slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Waarom Wout van Israël houdt …

Brochure over de houding van christenen ten opzichte het ‘volk van God’.

Israël staat, zoals zo vaak gebeurde in de afgelopen decennia, weer volop in de belangstelling van de media. En ook zoals gewoonlijk, is de berichtgeving eerder negatief. Het was voor Wout van Wijngaarden een aanleiding om een brochure samen te stellen onder de titel ‘Waarom ik Israël liefheb’. Een niet zo voor de hand liggende titel als je bedenkt hoe de publieke opinie de situatie in het Midden-Oosten bekijkt, maar ook wanneer je rekening houdt met de grote variatie aan kerkelijke standpunten. Die gaan van ‘onvoorwaardelijk achter Israël staan’ tot een sterk kritische benadering van de Joodse aanspraken op een eigen land en het verwerpen van de politiek die de staat in de afgelopen tientallen jaren heeft gevolgd. Het is duidelijk dat de situatie van Gods volk een heet hangijzer is. Deze brochure zal misschien ook niet door iedereen met enthousiasme verwelkomd worden, vanwege te ‘pro-Israël’. Maar de studie die Wout van Wijngaarden hiermee op papier heeft gezet, bevat veel Bijbelse argumenten, en het is dus meer dan een persoonlijke opinie. Het overdenken dus waard …

 

 

De titel van de brochure is niet voor niets ‘Waarom ik Israël liefheb’. Liefhebben is nog iets anders dan alles goedkeuren wat de ander doet: ‘(aangezien) Israël nog steeds niet vraagt naar Gods wegen, zien we dat ze grijpen naar menselijke methoden om hun vijanden te weerstaan (…) Israël maakt fouten en handelt vaak zondig in de verdediging van haar grenzen. Toch geloven we dat de strijd van Israël uiteindelijk een strijd van de Heer is’. Het zou dus niet goed zijn om blind te zijn voor de zaken die in Israël misgaan – of dat we het volk beschouwen als een verzameling diepgelovige en bijbelgetrouwe mensen . Zoals Wout het zelf uitdrukt: ‘Vaak maakt Israël als volk het ons heel moeilijk’. Hij doelt daar onder meer ook op het feit dat we – net zoals dat in ons land het geval is – te maken hebben met een geseculariseerde staat. En toch is Israël iets speciaals – net als ons denken over dit land en volk. Van Wijngaarden schrijft in dat verband: ‘Hoe we over Israël denken is niet zomaar een bijzaak, maar staat in het centrum van ons belijden. Het wordt daarom niet bepaald door onze emoties en reacties op actuele gebeurtenissen maar door het verstaan van Gods Woord en raakt in veel opzichten aan het hart van ons geloof’.

In de brochure worden vijf redenen genoemd om Israël lief te hebben:

 

-                      omdat het Gods keuze is

-                      omdat ons geloof geworteld is in het verbond van God met Abraham

 -                      omdat de Here Jezus de koning van Israël is

 -                      omdat God via Israël de wereld geestelijk wil zegenen

 -                      omdat we in profetische tijden leven

 Van Wijngaarden wijst er op dat de Israëlische staat nu al voor heel wat materiële zegeningen zorgt. Het is opvallend dat er relatief veel meer Joden een Nobelprijs hebben ontvangen dan op grond van de grootte van dit volk mag verwacht worden. Israël is wereldleider als het gaat om octrooien op medische apparatuur. Er zijn in Amerika meer octrooien geregistreerd uit Israël dan uit Rusland, India en China samen. In de Negev-woestijn werd een uniek systeem van druppelirrigatie ontwikkeld. Op het gebied van milieu heeft het land grote inspanningen geleverd: het is bijvoorbeeld het enige land waar het aantal bomen vermeerdert. Ook op het vlak van mobiele telefonie heeft de wereld veel aan Israël te danken. Op zich wellicht geen reden om Israël lief te hebben, maar het geeft wel te denken …

Als Israël dan zoveel aan de wereld te bieden heeft, waarom is er dan bij een groot deel van de wereld een aversie? In de brochure zijn hier drie hoofdstukken aan gewijd. Eerst gaat het over een aantal voorbeelden uit de Bijbel, vanaf het conflict tussen Ismaël en Isaäk, via de Egyptische farao’s die de Hebreeën slavenwerk laten verrichten naar de jodenhater Haman uit het boek Esther. Daarna wordt uitgebreid stilgestaan bij de houding van het christendom door de eeuwen heen. In het bijzonder wordt daarbij de zogenaamde ‘vervangingstheologie’ geviseerd: de leerstelling die zegt dat de kerk nu de plaats inneemt die Israël vroeger had. In die visie is er voor Israël geen plaats meer in het plan van God. Deze stelling wordt door Wout van Wijngaarden aan de hand van een hele reeks bijbelteksten bestreden. De vervangingstheologie is naar zijn mening een bron van veel kwaad, aangezien die ‘een oorzaak geworden is van veel geweld tegen Gods volk. Het geestelijk antisemitisme is gebaseerd op de teleurstelling van de kerk dat de Joden de Messias niet hebben aangenomen. Tijdens de reformatie hoopte Luther dat de Joden zich zouden bekeren. Hij verwachtte dat ze zich zouden aansluiten bij de kerk die toen hervormd werd. Toen dit niet gebeurde, schreef hij een vlammend geschrift tegen hen’. Tegelijk beschrijft de brochure wat de opdracht aan de kerk ten opzichte van Israël dan wel is.

In het daarop volgende hoofdstuk wordt stilgestaan bij de houding van de islam ten opzichte van de staat Israël, en daarmee staan we dan weer midden in de realiteit van de spanningen in het Midden-Oosten. In dat verband wordt ook verwezen naar een steeds weer opduikend document, namelijk de ‘Protocollen van de wijzen van Sion’, een document dat een vervalsing is, maar in de geschiedenis herhaalde malen is misbruikt om antisemitische daden te verantwoorden. Niet alleen binnen de moslimwereld: het nazisme maakte er ook veelvuldig gebruik van.

De brochure wordt afgesloten met een bijdrage van Kris Vleugels, die een analyse maakt van de huidige politieke situatie. Terecht stelt hij vast dat de huidige maatschappij helemaal geen rekening houdt met profetieën uit de Bijbel. Ook stoort hij zich aan het feit dat de berichtgeving in de pers steeds eenzijdig is en dat er ‘geen gelegenheid onbenut wordt gelaten om Israël in een kwaad daglicht te stellen en elke misstap uit te vergroten, terwijl de agressie tegenover Israël nauwelijks aan bod komt’.

‘Waarom ik Israël liefheb’, is een bevlogen tekst die recht uit het hart van Wout van Wijngaarden komt. John van der Dussen, die het voorwoord schreef, vult aan ‘Het komt ook recht uit de Bijbel, en dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar dat het ook recht uit het hart van de schrijver komt, geeft er een extra dimensie aan’.

Meer info (en bestellingen) via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..