slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vooruitgang, maar nog geen gerechtigheid

InterCom211208 WEA CopDe rol van evangelische christenen in de zorg voor Gods schepping

Kerk en klimaat, het lijkt geen voor de hand liggende combinatie. Gelovigen richten zich vooral op het hemelse, terwijl natuur en klimaat eerder ‘aardse’ zaken zijn. Christenen worden ook verondersteld eerder conservatief te zijn, en behoudsgezinde politici zijn niet zelden klimaatontkenners. Dat is alleszins de perceptie. Op de afgelopen klimaatconferentie, in Glasgow, waren veel voorbeelden van het tegendeel te zien. Tussen de vele lobbyisten waren ook afgevaardigden van religieuze organisaties. Zo toont Tearfund internationaal al geruime tijd aandacht voor de actuele problemen en baseren een aantal toonaangevende wetenschappers hun engagement op een uitgesproken christelijke inspiratie. Dat de tijd dringt, is hen ook niet ontgaan.

Bij Tearfund, een internationale christelijke organisatie die strijdt tegen de armoede in de wereld, is men zich bewust dat de klimaatproblematiek niet alleen problemen oplevert voor de rijkere landen, maar vooral arme regio’s treft. Waar de Westerse wereld nog redelijk het hoofd kan bieden aan de gevolgen van de opwarming van de aarde, beschikt het Zuiden over veel minder middelen. Reden genoeg voor de organisatie om de ontwikkelingen van dichtbij te volgen – en aanwezig te zijn op COP26.

Dat de hele discussie over ‘slechts’ 1 graad Celcius gaat, lijkt een bijkomstigheid, maar de impact van zelfs een kleine stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde kan enorm zijn: “We kwamen naar COP26 met een traject van een vernietigende stijging van 2,7°, en een oproep aan de wereld om terug op het juiste spoor te geraken richting de afgesproken 1,5°. De officiële plannen van de verschillende landen vertonen een lichte verbetering die 2,4° haalbaar maakt. Als alle beloften die tijdens COP26 gehouden worden – waaronder de toezegging om de ontbossing te stoppen en om te buigen en om de uitstoot van methaan te reduceren – zou zelfs 2° realistisch kunnen zijn”.

Ruth Valerio van Tearfund is zich er van bewust dat veel goede voornemens op dit moment alleen nog maar woorden zijn. Toch zal iedere verbetering een grote stap vooruit zijn: “Voor miljoenen kwetsbare mensen kan dit het verschil maken tussen leven en dood. Daarom werd aan de landen gevraagd om volgend jaar met sterkere plannen terug te komen.” Voor Tearfund is het cruciaal dat ook christenen inspanningen doen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. In een verslag van de conferentie schrijft Valerio daarover: “ Terwijl de gesprekken op zich op veel vlakken tekortkomingen vertonen, ging het bij COP26 over veel meer dan alleen de onderhandelingen. Het ging over de bewegingen van mensen die samenkwamen om een verandering te creëren. We hebben meer mensen zich voor het klimaat weten uitspreken dan ooit tevoren. Christenen van over de hele wereld zijn opgestaan en spelen hun rol.” Onder de vele deelnemers aan de klimaatmarsen in Glasgow, Londen en andere Britse steden, waren heel wat ondersteuners van Tearfund.

Hoewel de grootste aandacht bij een evenement als COP26 naar de aanwezig politici uitgaat – denk maar eens aan alle mensen die een glimp van voormalig Amerikaans president Barack Obama wilden opvangen – wordt het ‘echte werk’ vooral door de experts gedaan. De specialisten spreken niet alleen vanuit hun theoretische standpunten, maar vertrekken doorgaans vanuit hun eigen ervaring. Katharine Hayhoe, klimaatwetenschapper en hoofd van The Nature Conservancy vertelde in een interview met The Guardian hoe ze gechoqueerd was toen ze besefte hoeveel ze zelf bijdroeg aan de uitstoot van schadelijke gassen door haar vele werkverkeer. Ze maakte talloze reizen om mensen bewust te maken van de klimaatcrisis, maar droeg er op die manier ook in negatieve zin aan bij. Het deed haar besluiten om veel meer toespraken virtueel te houden en om haar verplaatsingen rationeler te maken. In de eerste plaats wilde dat zeggen dat ze zocht naar zoveel mogelijk gelegenheden om evenementen te combineren. Hayhoe evalueerde het rendement van haar activiteiten, en kwam tot de conclusie dat wanneer iedereen voor wie ze sprak zijn of haar ‘ecologische voetafdruk’ met 10 procent zou verkleinen, ze daarmee de CO2-uitstoot van haar vliegreizen compenseerde.

