slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Toenemend antisemitisme in Europa

JoodseWijk 23aDe Duitse minister van Justitie Katarina Barley stelt vast dat antisemitisme in haar land langzamerhand weer sociaal aanvaardbaar wordt. Ze deed haar uitspraak naar aanleiding van een aanslag, vorige maand in Berlijn, waarbij een jongeman met een keppeltje geviseerd werd.  Barley benadrukt dat het de taak van de politiek is om die ontwikkeling tegen te gaan. Haar houding is duidelijk: “Het is belangrijk om nieuwkomers er op te wijzen dat religieuze discriminatie geen plaats heeft in Duitsland en dat iedereen die antisemitisme propageert zal rekening moeten houden met de sterke hand van de wet”.

Mogen atheïsten in christelijke organisaties werken?

InterCom180521 EuropeesArbeidsrechtKerken, zeker de Lutherse en de Rooms-Katholieke, behoren in Duitsland tot de grootste werkgevers van het land. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan typische jobs die aan de eredienst gerelateerd zijn. Er zijn immers veel kerkelijke instellingen die zich bezighouden met maatschappelijke hulpverlening of met medische en zorgtaken. Doorgaans vragen de kerken van hun medewerkers dat ze deel uitmaken van hun geloofsgemeenschap. Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg besloot onlangs dat ze die verplichting niet automatisch mogen opleggen. 

De uitspraak van het Hof stelt dat de vereiste van kerklidmaatschap alleen mag worden ingeroepen als het voor de uitoefening van de taak ‘objectief noodzakelijk’ en ‘wezenlijk’ is. Er moet dus steeds een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen de autonomie van de kerk (ook als het op personeelsbeleid aankomt) enerzijds en een mogelijke discriminatie van sollicitanten anderzijds. Als er een betwisting is, moet er een juridische procedure mogelijk zijn, aldus het vonnis. 

MissieNederland verkent intensievere samenwerking met Raad van Kerken

InterCom180521 MissieNederlandRaadVanKerkenHet bestuur van MissieNederland (de Nederlandse Evangelische Alliantie) en de Raad van Kerken gaan in gesprek over een intensievere samenwerking. Er wordt daarbij gekeken naar organisatorische en/of inhoudelijke samenwerking. De verkennende gesprekken hangen samen met het onderzoek naar een nieuwe (organisatie)strategie voor MissieNederland. Of de verkenning daadwerkelijk leidt tot een andere samenwerkingsvorm, staat niet vast.

Lausanne Consultatie over Nominalisme

FotBennettDavidHalf maart was de Lausanne Beweging gastheer van de Wereldwijde Consultatie over het Christelijke Getuigenis aan Nominale Christenen die in Rome gehouden werd. Daarbij had men niet alleen de Protestantse, maar ook de Rooms Katholieke en Orthodoxe denominaties op het oog. De bedoeling was om het nominalisme – meestal ‘naamchristendom’ genoemd (mensen die alleen in naam tot het christendom behoren, maar er geen daadwerkelijke invulling aan geven)  - te bestuderen vanuit sociologische, theologische en missiologische perspectieven. Er werd voortgebouwd op de resultaten van de Pattaya Consultatie van 1980 en de eerdere Lausanne Consultatie van 1998. Het was niet de bedoeling om eerdere vaststellingen te herhalen, maar vooral te focussen op een verdere, actuele analyse en op toekomstige trends. Op grond van de resultaten zou de kerk toegerust moeten worden om de uitdaging van het nominalisme aan te gaan. 

Jezus niet langer de enige weg?

LogoOneWayJesusEen van de karakteristieke uitgangspunten van de evangelische beweging is dat Jezus Christus de enige weg naar God is. Toch ziet vandaag de dag niet iedereen dat nog zo. Onlangs ontstond er een hevige discussie naar aanleiding van een preek van Michael A. Walrond jr, leider van de Corinthian Baptist Church, een megakerk in New York die meer dan 10.000 leden telt.

In de aanloop naar zijn preek, enkele maanden geleden, vroeg hij zijn gemeente om de missie-statement van de kerk nog eens op te zeggen. Die verklaring luidt: ‘We zijn een evoluerende kerk van visionairen, dromers en doeners die door God geroepen zijn om het leven te leven waarvoor Hij ze geschapen heeft. We hebben de opdracht van God gekregen om lief te hebben over de grenzen van vooroordelen heen en om anderen te dienen’.

Abortusreferendum Ierland

InterCom180521 AbortusIerlandAls de Ieren op 25 mei naar de stembus trekken, is dat niet om een nieuwe regering te kiezen, maar wel om aan te duiden of ze de huidige abortuswetgeving willen aanpassen. Die wet dateert uit 1861 en is vastgelegd in de Wet op de Misdaden tegen de Mens. Voor de Ierse wet zijn de rechten van het ongeboren kind gelijk aan de rechten van de moeder: ze hebben allebei recht op leven. In de praktijk betekent dit dat het vrijwel onmogelijk is om in het land een abortus te laten uitvoeren. Alleen wanneer het een medische ingreep betreft, die bedoeld is om het leven van de moeder te redden en het verlies van het ongeboren kind onmogelijk te voorkomen is, kan er eventueel sprake zijn van een vroegtijdige beëindiging van de zwangerschap. Indien er in het referendum gestemd wordt voor het aanpassing van de wet, zou er in Ierland een regeling kunnen komen die abortus tot de twaalfde week van de zwangerschap mogelijk maakt, zij het onder zeer strenge condities.

Nieuwsbrief