slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Internationale vrouwendag biedt hoop en toekomst

FotJacksonAmanda01a“Op de internationale vrouwendag (ieder jaar op 8 maart) worden we opgeroepen om de bijdrage en waarde van meisjes en vrouwen te erkennen en te waarderen. Tegelijk worden we er aan herinnerd dat we nog een hele weg af te leggen hebben om gelijkwaardigheid te bereiken”. Amanda Jackson, hoofd van het Vrouwencomité van de Wereld Evangelische Alliantie stelt vast dat de Kerk zich meer bewust wordt van de noden van de vrouwen, maar tegelijk ziet ze dat veel vrouwen in de kerk emotioneel en fysiek uitgeput zijn na twee jaar Covid. “Ze snakken ernaar om hun stem te kunnen laten horen”.

Hoewel de Internationale Vrouwendag geen christelijk initiatief is, geeft de dag in sommige landen christenvrouwen wel een unieke gelegenheid om de gelijkheid van man en vrouw bespreekbaar te maken. De Algemeen Secretaris van de Evangelische Kerken in Bangladesh kent de strijd van de vrouwen in haar land en benut het initiatief om over vrijheid te spreken.

“Zolang niet alle vrouwen behandeld worden als menselijke wezens die geschapen zijn naar het beeld van God, zullen we de vrouwendag houden”, was haar commentaar. Fatima Oliva Roca, leidster van het Vrouwencomité in Latijns Amerika is er van overtuigd dat vrouwen effectief hoop kunnen bieden aan andere vrouwen in kwetsbare situaties. “Ook vandaag zijn er vrouwen die slachtoffer worden van marginalisering en misbruik. De Bijbel roept ons op om te spreken voor wie geen stem hebben en te strijden voor de rechten van allen die kwetsbaar zijn (Spreuken 31:8). Vrouwencomités in verschillende delen van de wereld zetten zich in voor gelijkberechtiging van vrouwen. Daarbij focussen ze op armoede, discriminatie op grond van geslacht, vrouwenhandel en op kwetsbare gezinnen. In het afgelopen jaar heeft de commissie van de WEA de stimulans voor een nieuw netwerk van christelijke experts kunnen bieden ter bestrijding van huiselijk geweld. Het uitwisselen van ideeën behoort tot de activiteiten, maar ook het delen van Bijbelse materialen rond gezonde relaties. De nood blijft groot: ondanks wetten die in veel landen huiselijk geweld verbieden en een groeiend bewustzijn bij een ruim publiek, neemt misbruik nog altijd toe. Volgens cijfers van de Verenigde Naties sterven er wereldwijd iedere week meer dan 900 vrouwen door het geweld van hun (ex)partner.

Amanda Jackson ziet de Internationale Vrouwendag als een goede gelegenheid om de rol van de vrouw in de kijker te zetten: ze vormen de ruggengraat van de plaatselijke kerken en we moeten hun taak niet voor vanzelfsprekend nemen: “We kunnen de gaven van vrouwen in de kerk extra belichten en hen aanmoedigen om leraars van het Woord te zijn, voorbidders, financiële verantwoordelijke,, mentors en Bijbelstudieleiders.”

Dit jaar werden de kerken overal ter wereld aangemoedigd om de actiepunten van de Call to All Christians (Oproep aan alle christenen) aan te nemen en zich te engageren op het vlak van de initiatieven die in het document genoemd worden.  Dr. Thomas Schirrmacher, Algemeen Secretaris van de WEA, zei daarover: “Deze oproep biedt hoop voor de manieren waarop de kerk het voorbeeld van Jezus kan volgen waar het gaat om de transformatie van relaties tussen mannen en vrouwen”.

De ‘Oproep aan alle christenen’ is een document dat in 2019 werd voorgesteld en dat voort bouwde op de Lausanne Verklaring over vrouwen die opgesteld werd in Kaapstad in 2010, waarin staat ‘dat wij allemaal, mannen en vrouwen, gehuwd of ongehuwd, verantwoordelijk zijn om Gods gaven in dienst te stellen ten behoeve van anderen als rentmeesters van Gods genade, voor de eer en glorie van God. Wij zijn ook verantwoordelijk om het volk van God in staat te stellen alle gaven in te zetten die God heeft gegeven op alle gebieden van dienstbaarheid waartoe God de Kerk roept’. Jackson zei daarover: “Als de Kerk zegt dat vrouwen alleen geschikt zijn voor bepaalde zaken, kan dat veel schade aanrichten. We willen de pijn erkennen wanneer de stem van vrouwen het zwijgen wordt opgelegd, alleenstaande vrouwen worden genegeerd of wanneer de Kerk misbruik toelaat. Maar we willen ook positief zijn over wat we kunnen bereiken als we samen werken en onze gaven gebruiken.”

In de Oproep, die werd opgesteld door zestig internationale vrouwelijke leiders uit 18 verschillende landen die in 2019 in Amsterdam bijeen kwamen, staat onder andere te lezen: ‘Wij leggen ons erop toe de geestelijke gaven van alle vrouwen en meisjes te erkennen, om te putten uit de middelen die God heeft gegeven voor het welzijn en de kracht van de Kerk als geheel, waar dit zich ook maar manifesteert in elke sector van onze samenleving’. De Oproep bevat een aantal actiepunten die zich situeren rond de gelijkheid van man en vrouw en de erkenning van de bijdragen van vrouwen aan de wereldwijde kerk. Daartoe moeten we een positieve dialoog aangaan, berouw tonen over fouten en pijn die werden veroorzaakt en streven naar verzoening, in ‘de overtuiging dat dit een eerste stap is om  onze gemeenschappen mondiger te maken in Christus en veiliger te maken voor vrouwen, meisjes, mannen en jongens’. De Oproep spreekt verder over de toewijding aan de samenwerking tussen mannen en vrouwen, en de toerusting van vrouwen en meisjes om leidinggevende functies in de kerk en in de samenleving in ruimere zin op zich te nemen, inclusief training, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van innovatieve hulpmiddelen’. Het document eindigt met de oproep om binnen de kerk om zo te handelen dat vrouwen, mannen, meisjes en jongens allemaal hun spirituele gaven kunnen omarmen om het werk van de kerk te versterken, en haar getuigenis voor de glorie van God.

(bron: Wereld Evangelische Alliantie)