Persoonlijke bijdrage
De concrete stappen die Katharine Hayhoe ondernam, tonen het belang aan van individuele beslissingen. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van regeringen – hoe belangrijk hun inbreng ook is – iedereen kan zelf een bijdrage leveren. Daarbij is persoonlijke betrokkenheid een belangrijk uitgangspunt: “We beschouwen klimaatverandering vaak als een van de onderwerpen op onze prioriteitenlijst, maar de enige redenen waarom je moet zorgen voor het klimaat zijn juist de dingen die al boven aan dat lijstje staan: je job houden, zorg dragen voor je gezin, je gezondheid, je omgeving – kortom alle dingen waarover je al bezorgd bent en waar je van houdt. Dat is waarom je het doet. De benadering moet veranderen: het mag niet langer iets zijn wat op de ‘to do’ lijst staat.” De persoonlijke benadering is ook van toepassing als het om de grote bedrijven gaat. “Sommigen geloven dat de nadruk op het belang van persoonlijke acties alleen maar een methode is om de aandacht van de vervuilende bedrijven af te leiden, maar zoals Greta Thunberg bewijst, kan een individu een grote impact hebben – ook al kan die invloed niet exact gemeten worden”. Daarbij mag men ook niet vergeten dat bedrijven uit mensen bestaan, en die kunnen opkomen voor het klimaat. Hayhoe: “Voordat de mentaliteitswijziging bij de bedrijven, de steden en de regeringen op gang kwam, waren er twee of drie die hun stem lieten horen – en meestal waren dat niet de mensen aan de top.”

Waken en bidden
Naast hoofdwetenschapper van The Nature Conservancy is Kahterine Hayhoe ook klimaatambassadeur van de WEA, de Wereld Evangelische Alliantie. Deze organisaties was ook prominent aanwezig op COP26 en organiseerde samen met anderen een aantal evenementen, bracht een platform tot stand waarop organisaties samen probleemoplossend kunnen werken, was betrokken in talloze debatten over de unieke rol van de evangelische christenen en kerken om beter voor Gods schepping te zorgen, en ondersteunde ook de start van de wereldwijde beweging van gebedswakes. Tijdens de klimaatconferentie werden verschillende wakes en andere gebedsmomenten gehouden, zowel specifiek binnen een bepaalde godsdienst, als interconfessioneel.

De WEA heeft het laatste decennium veel aandacht besteed aan de klimaatsverandering en heeft daarvoor in Bonn een Duurzaamheidscentrum geopend. Daar worden materialen ontwikkeld die de kerken helpen om meer concreet met de klimaatsproblematiek om te gaan, maar evenzeer initiatieven opgestart waarbij op het hoogste gesprekken worden gevoerd met regeringsinstanties. De filosofie achter de kerkelijk betrokkenheid komt rechtstreeks uit de Bijbel: “Als christenen vertrekken we in de discussie vanuit Genesis 1:26, waar staat dat we met al onze intelligentie geschapen zijn naar het beeld van God, om de aarde te bewerken en te bewaren. Tot de wederkomst van Christus is het onze taak om er voor te zorgen dat deze planeet niet alleen een plaats blijft waar we als mensen kunnen wonen, moeten we niet alleen onze naaste liefhebben, maar moeten we ook zorgen voor de ongelofelijk grote hoeveel dieren en planten die God geschapen heeft.”

De WEA wil een levensstijl promoten die niet schadelijk is voor de ecologische systemen waar het leven van afhankelijk is, maar ook kerken stimuleren om in te zetten op hernieuwbare energie. Vanuit het Bijbelse perspectief wordt gewerkt aan beter rentmeesterschap wat betreft de schepping, in alle aspecten van het leven.

Resultaat
Hoewel niet valt te ontkennen dat de conferentie in Glasgow een aantal interessante resultaten heeft opgeleverd, ervaren veel deelnemers de uiteindelijke uitkomst van de gesprekken als teleurstellend. Dr. Chris Elisara, co-directeur van het WEA Duurzaamheidscentrum heeft zelf ook gemengde gevoelens: “Er was een vooruitgang op bepaalde sleutelgebieden als methaan, regenwouden en de nieuwe ‘Voorbij Olie en Gas Alliantie’ van acht landen die overeengekomen zijn de olie en gaswinning uit te faseren. Aan de andere kant zal het succes van COP26 voor miljoenen mensen die door de klimaatsverandering bedreigd worden afhangen van het feit of het maximum van 1,5° opwarming gehaald kan worden. Na COP26 zijn we gezakt van 2,7° naar 2,4° dus de echte verandering die we nodig hebben, is er nog niet.” Als een van de positieve elementen van de conferentie onthoudt Elisara de groeiende samenwerking tussen de verschillende organisaties die zich in willen zetten voor een substantiële verandering. Dat geeft hoop voor COP27, volgend jaar.

(bronnen: Tearfund, WEA, The Guardian, County Times)

Nieuwsbrief