slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Het verschil van 6 weken …

InterCom200411 AbortusPetitieHet Belgische Parlement heeft in de afgelopen maanden een aantal dossiers onder handen genomen waarvan veel politici wilden dat ze aangepakt werden. Het meest opvallend was de discussie over een verruiming van de abortuswet. De voortijdige zwangerschapsafbreking is al vaker het onderwerp geweest van felle discussies en wisselmeerderheden. Bij de totstandkoming van de oorspronkelijke abortuswet was dat niet anders. Ethische kwesties worden vaak in een regeerakkoord geregeld, maar aangezien er lange tijd geen (volwaardige) regering was, namen een aantal kamerleden zelf het initiatief. Daaruit kwam een wetsvoorstel dat voorzag in vier verregaande wijzigingen: de verlenging van de wettelijke abortustermijn, de verkorting van de wachttijd, de afschaffing van de informatieplicht en het beschouwen van abortus als een gewone ‘medische handeling’.

Een van de argumenten die wordt aangevoerd om een verlenging van de termijn waarbinnen abortus wettelijk is toegelaten, te verlengen, is dat België daarmee op één lijn komt met de andere Europese landen. Een soort inhaalbeweging dus. De feiten wijzen echter anders uit. Wanneer we de wetgevingen binnen de EU met elkaar vergelijken, dan bevindt ons land zich in feite al net boven het gemiddelde. De vereniging ‘abortus-avortement’ stelt vast dat dit – op basis van de gegevens van Eurostat en in een gewogen verdeling naar populatiegrootte – op 11,9 weken ligt. Deze groep vraagt zich dan ook af waarom de media (zoals de RTBF) dergelijke foutieve informatie verspreiden. Vreemd genoeg worden de bezwaren van aanhangers van de rechten van het ongeboren kind in twijfel getrokken, terwijl de uitlatingen van voorstanders van abortus niet geverifieerd.

De uitbreiding van de abortuswet mag dan wel een ruime weerklank in het Parlement vinden (een meerderheid van de Kamer lijkt voorstander te zijn), ligt dat in de medische sector – die uiteraard direct betrokken is – vaak anders. Een open brief van 750 hulpverleners werd zowel in De Morgen als in Le Soir gepubliceerd.  Daarin schrijven ze onder andere: “Wij zijn professionele zorgverleners: we hebben dit beroep gekozen om al wie onze professionele hulp nodig heeft, te verzorgen en te steunen. Op achttien weken staan we voor een reeds goed gevormd menselijk wezen. De baby is al bijna 20 centimeter lang en indit vergevorderde ontwikkelingsstadium bijna levensvatbaar en is gevoelig voor aanraking en geluid. Beroepshalve moeten we tegelijk respect opbrengen voor het leven, dat we niet zien maar dat toch niet ontsnapt aan onze instrumenten, en voor elke vrouw, die we wel zien en wier complexe situatie we proberen te begrijpen.”

De hulpverleners, waaronder veel artsen, vroedvrouwen en verpleegkundigen, willen begrip opbrengen voor de mix aan emoties die een zwangerschap met zich meebrengt. Niet iedere zwangerschap is verwacht of gewenst. Iemand die in zo’n situatie een gefundeerde beslissing moet nemen, heeft daar tijd voor nodig. De huidige periode van 1 week is zeker niet onredelijk: “De minimale wachttijd beperken tot 48 uur zonder verplichting om te informeren naar alternatieven of mogelijk hulp (…) betekent zoveel als negeren dat bij deze beslissing een rijpingsperiode noodzakelijk is. Het is normaal dat een vrouw in een moeilijke situatie zich eerst niet in staat voelt om voor een kind te zorgen, nadat zij met een schok haar zwangerschap heeft ontdekt.” Met andere woorden, de hulpverleners veronderstellen dat veel vrouwen te impulsief afgaan op het feit dat hun zwangerschap ongewenst is en op grond daarvan beslissen om tot een abortus over te gaan.

Leugen
Moet of mag een abortus een medische handeling worden zoals een andere? De opstellers van de brief vinden duidelijk van niet, gebaseerd op de ervaringen uit de praktijk: “De vrouwen die we ontmoeten, voelen dat abortus geen banale daad is. Doen geloven dat het een medische handeling als een andere is, is een leugen tegenover de vrouwen, die er diep in hun lichaam sporen van blijven dragen. Waarom die kloof tussen de gevoelens van zoveel vrouwen en de wil van bepaalde parlementariërs? Vermits de negatieve psychologische impact van abortus erkend is, moet de preventie van abortus dan niet een prioritair doel van de volksgezondheid worden, waarin alle partijen zich vinden?”

De ondertekenaars van de open brief, die zich verenigd hebben in het ‘Collectief van zorgverleners tegen de uitbreiding van de abortuswet’ vrezen ook dat, indien abortus een gewone medische handeling wordt, er voor zal zorgen dat er steeds meer morele druk gelegd wordt op wie (tevergeefs) gewetensbezwaren wil inroepen.

Het wetsvoorstel zou normaal gezien op 12 maart ter stemming zijn voorgelegd, maar werd opnieuw voor advies naar de Raad van State gezonden. Tot nu toe heeft deze raad weinig bewaren geuit tegen de wetswijzigingen. Aangezien er in België geen ‘rechten van het ongeboren kind’ zijn, tellen juridisch gezien alleen de rechten van de vrouw. De Raad van State doet geen uitspraken over ethische kwesties.

Om een stem te geven aan het ongeboren leven, heeft het collectief op de website ‘abortus-avortement’ een petitie gelanceerd, die op hun site  te vinden is. Die kan zowel door hulpverleners als anderen ondertekend worden. Wie dit initiatief door een handtekening of een donatie wil steunen, kan daar terecht.

(bronnen: De Morgen, www.abortus-avortement.be)

Nieuwsbrief