slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Evangelisch - wat is dat eigenlijk?

Hans Keijzer

Elk begrip verwatert op den duur. Sommigen denken bij het woord 'evangelisch' aan praiseliederen, emotie en gevoel. Of nog erger: aan jongelui die zich laten (over)dopen. Van de weeromstuit noemen evangelische christenen zich liever Bijbelgetrouw of orthodox. Anderen drukken hen het label fundamentalistisch op, of charismatisch. Ook vervangen ze evangelisch soms met het germanisme 'evangelikal'. Zijn evangelische christenen niet van die

rare ‘de Bijbel van kaft tot kaft-gelovigen’?

Kenmerken

Evangelisch is de Nederlandse vertaling van het internationaal bekende woord 'evangelical'. Wereldwijd heeft een evangelical de volgende kenmerken.

Bijbelbeschouwing. De Bijbel is het onfeilbare Woord van God. De auteurs ervan zijn door de Heilige Geest geïnspireerd. Dit Boek heeft de hoogste autoriteit in alle zaken van geloof, leer en leven. Men mag er niets aan afdoen of toevoegen of aan enig geschrift of traditie ernaast hetzelfde gezag toekennen. De Amerikaanse predikant John Piper zegt: ‘Maak de Bijbel tot de hoogste intellectuele en emotionele autoriteit in je leven, ter wille van de verheerlijking van Christus.’

Maak de Bijbel tot de hoogste intellectuele en emotionele autoriteit in je leven.


Wedergeboorte, als Gods zegel op de bekering. Het waarachtige Licht kwam in de wereld en ‘allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in Zijn naam geloven (...) en uit God geboren zijn.’ In het belangrijkste theologische dispuut dat ooit plaatsvond zegt Jezus tegen Nikodemus: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.’

Broederschap. Evangelischen zijn over kerkmuren, landsgrenzen, gender, nationaliteit of huidskleuren één in Christus.

Getuigenis. Evangelischen kúnnen niet nalaten te spreken van wat zij gezien en gehoord hebben. Ze zijn gehouden het Evangelie van het Koninkrijk door te geven en uit alle ethnische volken discipelen te maken.

Wederkomst. Evangelischen geloven in de spoedige, zichtbare en persoonlijke terugkeer van Jezus Christus, met macht en majesteit.

Evangelischen kúnnen niet nalaten te spreken van wat zij gezien en gehoord hebben


De Bijbelbeschouwing is het meest fundamentele kenmerk. De overige zijn daarvan afgeleid. Men kan niet alle evangelischen op al deze punten afrekenen. Zijn we niet allemaal levenslang al lerend op weg? Overal klinkt in nationale, internationale en interdenominationale zendingsconferenties van evangelischen de boodschap van Mattheüs 24:14 door: ‘Dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.’

 

 

 

Hans Keijzer