slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Canada volgt Zweeds prostitutiemodel

 

Canada heeft het beruchte wetsvoorstel dat prostitutie legaliseert aangenomen. De wet stelt dat het aanbieden van seksuele verleningen legaal is maar de manier waarop -de interactie tussen prostituees, loverboys en pooiers- blijft illegaal.

 

De controversiële wet, de C-36, ook bekend onder de naam Protection of Community and Endangered Persons Act (de wet ter Bescherming van de Gemeenschap en Personen in Gevaar) kwam er nadat het Canadese hooggerechtshof in december vorig jaar oordeelde dat delen van de bestaande prostitutiewetten ongrondwettelijk waren. En dat het leven, de vrijheid en de veiligheid van een sekswerker bijgevolg werden geschonden.

 

Onder de vorige wet mochten prostituees bijvoorbeeld geen lijfwachten inhuren omdat het niemand toegestaan was betaald te worden met de verdiensten die uit prostitutie voortkwamen.

 

De C-36 die ingediend werd door Peter MacKay, de minister van Justitie, heeft bij zowel de conservatieve parlementsleden, die zeggen dat de wet niet ver genoeg gaat om prostitutie uit te roeien, als bij voorstanders van sekswerk, die vinden dat de wet sekswerkers criminaliseert, voor ophef gezorgd.

 

MacKay is van mening dat de prostitutiewet een paradigmaverschuiving’ in Canada illustreert. Het gaat in de eerste plaats over hulp bieden aan sekswerkers als slachtoffers dan hen behandelen als criminelen die dienen te worden bestraft.

 

De wet is gebaseerd op het zogenaamde ‘Scandinavische model’ waarbij Zweden als eerste in 1999 stelde dat prostitutie op zich niet illegaal is, maar het betalen ervoor wel. Het model werd ingevoerd om prostitutie te elimineren zonder de prostituees te raken. Zweden gaat uit van het principe dat prostitutie nooit vrijwillig gebeurt, en dat elke prostituee een potentieel slachtoffer is. Betalen voor seks is dus wettelijk strafbaar.

 

 

 

(Bron: Human Rights Wihtout Frontiers)

 

In de frontlinie vallen slachtoffers

In landen waar het christendom verboden is, kan het belijden van Christus ernstige gevolgen hebben. In het novembernummer van de Stem der Martelaren, de nieuwsbrief van Hulp aan de Verdrukte Kerk staan enkele schrijnende voorbeelden van vervolging te lezen. Ook de medewerkers van HVK, wereldwijd, worden niet gespaard. De vader van een Nigeriaanse medewerker van de organisatie werd afgelopen mei vermoord vanwege het werk van zijn zoon. Voordat extremisten hem doodschoten, zeiden ze tegen hem: 'We kennen je en we weten dat je zoon meehelpt om het christelijk geloof te verspreiden'. Daarna schoten ze hem met een Kalasnikov door zijn nek. Een HVK-medewerker die regelmatig in de 'frontlinie' werkt, brengt verslag uit van zijn bevindingen in een aantal 'gesloten landen'.

'Tijdens een reis naar Vietnam ontmoette ik voor het eerst onze lokale medewerker in het noorden van dat land. Een hartelijke begroeting van een vriendelijk echtpaar zette de toon. Maar pas nadat ik een paar dagen met hen opgetrokken was, ging ik iets begrijpen van de impact die hun keuze om Christus te dienen heeft op hun dagelijks leven. Hun huis staat dag en nacht open voor broeders en zusters die gebed en hulp nodig hebben. Ook worden er trainingen gegeven aan tientallen voorganges en evangelisten, die dan weken achtereen in het huis verblijven. Ze kunnen vanwege de veiligheid niet naar buiten en zijn dan volledig op elkaar aangewezen'.

