slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Missionair actief: een gesprek met Adri Veldwijk

De Evangelische Alliantie Nederland ging in 2013 samen met de Evangelische Zendings Alliantie (EZA). Samen willen ze missionair actief zijn, zowel in binnen- als buitenland. Dat wil niet zeggen dat ze allerlei activiteiten in die richting organiseren, maar wel dat ze netwerken uitbouwen en ideeën aanreiken. De EZA werd in 1973 opgericht door 7 zendingsorganisaties, en groeide in 40 jaar tot een verzameling van ruim 100 missionaire werken - doorgaans in de betekenis van 'zending in het buitenland'. Adri Veldwijk werd er in 2008 directeur van en staat, sinds de fusie, samen met Jan Wessels aan het hoofd van de nieuwe 'EA-EZA'. Het samengaan van beide evangelische initiatieven was eigenlijk een logische stap. Zending was immers oorspronkelijk een typische activiteit van de kerken, maar meer en meer werd het een zaak van gespecialiseerde organisaties. De EZA kwam dan ook tot de conclusie dat de band met de gemeenten sterker moest worden. Uiteindelijk leidde dat dan ook tot een fusie van EA en EZA, met de bedoeling zending dichter bij de kerk te brengen. Missionair actief zijn is belangrijk in een tijd waarin veel kerken geconfronteerd worden met achteruitgang in het ledenbestand, en de indruk krijgen dat het allemaal een aflopende zaak is. Christenen hebben immers een belangrijke taak in de samenleving …

Adri: 'Als Jezus zegt: je bent het licht der wereld, dan is dat één aspect. Je bent duidelijk zichtbaar. Maar je bent ook het zout der aarde. Dat betekent ook dat je min of meer onzichtbaar aanwezig bent in de maatschappij. Zout heb je nodig om eten lekker te maken - als ze zonder zout eet, dan smaak je niks aan de soep - maar dat zout zie je niet. We zijn geroepen om de kwaliteit van het leven te verbeteren, om de samenleving te doordringen, zonder daarbij noodzakelijk zichtbaar te zijn. Maar je bent wel degelijk aanwezig. Onze maatschappij in Nederland is wat lastig, vanwege de geschiedenis, want als je christen bent, dan heb je een christelijke politieke partij waar je je thuis kunt voelen. Dat is duidelijk, ook voor je getuigenis. Maar als je kijkt naar Engeland, en bijvoorbeeld naar Duitsland, als je daar invloed wil uitoefenen als christen, dan zit je bij een van de grote partijen, die niet specifiek christelijk zijn. Christenen proberen daar vanuit hun christelijke visie het beleid van zo'n partij een beetje bij te sturen. Dat is een stukje van het 'zout der aarde'.

 

Vervolging of victorie ?

De ‘Religious Liberty Commission’, de werkgroep godsdienstvrijheid van de Wereld Evangelische Alliantie hield onlangs haar jaarlijkse trainingsseminar in Jakarta, Indonesië. Het doel was vervolgde kerkleiders, en christenen in het algemeen beter toe te rusten om een overwinnend leven te leiden en om op te komen voor het recht op godsdienstvrijheid. Het seminar duurde drie dagen, en in die tijd waren er een aantal trainingssessies rond de Bijbelse visie op vervolging en godsdienstvrijheid. Ook mensenrechten, pleitbezorging (‘advocacy’) - en het betrekken van de media daarin – kwamen ruimschoots aan bod. Verder werd er stilgestaan bij moderne tendensen en onderwerpen als burgerjournalistiek en digitale veiligheid.

Indonesië heeft de grootste moslimbevolking ter wereld. Het land staat bekend als een modeldemocratie in een moslimland, maar de activiteiten van fundamentalistische bewegingen hebben het vreedzame samenleven van de verschillende geloofsgemeenschappen zwaar onder druk gezet. Het gevolg is dat de Indonesische christenen, die zo’n 10 procent van de bevolking uitmaken, onder zware druk van moslimextremisten terecht zijn gekomen. Antichristelijk geweld blijft dikwijls onbestraft, en soms gebeurt het in samenwerking met de plaatselijke autoriteiten.

Raad van Europa stemt voor godsdienstvrijheid

InterCom150209 GhiletchiValeriuIn de vorige editie van Intercom schreven we over een stemming die de Raad van Europa zou houden over een rapport omtrent godsdienstvrijheid. Die vond op 29 januari plaats, en de parlementaire vergadering stemde met 67 tegen 2 voor de resolutie van Valeriu Ghiletchi. Voluit wordt het voorstel de resolutie over het bestrijden van intolerantie en discriminatie in Europa met een speciale focus op het christendom' genoemd. In het bijbehorende rapport wordt gesteld dat er talloze vijandige handelingen, waaronder geweld en vandalisme, tegen christenen zijn gemeld en dat de overheid doorgaans geen aandacht besteedt aan die incidenten. Vaak gaat het ook om voorvallen op de werkplek van christelijke werknemers en daarom roept de resolutie op om de gewetensvrijheid te respecteren. In sterke bewoording werd veroordeeld dat in Nederland ambtenaren van de burgerlijke stand het sluiten van een huwelijk van twee mensen van hetzelfde geslacht niet meer mogen weigeren, ook wanneer dat tegen hun geweten ingaat. Dat terwijl er geen enkel praktisch probleem was, aangezien dit soort huwelijken overal in Nederland gesloten kan worden en trouwlustigen dus heel wat alternatieven hebben. In het rapport was sprake van een 'symbolische aanval op de traditionele christelijke minderheid' en er stond ook te lezen dat 'dit een stap achteruit betekent in de traditie van pragmatische tolerantie die vroeger over in Nederland zichtbaar was'.

