slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Een psalm tijdens de epidemie

FotMartinezPabloVertrouwen overwint angst
(door Pablo Martinez)

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!
Psalm 91:1,2

Psalm 91, een hymne van vertrouwen, is echt een parel. Miljoenen gelovigen hebben hier bemoediging en vrede gevonden temidden van hun beproevingen. Volgesn sommige commentatoren werd de psalm geschreven toen er een pestepidemie woedde (2 Sam. 24:13). De omstandigheden toen waren waarschijnlijk vergelijkbaar met wat we momenteel ervaren. Daarom is de boodschap van deze Psalm heel relevant in de pandemie die we op dit ogenblik ervaren. We leven in tijden van onrust en onzekerheid. Overal in de wereld heerst er angst. Plotseling zijn we ons bewust geworden van de fragiliteit van het leven. Hoe zal morgen verlopen?

 

De veiligheden waarop de moderne mens vertrouwde, bleken zwakheden te zijn. Er vertonen zich barsten in het fundament en we voelen ons kwetsbaar. Mensen zijn op zoek naar een serene en rustgevende boodschap. Waar kunnen ze die vinden? De tekst van Psalm 91 geeft dat weer in één zin: vertrouwen overwint angst. De Psalmist gebruikt drie kernbegrippen om de reis van angst naar vertrouwen te beschrijven: ‘Mijn God’ (Wie is God voor mij?), ‘Hij zal u bevrijden’ (Wat doet God voor mij), ‘Ik zal vertrouwen’ (mijn antwoord).

1. Mijn God: het wezen van God
De Psalm begint met een overweldigende beschrijving van het wezen van God. Vier verschillende namen om uit te leggen wie God is,  worden genoemd in de twee openingsverzen. Wat een formidabele toegangspoort tot vertrouwen! Volgens de psalmist is God de Allerhoogste, de Almachtige, de HEERE (Jahweh) en de verheven God. Het bewustzijn van de grootheid van God is de basis van ons vertrouwen. We zouden een moderne zegswijze kunnen parafraseren: ‘Vertel me wie je God is en ik zal zeggen hoe het met je vertrouwen is’. In tijden van angst is de eerste stap om de blik omhoog te slaan, naar de hemel, naar God te zien en na te denken over Zijn grootheid en soevereiniteit. Door dat te doen, ervaart de psalmschrijver dat God zijn toevlucht, zijn schaduw, zijn hoop en zijn burcht is. Het beeld van God in ‘vier dimensies’ brengt een viervoudige zegen! Weten hoe God werkelijk is, is het startpunt in de reis naar vertrouwen. Merk ook op dat de auteur naar Hem verwijst als ‘mijn God’. Dat woordje ‘mijn’ opent een uniek perspectief en verandert veel: de God van de psalmist is een persoonlijke, nabije God, die ingrijpt in zijn leven en die bezorgd is over zijn zorgen. Dat is een van de belangrijkste kenmerken van het christelijk geloof: God is niet alleen de Almachtige, de Schepper van het heelal, maar ook de nabije Vader, de Abba (papa) die van mij houdt en die over mij waakt (Gal. 4:6). Dat is ons grote voorrecht: God zorgt voor ons, zoals een vader dat doet voor zijn kind, want door Christus zijn we kidneren van God. De psalmschrijver beschrijft zijn ervaring met mooie metafoor: ‘Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen’ (vers  4).

