slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Een luid klinkende stille stem ...

InterCom190322 MarsVoorHetLevenTiende Mars voor het Leven in Brussel

De Mars voor het Leven die op 31 maart in Brussel doorgaat is alweer de tiende editie.  Het initiatief is indertijd van start gegaan naar aanleiding van ‘20 jaar abortuswet’. De organisatoren wilden toen aantonen dat de discussie rond zwangerschapsafbreking niet afgesloten was. Ook nu, tien edities van de Mars verder, is het gesprek rond het leven nog bijzonder belangrijk. De waardigheid van het leven verdient nog altijd bescherming, op welk vlak dan ook. Het is dus niet alleen een mars tegen abortus of tegen euthanasie.

De organisatie benadrukt dat de Mars voor het Leven een positief evenement is: het is niet gericht tegen iets, het is eerder bedoeld om een stem te geven aan degenen die geen stem hebben.
Het concept van de mars is een stille mars, als een eerbetoon aan alle slachtoffers die hun leven verloren door

 

abortus, euthanasie, … Stilte kan veel krachtiger, veel luider zijn dat het geschreeuw van anderen.

Het is een pro-life gebeuren, in feite wordt ook ‘het leven’ gevierd. De getuigenissen die aan het begin en het einde van de mars gegeven worden, dienen om de materie actueel te houden en om aan te tonen hoe belangrijk het leven is.

In veel landen worden Marsen voor het Leven georganiseerd: lange stoeten trekken door grote hoofdsteden zoals Parijs en Washington. Dat gaf indertijd ook de inspiratie om in Brussel iets dergelijks van de grond te krijgen.

Opkomen voor het leven lijkt een vanzelfsprekendheid. In onze samenleving staan zware straffen op moord, en vrijwel iedereen beseft dat het verkeerd is om iemand van het leven te beroven. Dat is niet zozeer een visie vanuit een godsdienstig standpunt: de overtuiging dat een moord verkeerd is, gaat over alle levenbeschouwelijke grenzen heen. In die optiek is het dan ook vreemd dat een maatschappij het beëindigen van bijvoorbeeld het ongeboren leven als normaal beschouwt. De Mars voor het Leven wil op die discrepantie wijzen. Zelfs wanneer het leven niet meer optimaal is – en dus ook als iemand ongeneeslijk ziek is – kan het leven nog een zekere waardigheid en ‘beschermingswaardigheid’ hebben. Zeker vanuit een gelovig standpunt, waarbij er de overtuiging is dat er een God boven het menselijk leven staat, kan er niet zomaar een einde aan gemaakt worden, bijvoorbeeld omdat men vindt dat het leven voltooid is. Leven is niet alleen van tel wanneer het een actief leven is. Zelfs wanneer een mens niet meer in staat is de dingen te doen die hij deed en zou willen doen, dan nog verdient die persoon alle liefde. De organisatoren van de mars betreuren het dat mensen die ernstig lijden soms alleen maar de dood als alternatief krijgen aangereikt. In die zin wil de Mars de aandacht vestigen op andere opties dan euthanasie.

Maar ook wanneer het gaat over abortus, willen de mensen van het Mars voor het Leven de discussie graag ruim opentrekken. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat er op scholen, onder jongeren, veel meer gesproken moet worden over seksualiteit en de gevolgen ervan. Veel jonge mensen gaan een seksuele relatie aan zonder na te denken over de verdere consequenties. In een zogezegde ‘noodsituatie’ worden er dan ineens beslissingen genomen over het wel of niet voldragen van de zwangerschap. Vaak wordt een overhaaste beslissing genomen om een abortus te laten uitvoeren ...

Wie wil deelnemen aan de Mars voor het Leven is om 14:00 u. welkom aan het Brusselse Justitiepaleis (Poelaertplein). Meer info op www.marsvoorhetleven.be

Beluister ook in het interview in het programma ‘De Kerk leeft’. http://www.radiomaria.be/de-kerk-leeft/mars-voor-het-leven-2019/


(bronnen: Mars voor het Leven, Radio Maria)

Nieuwsbrief