slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

25 jaar abortuswet

In de vorige editie van InterCom schreef Wim Moreels over de vraag naar uitbreiding van de mogelijkheid om een abortus te krijgen, en dat naar aanleiding van het 'jubileum' van 25 jaar abortuswet. Uit humanistische hoek klinkt de roep om een aanpassing van de huidige wet steeds sterker. De huidige discussie roept een aantal tegenstellingen en ethische paradoxen op. Voor Wim de aanleiding de oproep te lanceren om als evangelische christenen niet de ontwikkelingen lijdzaam af te wachten, maar om juist actie te ondernemen. Het vrijzinnig humanisme hoeft immers niet altijd het laatste woord te hebben …

 

 

Het failliet van het vrijzinnig humanisme?

 

 

De vraag tot uitbreiding van de huidige abortuswetgeving komt voort vanuit een sterke beklemtoning van het zelfbeschikkingsrecht (“Baas in eigen buik”).
Dit recht is – zoals professor Dirk Verhofstadt in zijn recente boek “Atheïsme als basis voor de moraal“ stelt – een van de speerpunten van het vrijzinnig humanisme.

 

In vertaling naar de abortus problematiek betekent dit recht dat alleen de moeder beslissingsrecht heeft om over te gaan tot de abortus.  Tot 12 weken is dit geen medische beslissing.  Ook is de invulling van het begrip “noodsituatie” het alleenrecht van de moeder en dient dit niet voorgelegd te worden aan een ethische commissie.

 

>  Het is beklemmend om in het artikel van Knack te lezen dat er wordt nagedacht om ook de geslachtskeuze als een voldoende reden (in de termen van de wetgeving: een “noodsituatie”) tot abortus te aanvaarden!

 

Dit doorgedreven zelfbeschikkingsrecht – waarbij geen enkele rekening wordt gehouden / stem gegeven wordt aan de “stille derde” – het nog ongeboren kind,
betekent voor mij persoonlijk dan ook het failliet van het vrijzinnig humanisme.

 

In zijn boek stelt D. Verhofstadt: Vijfde gebod van het vrijzinnig atheïsme: elke mens heeft recht op zelfbeschikking voor zover hij geen schade toebrengt aan anderen.”
In een vraaggesprek vroeg ik hem dit praktisch te vertalen naar de abortus problematiek.  Hij liet me weten dat dit 5de gebod hier niet opgaat, gezien een embryo niet als “mens” kan gedefinieerd worden…

Als de leeftijdsgrens waarop abortus wettelijk toegelaten wordt in België verder zou worden opgetrokken (in het artikel in Knack formuleert een gynaecologe de gedachte dat abortus tot eigenlijk net voor de geboorte zou moeten kunnen), zal onze vraag aan het vrijzinnig humanisme opnieuw moeten gesteld worden: “Hoezo legt men uit dat abortus geen schade toebrengt aan anderen – in casu het ongeboren kind – als abortus wettelijk toegelaten zou worden tot een leeftijd voorbij de levensvatbaarheidsgrens”

De gehele evolutie in het denken rond en definiëring van de waarde van ongeboren leven maakt het voor mij alleen maar des te schrijnender.  Het toont hoe mijlenver de mensvisie van vrijzinnig humanisme en christendom uit elkaar liggen.  Het maakt scherp duidelijk hoezeer verschillend de waarde is die beide visies hechten aan het beginnend menselijk leven.

 

Voor een christen is elk menselijk leven – ook het ongeboren leven zeer waardevol en alle bescherming waard.  Ik verwijs hier graag naar Psalm 139.

 

 

Maakbare leven

 

Een ander speerpunt van het vrijzinnig humanisme is dit van het maakbare leven / de maakbare mens: mijn leven is goed, zolang mijn leven verloopt zoals ik dit wil.

 

Hoezeer dit gedachtegoed reeds is doorgedrongen in onze maatschappij blijkt uit de rechtszaak in Kortrijk waar het artikel in Knack over rapporteert: een 12 jarig -gehandicapt meisje daagde de gynaecoloog die haar liet geboren worden voor de rechter.  Zij stelde dat ze – gezien haar handicap – liever niet was geboren.

 

 

Beklemmende paradox

 

In het artikel in Knack wordt niet alleen gepleit voor het uit de strafwet halen van abortus, maar ook om de drempel van de leeftijdsgrens (op heden: 12 weken) af te schaffen.

 

Ik ben blij te lezen dat Knack toch aanhaalt dat bij het optrekken van de leeftijdsgrens er een ethisch probleem ontstaat. 

Zelf wil ik dit sterker uitdrukken: er ontstaat een beklemmende ethische paradox: moeders en artsen kunnen in de ene situatie beslissen om een levensvatbaar – doch ongewenst kind te laten afdrijven.  En in een andere situatie kunnen zij beslissen om met man en macht te vechten voor de overleving van een even oud, gewenst – doch te vroeg geboren kind.

 

 

Nood aan begrip en praktische hulp

 

Een argument dat vaak aangehaald wordt om abortus goed te keuren is dat een ongewenst kind – dat je toch laat geboren worden - sowieso een erg moeilijke toekomst tegemoet gaat.