In India moest broeder Samuel (om veiligheidsredenen wordt zijn echte naam niet vermeld) onlangs zijn activiteiten tijdelijk op een lager pitje zetten, nadat hij ernstige bedreigingen van radicale hindoes had ontvangen Toch is volledig stoppen voor hem geen optie: 'We blijven liefde geven aan hindoe-extremisten. We willen met hen in gesprek gaan. Ook al hebben ze onze huizen en kerken verwoest. Op die manier leren ze de liefde van Christus kennen. Ik word regelmatig bedreigd dat ze me zullen vermoorden als ik niet stop. Ik weet dat rechtvaardige mensen met veel vervolgingen en moeilijkheden te maken krijgen, maar God helpt ons'.

Steeds opnieuw zijn er voorbeelden van dodelijk geweld. In de Nigeriaanse staat Gwoza werd broeder Silas vermoord toen hij nieuwsbrieven aan het verspreiden was. Zijn moordenaars namen 500 brieven mee, en de christenen bidden nu dat door die brieven mensen tot bekering zullen komen.

Dit soort verhalen roept ongetwijfeld verontwaardiging op. Maar nog meer dan protest helpt gebed. Een strijdend leger heeft goed materiaal nodig en moet op tijd bevoorraad worden. Om het moreel in het leger hoog te houden, is de steun van het thuisfront erg belangrijk. 'Elke keer als ik werkers in de frontlinie ontmoet, vraag ik hen hoe we ze kunnen helpen. Ze antwoorden dan: 'Bid voor ons'. Een oproep die we zeker ter harte mogen nemen.

Meer info: Hulp aan de Verdrukte Kerk, www.hvk-aem.be

 

 

 

Afrika haalt geld op voor de zending

 

God werkt op een bijzondere manier aan de bouw van Zijn kerk. In Afrika worden de kerken langzamerhand een voorbeeld van 'geven voor de zending'. Dat was een van de conclusies van de conferentie van Missions Africa Trust Fund (MATF) die eind oktober in Ghana doorging.

 

De bijeenkomst was in zekere zin een gevolg van het Lausanne-congres in Kaapstad, die in 2010 doorging.

 

Het strategisch belang en het potentieel van de kerk in Afrika als het gaat om het uitzenden van missionarissen en het financieel ondersteunen van zendelingen zou een hoge prioriteit moeten krijgen in de gesprekken over de toekomst van wereldwijde zending. De leiders die elkaar op de MATF ontmoetten, lanceerden de volgende strategie:

 

-          identiteit: De MATF is een initiatief van de Lausanne beweging in Afrika om geld in te zamelen voor zending. Het is een eigen project van de kerk, geleid door Afrikaanse kerkleiders.

 

-          visie: de bedoeling is om de Afrikaanse Kerk effectiever te maken waar het gaat om geven aan de zending. Afrika moet in de toekomst meer en meer aan zending gaan doen.

 

-          missie: leiders helpen bij het vinden van de nodige bronnen om de zending te ondersteunen, samen met partners zending stimuleren in Afrika en wereldwijd.

 

-          doelstellingen: financiële middelen creëren voor zendingsactiviteiten in en vanuit Afrika. De Kerk in Afrika toerusten waar het gaat om geven: een cultuur van geven stimuleren.

 

Dr Druro Ayanrinola toonde zich alvast verheugd dat op deze manier de kerk verlost kan worden van het 'afhankelijkheidssyndroom': 'Ik ben er van overtuigd dat dit is wat God nu van ons verlangt en we moeten het alle slaagkansen geven'. De Keniaanse  Ram Gidoomal benadrukte dat dit een unieke ontwikkeling is in de ontwikkelingslanden. De kerk moet op een andere manier gaan denken: niet alleen maar ontvangen - doorgaans vanuit het buitenland - maar zelf gaan geven. 'Ik geloof dat wat er nu in Ghana gebeurd is een belangrijke stap voor Afrika betekent.Het kan het einde betekenen van de houding dat men hier nu eenmaal recht heeft om afhankelijk van giften te zijn - een instelling die een plaag is voor dit continent en ervoor gezorgd heeft dat er geen vooruitgang was'.