2. Hij zal u bevrijden – Gods voorzienigheid
‘Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger … Zijn trouw is een schild en een pantser’. ‘U zult niet vrezen … voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest’. ‘Geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen’ (verzen 3-10). We komen aan de kern van de psalm: Gods voorzienigheid in praktijk. Het bewustzijn van Gods grootheid moet worden gevolgd door het bewustzijn van Gods voorziening. Dit is cruciaal in de beleving van ons geloof. Als we dit goed verstaan, wordt het een onoverwinnelijke bron van vrede en sereniteit. Als we dit misverstaan, vervallen we gemakkelijk in fouten en extremisme, of worden we gefrustreerd. Het is bijzonder opvallend dat de de duivel Jezus probeert te verzoeken (Matt. 4:6, Luk. 4) met een dubbel citaat uit deze psalm: ‘Want Hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat zij u bewaren op al uw wegen … Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot’ (vers 11, 12). Het misbruiken van de beloften van Goddelijke bescherming is ook vandaag verleidelijk. Pas op voor overgeestelijkheid en supergeloof. Dat kan een manier zijn van God verzoeken, zoals Jezus krachtige antwoord aan satan ons leert: Er staat geschreven: ‘U zult de Heere, uw God, niet verzoeken’ (Matt. 4:7). Dat we op God vertrouwen wil niet zeggen dat we niet verantwoordelijk en wijs moeten handelen. Maar dat gezegd zijnde, kunnen we de machtige bescherming van God van wie op Hem vertrouwen, niet minimaliseren. ‘Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam’ (vers 14,15). Een verzekering tegen alle risico’s? Het sleutelwoord is ‘bevrijden’.  Wat betekent de zin ‘God zal u bevrijden’ eigenlijk? Dezelfde uitdrukking wordt gebruikt in het leven van Jozef: ‘Maar God was met hem en verloste hem uit al zijn verdrukkingen’ (Hand; 7:10) en toch moest deze aartsvader nog door veel ‘valleien des doods’ gaan. God voorkwam niet dat hij in moeilijkheden kwam, maar Hij redde hem wel daaruit. Zoals Spurgeon zegt: “Het is niet mogelijk dat iedereen die God liefheeft gespaard blijft van alle kwaad.” Geloof garandeert niet de afwezigheid van beproevingen; maar wel de overwinning er over. De apostel Paulus ontwikkelt dit idee op een majestueuze manier in Romeinen 8:28-39. ‘In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad’. Dus is het geloof geen vaccin tegen alle kwaad, maar wel een garantie van totale veiligheid, de verzekering dat ‘als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ Psalm 91 is geen belofte van volledige immuniteit, maar een verklaring van volledig vertrouwen. Dat vertrouwen in Gods bescherming wordt op drie manieren uitgedrukt; In iedere beproeving mogen we ons realiseren:
–    God weet het
–    God laat het toe
–    God zorgt
Niets in het leven van de kinderen van God gebeurt zonder dat Hij het weet en toelaat (1 Kor. 10:13). Toeval bestaat niet in het leven van de gelovige. De majestueuze voorzienigheid van onze persoonlijke God, de Vader, verlicht de duistere momenten: ‘Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand bij u zal het onheil niet komen’ (Psalm 91:7). Er zal ons niets gebeuren tenzij Hij het toelaat – we zien dat ook heel duidelijk bij Job. En de belofte wordt bekrachtigd door Jezus zelf: ‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven.’

3. Mijn antwoord: ‘Ik zal vertrouwen’
Nadat hij nagedacht heeft over het wezen van God (wie is Hij voor mij), over Zijn voorzienigheid (wat dat Hij in mijn leven?) roept de psalmist uit: ‘mijn God, op Wie ik vertrouw!’. Dit is een logische volgorde. Vertrouwen is gebaseerd op bewijs. De psalmschrijver kent God persoonlijk en intiem: ‘Want hij kent Mijn naam’. Dat kennen leidt ertoe dat hij Hem liefheeft: ‘Hij heeft liefde voor Mij opgevat’ en dat er een hechte relatie met Hem. Hier komen we bij de kern van het christelijk geloof: het is het vertrouwen dat ontspringt uit een liefdesrelatie, de zekerheid dat de geliefde niet mij niet zal laten vallen want ‘Hij (God) is getrouw’. Ons leven is niet afhankelijk van een virus, maar ligt in de handen van de Almachtige God. Daarin ligt de zekerheid van ons geloof en het fundament van het vertrouwen dat alle angst overwint. Er is geen plaats voor triomfalisme, maar er is wel een zekere triomf. Het is de triomf dat Christus ons heeft verzekerd van Zijn overwinning over het kwaad en over de boze op het kruis. De laatste woorden van Christus op aarde waren: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld” (Matt. 28:20).

Pablo Martinez is psychiater en auteur van verschillende boeken.