slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

1,7 miljoen kaarsjes …

InterCom181220 Jaarrapport2018RoomsKatholiekeKerkVoor het eerst in de geschiedenis heeft de Rooms-Katholieke kerk in België een uitgebreid jaarrapport gepubliceerd, waarin een hele reeks cijfers over de toestand van de kerk in ons land wordt vermeld. Het was geen gemakkelijke taak om alle gegevens te verzamelen, aangezien er in België geen officiële cijfers bestaan over alles wat met godsdienst te maken heeft – een gevolg van de scheiding van kerk en staat. Een vergelijking met vorige jaren is dus ook niet mogelijk, maar de Bisschoppenconferentie geeft toe dat er een dalende tendens is wat betreft het kerkbezoek.
Van de Belgische bevolking beschouwt net iets meer dan de helft zich ‘katholiek’, iets minder dan 10 procent noemt zich ‘praktiserend’. Dat wil zeggen dat men – al dan niet regelmatig – deelneemt aan de eucharistie. Dat zou inhouden dat er iets meer dan 1 miljoen mensen de kerk bezoeken, maar  op een telzondag (de derde zondag van oktober) bleef de teller staan op 286.393 aanwezigen. De dalende zondagspraktijk wil niet noodzakelijk zeggen dat de mensen massaal de band met de Rooms-Katholieke kerk loslaten: in 2016 waren er meer dan 50.000 doopsels en ruim 41.000 vormsels. Dat jaar lieten 1.240 Belgen zich uitschrijven uit het doopregister.

 

Pastoors en missionarissen

België telt momenteel 3846 parochies en die doen een beroep op de 2274 mensen die ‘bedienaar van de eredienst’ zijn. Dat houdt dus in dat er niet voor iedere kerk een eigen pastoor is – een verschijnsel dat al een tijd waarneembaar is. Ons land kent ook nog altijd veel religieuze orden en congregaties, die in totaal 2901 mannen en 7361 vrouwen herbergen. Aangezien driekwart van hen meer dan 70 jaar oud zijn, valt te verwachten dat hun aantal in de komende jaren sterk gaat dalen. Tegenover deze vergrijzing staat dan weer het feit dat er zo’n 370.000 jongeren actief zijn in de katholieke jeugdbewegingen. Al moet daarbij wel opgemerkt worden dat de katholieke dimensie van dat werk niet altijd even duidelijk is, en dat geeft het rapport ook toe: “Of een jeugdbeweging katholiek is, is niet altijd eenduidig. Enkele grote jeugdbewegingen die ontstonden binnen  de katholieke kerk, werden de voorbije decennia actief pluralistisch. Dat gebeurde doorgaans niet zozeer vanuit een verwerping van de christelijke inspiratie, maar wel vanuit de uitdrukkelijke wens inclusief te zijn en voor iedereen open te staan. De Kerk waardeert die openheid voor diversiteit binnen en van de jeugdbewegingen en zeker hun eigen pastorale aanbod voor jongeren”.
Zendt Vlaanderen nog altijd zijn zonen uit? De statistieken laten zien dat er 515 Belgische missionarissen in de wereld waren (vooral mannen), waarvan 188 in Afrika. België ontving dan weer 183 mannen en vrouwen die hier hun missie uitvoeren. Het is ook opvallend dat 20 procent van de pastoors in België van buitenlandse komaf zijn.

Sociaal engagement
Terwijl het kerkbezoek daalt en de betrokkenheid bij de kerk als zodanig lijkt te verminderen, kan de Rooms-Katholieke kerk nog altijd rekenen op een sterke maatschappelijke invloed. De Bisschoppenconferentie ziet die aanwezigheid, vooral in de zorgsector en het onderwijs, als een belangrijk teken dat de rol van de kerk zeker nog niet uitgespeeld is:
“Veel algemene en psychiatrische ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een handicap … in ons land zijn gesticht door religieuze congregaties. Zo gaven ze gehoor aan de evangelische oproep om armen, zieken of gekwetsten te helpen en nabij te zijn. De laatste decennia werd het bestuur van die in oorsprong religieuze voorzieningen steeds meer toevertrouwd aan leken. Vanuit de spirituele traditie van de stichtende congregatie behoudt de christelijke inspiratie er een vooraanstaande plaats en verzorgen pastores er een pastoraal aanbod”.
Dat het kan gaan om grote instellingen, valt op te maken uit het feit dat er bij de Broeders van Liefde, verdeeld over de verschillende plaatsen, maar dan 14.000 werknemers actief zijn.
Organisaties van katholieke origine zijn op heel wat terreinen actief: huisvesting voor kwetsbare mensen, bedeling van voedselpakketten, verdeling van tweedehandskleding, opvang en begeleiding van migranten, maar ook hulp aan verdrukte medegelovigen in de wereld. In het rapport worden heel wat voorbeelden gegeven.

Vlammetjes ...
Bedevaarten lijken uit de tijd te zijn, maar de cijfers wijzen op het tegendeel. Niet alleen vertrokken er ruim 16.700 pelgrims naar het Zuid-Franse Lourdes, ook in België zelf was er veel belangstelling. De belangrijkste oorden Scherpenheuvel, Oostakker, Beauraing en Banneux ontvingen in 1 jaar tijd iets meer dan 1,5 miljoen bezoekers. En samen staken die zo’n 1,5 miljoen kaarsjes aan ...
Ondanks de sterk teruglopende belangstelling voor de kerkelijke praktijk, ziet de Bisschoppenconferentie de toekomst met vertrouwen tegemoet. Of dat optimisme terecht is, zal moeten blijken uit een volgend jaarrapport.

(bron: jaarrapport de Katholieke kerk in België)

Nieuwsbrief