 

De eerste stap die MATF wil zetten is het bijeen halen van een startkapitaal van 200.000 dollar. De tijd dat zending een eenrichtingsverkeer was van Noord naar Zuid, lijkt hiermee wel echt voorbij te zijn.

(bron: WEA).

Europa heeft een stille revolutie nodig

Er is niets anders dan een Copernicaanse omwenteling nodig om een gezonde Europese samenleving te vestigen. Dat was de boodschap die leiders van kerken en organisaties te horen kregen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Europese Evangelische Alliantie (EEA), die eind oktober in de buurt van Londen gehouden werd. Enkele impressies, opgetekend door Jeff Fountain:

Dr. Michael Schluter, oprichter van het Jubilee Center in Cambridge legde samen met enkele collega's van het centrum uit hoe het concept van 'relationeel denken' gebaseerd is op het gebod van Jezus om de naaste lief te hebben. 'In de ogen van God is een ontwikkeld land niet noodzakelijk een gebied met een hoog BBP, maar wel een met gezonde relaties in gezinnen, kerken, de zakenwereld en de publieke ruimte. Als je het zo bekijkt, dan zijn veel westerse naties met hun hoge echtscheidingscijfers, gebroken gezinnen, eenzame buren en zo meer eigenlijk ontwikkelingslanden'.

In Europa zien we een sterke nadruk op het individueel belang ten koste van het welzijn van de ander. Dr. Schluter wees ook op de zelfvernietigingsdrang van sommige landen, in het bijzonder landen als Zwitserland, Duitsland, Italië en Frankrijk) met een geboorteratio van minder dan 2,1 waardoor er steeds minder jongeren zijn die een vergrijzende bevolking moeten ondersteunen. Omdat de hulp vermindert, groeit de vraag naar euthanasie. De politiek van toenemende mobiliteit leidt ook tot een onevenwichtige verdeling van de rijkdom, een dominante rol voor multinationals, wijdverspreide jongerenwerkloosheid, en dergelijke zaken.

Kerken, organisaties en scholen kunnen een ongeziene revolutie in het denken op gang brengen door gezonde relaties te promoten boven economische en persoonlijke belangen.

Iedere elf dagen een nieuwe kerk

Er waren ook optimistische geluiden: de evangelische beweging is aan het groeien in gebieden waar traditioneel veel weerstand is tegen het Goede Nieuws. In Frankrijk wordt er gemiddeld om de elf dagen een nieuwe kerk gesticht. De Franse evangelische alliantie bestrijdt het idee dat het belijden en beleven van het geloof uit het publieke leven gebannen moeten worden: het idee van de 'lekenstaat' is niet juist.

Intussen ontstaan er ook nieuwe samenwerkingsverbanden tussen evangelische kerken en andere christelijke stromingen. De Nederlandse afgevaardigde, Jan Wessels, bracht verslag uit over de dialoog met andere kerken. Hij wees er op dat de 'vrijzinnigheid' binnen de traditionele kerken vermindert en dat veel denominaties 'evangelischer' worden. De gemeenschappelijke basis voor de gesprekken is de Geloofsbelijdenis van Nicea (uit het jaar 325) in combinatie met de vaststelling dat Europa meer en meer een zendingsveld wordt.

Nieuwe voorzitter

Tijdens het officiële gedeelte van de vergadering hebben de afgevaardigden van de Europese  nationale allianties Frank Hinkelman, een 47-jarige Duitser die in Zwitserland aangeduid om de Tsjech Jiri Unger als voorzitter van de EEA op te volgen. Hinkelman heeft de afgelopen 18 jaar voor OM gewerkt, en sinds 2011 was hij de internationale Europese directeur van Operatie Mobilisatie. Hij is ook lid van de internationale raad van de wereld Evangelische Alliantie. Jürgen Werth (63), voormalig CEA van de Duitse Evangelische Omroep en voorzitter van de Duitse Evangelische Alliantie werd ook in het EEA-bestuur gekozen.