De resolutie roept ook op om het recht van ouders te respecteren om hun kinderen een opvoeding te geven die in overeenstemming zijn met hun godsdienstige en filosofische overtuiging, om christenen voluit deel te laten nemen aan het openbare leven en om te voorkomen dat de media stereotypen van christenen tonen in hun berichtgeving.

Nieuwe slachtoffers Charlie-Hebdo

De aanslag op de redactie   van het Franse weekblad Charlie Hebdo – en de andere acties die daarmee verband  hielden – eiste in Parijs 20 slachtoffers. Maar wereldwijd gezien is de dodentol naar aanleiding van deze gruwelijke gebeurtenis nog veel groter.  In Niger bijvoorbeeld was het hele verhaal rond de cartoons de aanleiding om een aantal kerken aan te vallen. De Afrikaanse Evangelische Alliantie  publiceerde naar aanleiding daarvan de volgende verklaring:

Wij veroordelen deze aanslagen en moorden ten zeerste en vragen de Raad van Afrikaanse Eenheid en Veiligheid van de VN niet werkloos toe te blijven zien terwijl deze misdaden voortgaan.  Wij herhalen de oproep van President John Mahama van Ghana en huidig voorzitter van  ECOWAS om de regio te helpen zich te verdedigen tegen de militanten en om de bevolking te helpen.

Wat ook de redenen zijn om in het wilde weg christenen in Niger aan te vallen, al is het duidelijk dat de acties een link hebben met de gebeurtenissen rond Charlie Hebo in Parijs, de aanslagen blijven onbegrijpelijk. De cartoons – vooral die welke verschenen als reactie op de aanslagen – werden door de hele moslimwereld als beledigend ervaren.

In de kerk … of in de wereld ?

FotWesselsJan01

De Evangelische Alliantie Vlaanderen behoort tot de grote familie van ecangelische christenen en allianties wereldwijd. Op Europees vlak ontmoeten we de andere EA's van ons continent, maar een enkele keer gaan we ook bij een andere alliantie op bezoek. De dichtstbijzijnde, wat afstand en taal betreft, is natuurlijk de Nederlandse. Onlangs bezochten we opnieuw het kantoor in Driebergen, waar we een ontmoeting hadden met directeur Jan Wessels. Met hem hadden we het over de missie en de werking van de EA-NL. Hij is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk, was 18 jaar lang zendeling in Afrika, en staat alweer enkele jaren aan het hoofd van de Evangelische Alliantie. Hij omschrijft die als een missionair netwerk van een aantal evangelische kerkgenootschappen, gemeenten en organisaties. Van die laatste groep zijn er ongeveer 230 aangesloten: op het vlak van politiek, media, jeugdwerking, zorg enz. In feite vormen de organisaties de ruggengraat van de EA; ze betalen in ieder geval het grootste deel van de contributies.

Wat is de bestaansreden van de EA?

In de jaren '70 was er een sterke behoefte om de evangelische 'zuil' goed in te richten. In die tijd ontstond ook de Evangelische Omroep - eigenlijk was er ook al in de jaren '60 een toename van evangelische en pinkstergemeenten. Tegelijk werd de nood aan een zekere organisatievorm zichtbaar.

Wat wordt eigenlijk bedoeld met 'missionair' ?

De evangelische alliantie was een netwerk dat zich bezighield met gemeenteopbouw, en we waren ook bezig met diaconaat. Toch ontbrak lang een specifieke focus. De belangrijkste vraag die gesteld werd was wel: hoe kan de kerk haar roeping uitoefenen die ze van onze Heiland gekregen heeft, namelijk een getuige van Hem te zijn? Een missionaire kerk is onze droom: dat de kerk in Nederland weer een ebweging is van volgelingen van Jezus Christus die getuigen van Hem zijn. Hoe breng je dat tot stand? In eerste instantie hebben we de nadruk willen leggen op discipelschap omdat we geloven dat daar mensen veranderd worden en Jezus werkelijk gaan volgen. Toch is dat discipelschap nu heel anders dan wat het in de jaren '90 was. Toen werd het heel individualistisch ingekleurd als 'mijn relatie met Jezus'. Natuurlijk moest je daar in je leven wel iets van laten zien, maar het ging met name om die verticale relatie. Dat was een eenzijdige interpretatie. Jezus zei: 'jullie zijn het licht van de wereld'. Nu, op welke manier helpen we mensen om echt een licht in de wereld te zijn?' Vaak denkt men dat dit in de kerk moet gebeuren, maar je bent niet het licht in de kerk, je moet het licht in de wereld zijn'. De vraag was dan: hoe zien we dat in de praktijk, ook in de nieuwe kerken die ontstaan'.

Een hedendaagse Daniël in Maleisië

In Maleisië is er een moderne ‘Daniël’, een man die bekend staat vanwege zijn integriteit, die een hoge positie bekleed in regering die voornamelijk islamitisch is. Senator Datuk Paul Low is een van de twee christelijke ministers in een kabinet van 32. Hij staat rechtsreeks onder de Eerste Minister en hij heeft de portefeuilles Integriteit, bestuur en mensenrechten. Zover hij zelf weet, is Maleisië – waar moslims meer dan 60 procent van de bevolking uitmaken en waar Bijbels en christelijke grotendeels verboden zijn – het enige land in de wereld dat zo’n ministerie heeft.

Zowel in 2008 als in 2013 hebben de kiezers blijk gegeven van hun toenemende onvrede over de enorme corruptie en het gebrek aan sociale rechtvaardigheid. Daarbij heeft de regering haar tweederde meerderheid verloren.

Nieuwsbrief