slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

30 Diploma’s

ETF presenteert jaarverslag

ETF07Vorig academiejaar ontvingen 30 studenten van de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven hun diploma: 11 bachelors, 13 masters en 6 doctors. Het zijn enkele cijfers uit het jaaroverzicht van de ETF. Maar uiteraard ging het om meer dan alleen de diploma’s: de faculteit is een plaats waar les gegeven wordt, maar waar evenzeer aan onderzoek wordt gedaan. 

Het overgrote deel van het onderzoek binnen de ETF vindt plaats in het kader van zes vakgroepen: Oude Testament, Nieuwe Testament, Historische Theologie, Systematische Theologie, Praktische Theologie en Godsdienstwetenschappen & Missiologie.

 

De vakgroep Nieuwe Testament richt zich zowel op de onderlinge relaties tussen de verschillende delen van het Nieuwe Verbond, maar speelt ook in op de actuele discussie over de relatie tussen de canonieke boeken en de andere vroegchristelijke literatuur. Dat er in deze groep goed werk wordt verzet, blijkt onder andere uit het feit dat junior onderzoeker Jermo van Nes werd bekroond met de prestigieuze prijs van Best Student Paper op de jaarlijkse bijeenkomst van de European Association of Biblical Studies. 

Aan de vakgroep Historische Theologie zijn twee onderzoeksinstituten verbonden om lokaal en internationaal onderzoek te stimuleren: het Research Centre for Early Christianity en het Institue for Post-Reformation Studies. De vakgroep heeft een traditie van onderzoek naar de geschiedenis van de evangelische beweging en protestantse kerken in Vlaanderen en Nederland in de 19e en de 20ste eeuw. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met Evadoc. Postdoctoraal onderzoeker Aaldert Prins van Evadoc ontving een beurs vanuit de Europese Unie om als EHRI (European Holocaust Research Infrastructure) onderzoeker twee weken onderzoek te doen in Yad Vashem in Jeruzalem.

Een van de onderzoekslijnen binnen de vakgroep Systematische Theologie (Moraaltheologie en Ethiek in Postmoderne Context houdt zich bezig met de rol van de evangelische beweging in de hedendaagse maatschappij, met name op het gebied van ethiek en moraaltheologie. Het postmoderne klimaat heeft verschillende verschuivingen teweeggebracht in de morele discussie en de ethische dialoog. Een belangrijke vraag is welke specifieke bijdrage christenen en kerken in de bredere evangelische wereld kunnen leveren in een pluralistische, democratische samenleving. 

Het postmodernisme komen we ook tegen in de vakgroep Praktische Theologie, die onderzoek doet naar de christelijke geloofspraktijk. Nu het christendom steeds minder het sociale waardenpatroon bepaalt, is de kerk als maatschappelijk instituut minder vanzelfsprekend geworden. Waar eens de kerk voorzag in sociale cohesie, vinden mensen nu hun weg in een veelvoud van netwerken en subculturen. Deze postmoderne en pluralistische context plaatst christelijke geloofsgemeenschappen voor de uitdaging zich te handhaven en tegelijk te innoveren. 

Jelle Creemers, die ook bestuurslid is van de Evangelische Alliantie Vlaanderen, verbleef ruim twee maanden als Visiting Research Fellow aan het Centre for Studies in Religion and Society van de universiteit van Victoria, Canada, in het kader van zijn postdoctorale mandaat van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. 

De ETF hecht veel belang aan dienstverlening aan de maatschappij en het beroepenveld. Een voorbeeld daarvan is het IBV, het Instituut voor Bijbelse Vorming, dat een driejarige, deeltijdse opleiding op hoger onderwijsniveau biedt voor kerkelijk werk en onderwijs. De Evangelische Faculteit faciliteert door het beschikbaar stellen van voorzieningen. De docenten van de ETF zijn vanuit hun expertise onder meer betrokken bij het ontwikkelen en het vaststellen van het curriculum en het aanwerven van lesgevers. Verder brengen de medewerkers van de faculteit op veel terreinen hun academische expertise in ten dienste van kerk en samenleving. In de afgelopen jaren zijn er enkele Bijbelvertalingen verschenen waaraan ETF-medewerkers hun bijdrage hebben geleverd. 

De studenten onderhouden ook een band met de christelijke jongeren in Vlaanderen. Sinds 2016 is er een programma opgesteld in samenwerking met het Evangelisch JeugdVerbond (EJV) zodat iedere student in de bachelorsopleiding een activiteit heeft die te maken heeft met jongeren, zoals het geven van een workshop op een jongerendag of het verlenen van pastorale ondersteuning op zo’n dag. 

Cijfers zeggen niet alles – ook al staat er een uitgebreid financieel overzicht in het ETF-rapport. Een cijfer is toch de moeite waard om te vermelden: uit de jaarlijkse personeelsenquête blijkt dat 90 procent van de werknemers op de ETF een positief, inspirerend en christelijk werkklimaat ervaart. Niet slecht voor een instelling waar de middelen beperkt zijn, de medewerkers eigenlijk te weinig en de projecten veelvuldig.

 

 

Nieuwsbrief