Begin oktober 2015 hopen de leden van de EEA opnieuw samen te komen.

Christian Witness: WEA-secretaris over de impact van historisch document

Op het ‘Mission Respect Congress’ dat vorige maand in Duitsland gehouden werd, heeft WEA-secretaris Dr. Geoff Tunnicliffe zijn gedachten gedeeld over de invloed van het ‘Christian Witness’-document. Voluit en vertaald is de titel: Een christelijk getuigenis in een multireligieuze wereld: aanbevelingen voor gedrag’. Dit document heeft in de laatste jaren sommige delen van de evangelische wereld sterk beïnvloed. Tunnicliffe legde uit waarom de Wereld Evangelische Alliantie deel uitmaakte van de werkgroep die de tekst heeft opgesteld. Hij drukte daarbij ook de hoop uit dat de drie grote kerkelijke organisaties in de wereld, dit als een bruikbaar instrument voor verdere samenwerking zouden gebruiken, althans op de vlakken waar de belangen overeen komen.

Het congres, dat mede georganiseerd werd door de Duitse evangelische alliantie, vond plaats op de derde verjaardag van het markante document over evangelisatie dat halfweg 2011 werd gepubliceerd door de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog, de Wereldraad van Kerken en de Wereld Evangelische Alliantie. Deze drie organisaties vertegenwoordigen samen 90 procent van de christelijke kerken in de wereld. Het was toen ook de eerste keer dat deze verschillende stromingen een gezamenlijke tekst uitgaven.

‘Soms worden evangelische en Pinksterchristenen bekritiseerd vanwege hun evangelisatiemethoden. De WEA is bereid om naar deze kritiek te luisteren terechte opmerkingen te aanvaarden en waar nodig aan te passen waar de praktijken de houding van Christus niet weerspiegelen. Tegelijk wil ze ingaan tegen onterechte kritiek en benadrukken dat we willen luisteren, maar ook gehoord willen worden’. Op die manier verdedigde hij de beslissing van de WEA om de uitnodiging van de Wereldraad van Kerken voor deelname aan de werkgroep te aanvaarden.

IDEAZ-magazine over kerk en zorg

Vorige maand verscheen de nieuwe editie van het EA-EZA-magazine IDEAZ. Het thema is Kerk en Zorg. Met dit nummer wil de Nederlandse Evangelische Alliantie anticiperen op de ontwikkelingen in de zorg. Bij onze noorderburen is de besparingsdrang die we bij ons merken, al langer bezig. Dat heeft onmiskenbaar gevolgen voor de zorgsector – en het biedt uitdagingen aan de kerken. Burgers zullen voor zorg steeds vaker een beroep moeten doen op hun sociale netwerk. IDEAZ biedt praktijkvoorbeelden, tips en studies die kerkleden helpen om te ontdekken wat hun rol hierin kan zijn.

Directeur Jeugdhulp Friesland, Gabriel Anthonio, verwacht dat vooral de eerste twee á drie jaar de gevolgen groot zullen zijn. “Veel mensen gaan ervaren dat loketten van overheid en gesubsidieerde instellingen echt gesloten zijn. De burger moet het nu zelf oplossen, zelf actiever worden en zijn omgeving motiveren tot zorgtaken. Ook de ongelijkheid zal in het oog springen. In de ene stad zal er nog wel sprake zijn van de mogelijkheid voor dagbesteding van gehandicapten en in een andere niet.” Het accent van het kerkenwerk zou zich moeten verplaatsen van zondag naar ‘door de week’, aldus Anthonio. Een kerk kan volgens hem bijdragen in de vorm van zorg voor ouderen, opvang voor kinderen, armoedebestrijding en bijvoorbeeld doordeweekse activiteiten voor ouderen en kinderen. Onder de titel ‘aanpakken’ roept IDEAZ de kerken op om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. ‘We kunnen ach en wee roepen over de veranderingen in de gezondheidszorg, maar als kerken kunnen we er ook vanuit het Goede Nieuws naar kijken.