 

Deze bewering klopt helaas vaak.  Alleen moet de redenering hierachter heel scherp gesteld worden: als wij een humane maatschappij beweren te zijn – waar zorg voor de medemens hoog wordt aangeschreven – waar onderlinge solidariteit een kernwaarde is – is het stopzetten van zich ontwikkelend menselijk leven dan ons antwoord op een ongewilde zwangerschap?

 

Als christen kan ik beslist geen “ja” antwoorden op deze vraag.

 

Een ongewilde zwangerschap is een complexe zaak, en vraagt veel nood aan begrip.  Het vraagt dat – zowel op georganiseerde schaal door de overheid – als door de omgeving en de vriendenkring – er hulp kan geboden worden.

 

Voor christenen en kerken ligt hier dan ook een belangrijke opdracht.  Het is zondermeer goed dat we “neen” zeggen tegen een verdere uitbreiding van de abortus wetgeving. Maar we dienen ook “B” te zeggen en bereid te zijn tijd vrij te maken voor praktische ondersteuning van moeders/ouders die ongewild zwanger zijn.  Kunnen we meewerken aan reeds bestaande initiatieven (vaak vanuit katholieke insteek)?  Hoe kunnen we als lokale geloofsgemeenschap iets betekenen?  Wat kan ik en mijn gezin betekenen voor een vrouw in mijn omgeving die ongewild zwanger is?

 

 

Appel aan de evangelische gemeenschap

 

Ik schrijf dit artikel vanuit de vraag dat er vanuit de evangelische gemeenschap in ons land mensen het woord gaan nemen. 

 

Met dit artikel wil ik een aanzet geven om ook vanuit onze kant actief deel te nemen aan de discussie die mogelijks op gang zal komen.

 

De huidige abortus wet is 25 jaar.
Dit “jubileum” is inderdaad een goed moment om de wet te herzien.

 

Maar dan geen herziening/verruiming zoals aangedragen wordt door de geïnterviewden in het artikel in Knack.

 

Zelf zie ik volgende actie punten:

 

-         er moet blijvend gestreefd worden naar het naar beneden halen van het aantal ongewilde zwangerschappen

 

 

-         we moeten ijveren dat de oorspronkelijk omschreven voorwaarden opnieuw strikt worden toegepast.  De abortuscijfers tonen aan dat de wettelijke bepaalde voorwaarden / het begrip “noodsituatie” op dit moment in de praktijk veel te breed geïnterpreteerd worden.
Gezien de grote impact die abortus heeft, moet bij de herziening van de wet geijverd worden dat er een bepaling komt dat de vraag tot abortus telkens dient voorgelegd te worden aan een ethische commissie.

 

 

-         er moet een maatschappelijke herbezinning komen op de waarde van het beginnend menselijk leven.  Als christen hanteren we hier geen vage 12 weken termijn (België) of 24 weken termijn (Nederland), maar kijken we naar de Bijbel: hier wordt helder verwoord hoe het menselijke leven alle bescherming waard is – en dit vanaf het moment van de conceptie.  Vanaf het moment van de concept heeft de vrucht alles in zich om uit te groeien tot een voldragen baby.  In die zin kan er geen sprake zijn van het verder optrekken van de leeftijd tot waarop abortus wettelijk toegelaten is.

 

 

-         we moeten teruggaan naar de geest waarin de oorspronkelijke wet is geschreven: abortus is in principe een strafbaar feit.  Er kan dus geen sprake zijn om abortus uit de Belgische strafwet te halen.

 

 

-         we moeten ijveren dat de overheid veel meer inzet op begeleiding van vrouwen die besluiten hun kind te behouden. Ongewilde zwangerschap staat immers meestal niet op zichzelf en is vaak een complex gegeven. 

 


Als plaatselijke gemeentes en gemeenteleden kunnen we hier op lokaal en persoonlijk vlak een zeer belangrijke rol opnemen.  Een moeder die beslist haar kind te houden staat immers vaak voor een moeilijke weg, waarin ze alle steun kan gebruiken.

 

 

 

Bronnen:

 

Artikel: 25 jaar arbortuswet – gynaecologen en abortuscentra eisen nieuw debat.  Knack 4 feb 2015

 

Belgische Wet betreffende de zwangerschapsafbreking (1990)
http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/1990/04/05/10906.pdf

 

Wikipedia: artikel Abortus: http://nl.wikipedia.org/wiki/Abortus

 

Sensoa:    Feiten & cijfers: Ongeplande zwangerschap in België
http://www.sensoa.be/feiten-en-cijfers/feiten-cijfers-ongeplande-zwangerschap-belgie

 

Rapport Nationale Evaluatie Commissie: 2012: Tweejaarlijks verslag 2010-2011
http://www.health.fgov.be/eportal/Healthcare/Consultativebodies/Commissions/Abortion/index.htm#.VOgaky5c5gA

 

 

 

Reageren? Stuur een mail naar InterCom (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., of plaats een commentaar op de website.