 6 dagen naar 2.
–    de schrapping van de informatieplicht aan zwangere vrouwen met betrekking tot alternatieven voor abortus (zoals adoptiemogelijkheden voor het ongeboren kind), en dergelijke.
–    de uitbreiding van de strafbaarheid van pogingen om een zwangerschapsafbreking te belemmeren.
In de kern komt het er op neer dat de vroegtijdige afbreking van een zwangerschap geen kwestie van een strafbaar feit meer zal zijn, maar een gewone medische handeling.

De voorgestelde versoepeling van de wet komt tegemoet aan de wensen van de zogenaamde ‘pro-choice’-beweging, die vindt dat een vrouw zelf de keuze moet hebben een om een zwangerschap uit te dragen of eerder te beëindigen. Daartegenover staan de ‘pro-life’ groepen, die stellen dat geen enkele vrouw het recht heeft om een ongeboren leven te beëindigen. Mathematisch gezien stellen er voor de ‘pro-choicers’ geen problemen: een grote meerderheid van de politieke partijen steunt de nieuwe wetsvoorstellen. Bij een stemming kan de wet zonder al te veel tegenstemmen goedgekeurd worden. Om dat te voorkomen, wordt er geprobeerd om de kwestie op te nemen in een regeerakkoord, een compromis dat minder ver gaat dan de huidige voorstellen.

Strafbaar?
Op dit moment staat alleen de niet-medische abortus, die wordt uitgevoerd zonder instemming van de vrouw nog in het strafwetboek. Een sancties bij een abortus die wordt uitgevoerd met instemming, maar zonder de wettelijke voorwaarden te respecteren, wordt sinds oktober 2018 bestraft via een speciale wet (dus niet meer via het strafwetboek). Overigens is er bij de Belgische bevolking weinig kennis omtrent de wettelijke situatie met betrekking tot zwangerschapsafbreking. In een onderzoek van het vrijzinnig humanistische DeMens.nu bleek dat 7 op de 10 ondervraagden dachten dat het niet om een misdrijf ging dat ingeschreven stond in het Belgisch Strafwetboek (wat toen nog wel het geval was). Vooral jongeren waren zich niet bewust van de wettelijke situatie. Mensen met een godsdienstige achtergrond bleken dan weer het beste geïnformeerd. Als het nieuwste wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zal enkel nog iemand die bij een vrouw een ‘vruchtafdrijving veroorzaakt’, of dit tegen haar wil probeert te doen, bestraft kunnen worden. Het is de hoop van de ‘pro-choicers’ – en de vrees van de ‘pro-lifers’ – dat vrijwel iedere (vrijwillige) abortus ‘straffeloos’ zal kunnen worden uitgevoerd. Het Europees Instituut voor Bio-ethiek stelt: ‘het voorstel schaft alle sancties af wanneer een zwangerschapsafbreking met overtreding van de wettelijke voorwaarden is uitgevoerd’. Het Instituut waarschuwt: “Als de vrouw instemt, zullen abortussen in de praktijk kunnen uitgevoerd worden zonder medische reden tot het einde van de zwangerschap. Er is dan geen wettelijke basis meet om de arts of de  vrouw te ve”rvolgen. Dat zal de bestraffing van vruchtafdrijvingen uitgevoerd na de 20ste, 30ste of zelfs 40ste week zo bemoeilijken dat ze feitelijk straffeloos worden.” Door de strafbaarheid van abortus grotendeels te verlaten, gaat België opmerkelijk genoeg verder dan de buurlanden. Zo voorziet Nederland nog altijd strafrechtelijke sancties wanneer de bedenkingstermijn van zes dagen niet wordt nageleefd en bij niet-naleving van de zwangerschapstermijn. In Frankrijk kunnen er ook straffen worden uitgesproken indien de abortus niet wordt uitgeoefend door een arts of een vroedvrouw of wanneer de uitvoering gebeurt op een andere plaats dan in een erkend ziekenhuis.

Waarschuwen wordt riskant …
Terwijl de uitvoering van een vruchtafdrijving bij goedkeuring van het voorstel vrijwel geen risico meer geeft op strafvervolging, worden initiatieven die een abortus willen ontraden moeilijker: wie een vrouw ‘fysiek’ of ‘enigerlei wijze’ probeert te weerhouden een abortusinstelling te betreden, wordt voortaan gestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en een boete van honderd tot vijfhonderd euro. Wellicht denken de indieners van het wetsvoorstel aan Amerikaanse toestanden waarbij effectief wordt getracht vrouwen die een abortus willen uitvoeren ‘met geweld’ tegen te houden. Echter, in de formulering van de bepalingen is er niet alleen sprake van niet allen van (fysiek) geweld, maar ook van ‘morele of psychologische druk, bedreigingen, intimiderende handelingen, achterhouden van informatie of verspreiden van verkeerde informatie – via eender welk middel, ook elektronisch of online. ‘Pro-lifers’ vrezen dat dit zou kunnen inhouden dat het ontraden van een abortus als ‘psychologische druk’ beschouwd zal worden.

De wetgever beslist …
De Raad van State heeft bij de eerste en de tweede ‘adviesronde’ weinig inhoudelijke opmerkingen gemaakt omtrent de voorstellen. De Raad gaat er van uit dat de ‘politiek’ mag beslissen wat wel of niet aanvaardbaar is wanneer het aankomt op het uitvoeren van een abortus. De Raad van State is immers een orgaan dat de juridische aspecten van een wet moet beoordelen, niet de morele. De ‘politiek’ zal dus een aantal beslissingen willen en kunnen nemen. In de recente discussie tussen de politici Coens (CD&V) en Bouchez (MR) stelde de laatste dat het nu eenmaal normaal is dat een wetsvoorstel wordt gevolgd door een stemming en dat een beslissing niet eindeloos uitgesteld kan worden. In dit geval lijkt de meerderheid van de kamerleden ook de opinie van de meerderheid van de bevolking te volgen. In het onderzoek van van deMens.nu staat te lezen dat 75 procent van de ondervraagden akkoord gaat met de stelling dat vrijwillige zwangerschapsafbreking niet langer een misdrijf moet zijn. Eenzelfde percentage geeft aan dat deze zwangerschapsafbreking geregeld moet worden door het medisch recht (en dus niet meer door het strafrecht). Bijna 60 procent beschouwt het weigeren van een veilige en wettelijke toegang tot vrijwillige zwangerschapsafbreking een ‘daad van geweld tegen vrouwen’. De gevolgen van de secularisatie van de maatschappij, gedurende de afgelopen decennia, zijn steeds duidelijker zichtbaar. Waar vroeger abortus door samenleving en kerk grotendeels beschouwd werd als in tegenspraak met de Bijbel, is nu het ‘zelfbeschikkingsrecht’ doorslaggevend. Volgens het onderzoek vond in 2018 driekwart van de ondervraagden dat de ultieme beslissing om beroep te doen op een vrijwillige zwangerschapsafbreking bij de vrouw moest liggen, ongeacht de mening van de omgeving. Als de politiek die logica volgt, dan zal abortus binnen niet al te lange tijd als een recht beschouwd worden. Veto’s tijdens regeringsonderhandelingen zullen daar weinig aan kunnen veranderen. Aan de andere kant lijkt het aantal parlementsleden dat de wet hoe dan ook wil goedkeuren, langzaam kleiner te worden. De uitslag valt dus moeilijk te voorspellen ...

(bronnen: Europees Instituut voor Bio-ethiek, knack.be, deMens.nu)

Nieuwsbrief