slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Gezegend, maar niet gelovig ...

FotMoonSteveSangCheol01aHet percentage van mensen die geen band hebben met een specifieke godsdienst blijft in veel delen van de wereld groeien. Hoe zal dat in de komende jaren zijn? Welke zendingstheorieën bestaan er om dit fenomeen te verklaren. Wat moet er gedaan worden om de tendens te stoppen. Missioloog Dr. Steve Sang-Cheol Moon probeert de antwoorden op deze vragen te vinden voor ‘Lausanne’. Een samenvatting van zijn Zuid-Koreaanse visie.

Het Pew Research Center (kortweg Pew) bericht over de groei van de ‘niet-religieuze’ wereldbevolking in de afgelopen 10 jaar. In 2010 waren er in de wereld 1,1 miljard atheïsten, agnosten en mensen die zich met geen enkele religie identificeren. Voorspellingen zeggen dat daar in de periode 2010 en 2050 meer dan 61 miljoen bijkomen. Meer bepaald verwacht men dat er zo’n 97 miljoen ‘niet gelovigen’ bijkomen, terwijl er ongeveer 36 miljoen wel zullen gaan geloven.  

 

Het aantal niet-gelovigen – in het Engels vaak aangeduid met ‘nones’ – vertoont een sterkere stijging van de natuurlijke aangroei van de wereldbevolking. De verklaring is dus niet demografisch. Volgens verschillende projecties worden ongeveer 9 op 100 babies in een ongelovig gezin geboren, tegen over 36 procent die in een moslimfamilie komen of 35 procent in christelijke gezinnen. Eerste conclusie: heel wat mensen laten hun geloof in de loop van hun leven los en ‘niet geloven’ is doorgaans een bewuste keuze.

De meeste ‘niet-gelovigen’ (75 procent) wonen in Azië en in de Pacific. 12 procent van deze groep woont in Europa en 6 procent in Noord-Amerika. De snelle groei is vooral gerelateerd aan de afnemende religieuze praktijk onder jongvolwassenen – een ontwikkeling die in alle delen van de wereld wordt waargenomen. Het aantal mensen onder de 40 jaar, dat zich in de VS met een bepaalde godsdienst identificeert is met 17 procentpunten afgenomen. In Canada is dat 28 en in Zuid-Korea 24.

Het verschijnsel beperkt zich overigens niet tot jongeren. Wanneer we kijken naar de volledige volwassen bevolking in de Verenigde Staten dan zien we dat 65 procent zichzelf als christen beschouwt – 12 procent minder dan 10 jaar geleden. De meeste ‘kerkverlaters’ stappen niet over naar een andere religie, maar worden ‘niet-godsdienstig’.

Op zoek naar verklaringen
Er zijn verschillende factoren die spelen bij de groei van de ‘niet-religieuze’ bevolking, vooral van socio-culturele aard. Een van de sterkste krachten bij secularisatie ligt in de zoektocht naar financieel gewin. Daarnaast zijn er de gebruikelijk invloeden tijdens de levensloop. Wereldwijd gezien is er tijdens de tienerleeftijd nog een redelijk band met een godsdienst, die dan bij jongvolwassenen en mensen van middelbare leeftijd verslapt. Daarna komt er weer een groei. Wanneer beide tendensen gecombineerd worden, ziet met dat jongvolwassenen inkomen veel belangrijker vinden dan geloof.

Zegeningen als bedreiging voor het geloof
Als je wat dieper op het fenomeen ingaat, zie je dat het wereldbeeld van de Verlichting een rechtvaardiging biedt voor materialistische vooruitgang als wereldbeeld. De metafysische dimensie bestaat dan alleen nog maar als een concept en heeft de concrete inhoud binnen het seculiere wereldbeeld verloren. Kerken en christelijke organisaties kennen ook de gevolgen van seculiere praktijken en culturen. Vaak worden beslissingen binnen die organisaties ook genomen op grond van managementprincipes en niet op basis van Bijbelse normen. Ironisch genoeg zorgt juist die ‘managementbenadering’ voor een ondermijning van de geloofwaardigheid van de christelijke organisaties.
In het onderzoek naar de oorzaken van de groei van de ‘nones’ moeten we misschien de drie missiologische theorieën van Paul G; Hiebert, Donald A. McGravran en Andrew F. Walls terug boven halen. In zijn suggestie van een holistische theologie benadert Hiebert de ‘waarheidsbenadering’, de ‘krachtbenadering’ en de ‘ervaringsbenadering’. De waarheidsbenadering ziet hij op het vlak van het omgaan met andere godsdiensten, de machtsbenadering in de relatie met animistisch spiritisme en de ervaringsbenadering waar het gaat over secularisatie. Steve Moon vertaalt dit als volgt:  de zuivere religieuze onderwerpen benader je vanuit het standpunt van ‘waarheid’, terwijl je ‘ongelovigen’ vanuit de ervaring benadert. Wanneer je mensen wil bereiken die zich niet verbonden voelen met een godsdienst, heb je daar een holistische benadering voor nodig, waarin zowel waarheid, kracht als ervaring een rol speelt. Alleen een integrale aanpak volstaat om het probleem van geloofsverlating te counteren.

