slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

NIPT terugbetaald

InterCom170801 niptOp zich heeft de NIPT, de Niet Invasieve Prenatale Test, niets te maken met abortus. Maar in het geval dat de test positief is, volgt er vaak een zwangerschapsafbreking. Het is dus niet verwonderlijk dat pro-life bewegingen argwanend tegenover de test staan. Er zijn drie soorten genetische afwijkingen die met de test opgespoord kunnen worden: Trisomie 13,ofwel het syndroom van Patau, trisomie 18 (syndroom van Edwards) en trisomie 21, ofwel het Downsyndroom. Dat laatste is uiteraard het meest bekende, en van de drie afwijkingen het enige wat een ongeboren kind kan overleven.

Vanaf enkele weken na de start van de zwangerschap vindt men DNA van de foetus terug in het bloed van de moeder. Bij de NIPT wordt bepaald over hoeveel genetisch materiaal het gaat: hoe meer, hoe betrouwbaarder de test. Wanneer het DNA te veel fragmenten van het chromosoom 21 bevat, is de kans groot dat de baby het syndroom van Down heeft. De Standaard sprak in een artikel over de NIPT als over de ‘Down-test’.

 

Er wordt van uit gegaan dat een NIPT test een resultaat geeft dat voor ongeveer 99 procent betrouwbaar is. Dat is aanzienlijk hoger dan de vroegere testen, zoals de combinatietest. Daarmee kon alleen worden vastgesteld dat er een verhoogd risico op het syndroom van Down was. De combinatietest gaf nog altijd zo’n 5 procent foutieve testen. Vroegere testen, zoals de vlokkentest, waren invasief, dat wil zeggen via een vruchtwaterpunctie waarbij er een kleine kans was op een miskraam. Met de NIPT beschikt de medische wetenschap nu over een test die zowel veilig als betrouwbaar is. Een reden om de test, die redelijk wat kost, terug te laten betalen door het ziekenfonds. Dat is in ons land sinds 1 juli 2017 het geval. Vanaf die datum is er een sterke toename van het aantal aanvragen voor de test te zien.

De NIP-test kan vanaf 12 weken zwangerschap worden uitgevoerd en het resultaat is na een of twee weken bekend. Bij een positieve test wordt dikwijls toch een vlokkentest aangeraden, omdat dan met nog grotere zekerheid kan worden vastgesteld of de baby het syndroom van Down heeft (of een andere genetische ziekte).

De grote vraag die de test oproept, is wat de aanstaande ouders met het resultaat doen. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 70 en 90 procent van de zwangere vrouwen kiezen voor een abortus. Voorstanders van de NIPT (en een daarop volgende abortus) stellen dat het nu in principe mogelijk is dat er zo goed als geen enkel kind met het Syndroom van Down geboren zal worden. Aan deze stelling zitten natuurlijk een aantal ethische aspecten vast. Afgezien van de vraag of een zwangerschapsafbreking hoe dan ook te verantwoorden valt (en vanuit christelijk oogpunt wordt doorgaans gesteld dat dit niet het geval is), is de kwestie of we moeten streven naar een wereld waarin niemand nog met een genetische afwijking geboren mag worden. Het roept onaangename herinneringen op aan de eugenetica, zoals die in de 19de eeuw ontstond. Een ander woord hiervoor is ‘rasverbetering’ en het kan omschreven worden als ‘het wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de genetische samenstelling van een populatie’. Het gaat in dit geval dan om het verbeteren van het mensenras. Het idee werd in de eerste helft van de 20ste eeuw opgepikt door Hitler en het nazisme en in praktijk gebracht met de Holocaust. De filosofie van het Derde Rijk was dat alle ‘minderwaardig leven’ moest worden uitgeroeid. Uiteraard is er geen link tussen de vernietiging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog en het uitvoeren van een NIP-test, maar de praktijk toont aan dat de conclusies die men aan de hand van de test trekt, verregaand kunnen zijn. De medische mogelijkheden stellen de mensheid voor diepgaande dilemma’s. Hoewel het zeker niet de bedoeling is om ouders die de zwangerschap van een foetus met het syndroom van Down willen afbreken, te veroordelen, toont de praktijk een zekere tendens aan, namelijk dat kinderen met dit syndroom per definitie als minderwaardig worden beschouwd. Dat duidt ook aan hoe de maatschappij met handicap omgaat.

De NIPT is op zich volkomen neutraal:het geeft de ouders een betrouwbare indicatie of het kind dat zij verwachten het syndroom van Down heeft, en dus het label ‘gehandicapt’ opgeplakt zal krijgen. Aan de hand daarvan kunnen zij zelf beslissen of ze de zwangerschap zullen beëindigen of niet. In praktijk zal de druk van de omgeving vrij groot zijn.

In 2015 had ERTS (de Evangelische Radio- en Televisie Stichting) een interview met dokter Jo LEBEER, hoofddocent aan de Universiteit Antwerpen. Hij leidt er onderzoek in handicapstudies en het is niet toevallig dat hij zich daar in specialiseerde. Een van zijn kinderen werd geboren met hersenverlamming en op dat moment nam zowel zijn leven als zijn loopbaan een heel andere wending. In het gesprek verzette Lebeer zich tegen de vaak gehoorde opmerking dat je de maatschappij niet mag laten opdraaien voor de kosten die een gehandicapt kind met zich meebrengen. Hij is het er mee eens dat onnodig lijden voorkomen moet worden, maar hij vroeg zich af wie er het meest lijdt: de ouders of het kind? Lebeer betreurde ook dat ethiek in de huidige tijd gereduceerd wordt tot een gezamenlijk afspreken van menselijke gedragsregels, dus een soort democratisch proces – we komen overeen: dat doen we en dat doen we niet. Als reactie daarop pleitte hij er voor om dieper na te denken: “Volgens mij kan ethiek niet zonder een fundamentele bezinning over wat waardevol is. Niet zomaar een rationele discussie van: wie vindt wat en dan stemmen we erover, maar juist ook een spirituele. Ik denk dat ik met zo’n uitspraak mensen in het harnas jaag, van de ethici, die graag van ethiek een puur objectieve wetenschap zouden willen maken”.

Dat Lebeer vader is van een kind met een handicap, houdt in dat hij veel tijd heeft moeten steken in het verzorgen van zijn dochter. Vanuit zijn eigen ervaring is hij er van overtuigd dat dit alles een verdieping heeft gegeven, en zowel vreugde als verdriet: ”Verzorging kost tijd, aandacht, maar biedt ook enorme voldoening. Je ziet de menselijke kant, de menselijke rijkdom, die je pas gaat ontdekken wanneer je er midden in zit. Dan ontdek je ook hoe kwalitatief het gehandicapte leven kan zijn, hoe rijk je wordt door wat je ervoor in de plaats krijgt”.

Nu de NIPT door de ziekteverzekering wordt terugbetaald, stijgt het aantal aanvragen voor deze test. De vraag of het ongeboren kind al dan niet aan het Syndroom van Down lijdt, wordt ermee opgelost. De vraag wat er met die vaststelling gedaan moet worden niet. Misschien wordt het tijd dat de maatschappij haar houding ten opzichte van handicap diepgaand heroverweegt.

(bronnen: UZA, De Standaard, deredactie.be, ERTS)

Nieuwsbrief