In zijn theorie van verlossing en verhoging stelt McGravan dat veel christelijke bekeerlingen een verbetering van hun socio-economische positie ervaren na hun bekering. Die wordt dan gezien als een zegen van God – die de bron is van alle zegeningen. Echter, die zegen kan ook een factor zijn bij de secularisatie van christenen, omdat ze een levensstijl aannemen die wereldse zaken belangrijker gaan vinden dan een toewijding aan het verlossingswerk van Christus. De verbetering wordt zo belangrijker dan verlossing. Vanuit dat perspectief is het verkeerd om de zegeningen van God voor jezelf te houden. Daarentegen is het delen van zegeningen een gezonde manier om de verwereldlijking van de christenen tegen te gaan.
Walls tenslotte verklaarde dat de voortgang van het christendom in golven verloopt, waarbij de groei zich dan weer in het ene en dan weer in het andere werelddeel voordoet. Dat houdt ook in dat er hier en daar een terugloop kan zijn, die dan weer gecompenseerd wordt door een toename in andere gebieden. Met andere woorden: het zwaartepunt van het christendom verplaatst zich voortdurend. Zo zien we in de afgelopen decennia grote verschuivingen, waarbij het christendom in de Westerse wereld terugloopt, maar in andere regio’s snel groeit.

Holistische benadering
Steve Moon ziet drie mogelijke methoden om mensen die zich niet met een godsdienst identificeren opnieuw te bereiken. In de eerste plaats benadrukt hij de noodzaak van het delen van het evangelie met onze naasten op een holistische manier. De benadering gebaseerd op waarheid, kracht en ervaring moet ingebed worden in onze aanpak van evangelisatie en zending. Concreet betekent dat een combinatie van een rationele benadering op grond van de Bijbelse waarheden, een aanpak van gebed, bekrachtigd door de Geest en een getuigenis dat gebaseerd is op de ervaring in het eigen leven.
In de tweede plaats is er het delen van onze zegeningen als een getuigenis van Gods voorzienigheid in ons leven. Geven aan de behoeftigen vanuit een zendingsperspectief overstijgt individualisme, materialisme en consumentisme – zaken die de moderne seculiere cultuur in veel opzichten bepaalt. Het delen van hulpbronnen versterkt de authenticiteit en de kwaliteit van de relaties binnen een gemeenschap. Geven zorgt ervoor dat Gods zegeningen blijven duren; wanneer we de zegeningen voor onszelf houden, kunnen ze de heiliging en de geestelijke volwassenheid in gedrang brengen. Onvoorwaardelijk delen is een belangrijk onderdeel van de holistische benadering.
Ten derde is het delen van verantwoordelijkheden en leiderschap over grenzen heen van groot belang. Als we op die manier werken, kan het de ontwikkeling van bedieningen bevorderen. We slagen er dan in om de visie over te brengen aan mensen in verschillende omstandigheden. Onze toewijding kan op den duur zorgen voor onverwachte vruchten op het zendingsveld. Als daarbij verantwoordelijkheden op een wijze en strategische manier worden gedeeld, kan er groei zijn.

Wijn komt van geperste druiven ...
Zoals Oswald Chambers het stelde: Gods bedoeling is niet simpelweg om ons dikke druiven te maken, maar wel om ons te gebruiken als druiven die geperst kunnen worden, zodat het zoete sap tevoorschijn komt. Dat ‘persen’ van God vraagt dat we het goede nieuws, onze bezittingen, verantwoordelijkheden en leiderschap met anderen delen. Onze benadering om de zielen van mensen die geen band hebben met een godsdienst te bereiken, vereisen een opofferende en inspirerende levensstijl.