slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De dilemma’s van jonge christelijke professionals

InterCom210622 IFESYoungChristianProfessionalsIFES helpt kloof tussen werk en geloof te overbruggen

Jonge christelijke professionals hebben vaak een groot verlangen om Bijbelse waarden te integreren in hun job. Tegelijk ervaren ze de kloof tussen de cultuur en hun overtuiging en vrezen ze voor hun carrière. De uitdagingen waar de jongeren voor staan, worden vaak niet goed begrepen in christelijke kringen. Cross-Current, een trainingsprogramma van de internationale studentenvereniging IFES (bij ons vooral bekend als Ichtus), wil hulp aanbieden. Directeur Tim Vickers stelt vast: we hebben gezien dat veel van deze professionals ‘weekendchristenen’ zijn geworden: op hun werk zijn ze onherkenbaar en Jezus kan daar gemakkelijk uit hun leven geduwd worden.

Jonge christelijke professionals geven de voorkeur aan relaties met medewerkers en aan dienstbaarheid aan de gemeenschap, meer dan aan consumptie, eigen carrière en ontplooiing. Helaas heeft die houding, die vaak tegen de heersende cultuur ingaat, niet zelden marginalisering, pestgedrag en werkloosheid tot gevolg.

 

De jongeren bevinden zich dan in een moeilijke positie: enerzijds hebben ze een groot potentieel, anderzijds worden ze geconfronteerd met serieuze risico’s en uitdagingen. Ze hebben dus behoefte aan veel begrip en ondersteuning, zodat ze verstaan dat ze de maatschappij heel wat nuttige inzichten kunnen bijbrengen. Om het moeilijker te maken, is er het probleem dat de samenleving steeds meer seculier wordt en dat jonge christenen  daardoor steeds minder geloofs- en leeftijdsgenoten tegenkomen.

Steeds minder mensen geven aan een band met het christendom te hebben. In een aantal landen is de daling eerder beperkt (in de periode van 2002 tot 2014 ging het volgens het Pew Research Centre om 2 procent in Frankrijk, om 2 procent in Duitsland en om 3 procent in het Verenigd Koninkrijk), in andere landen is de daling meer uitgesproken. In Finland was in dezelfde periode sprake van een daling van 28 procent (van 75 procent van de ondervraagden naar 47 procent). In België was een afname van 11 procent (van 45 % naar 34 %). Wereldwijd is er een groeiende groep mensen die geen enkele band met een religie heeft. Geschat wordt dat momenteel 16 procent van de wereldbevolking aangeeft helemaal niets met geloof te maken te hebben – het gaat daarbij om 1,6 miljard mensen). Dat heeft onmiskenbaar een invloed.

Afgestudeerden ondersteunen
Het Cross-Current programma focust zich op jonge afgestudeerden in Europa. De organisatie wil de kerken laten zien zien hoe ze aan deze doelgroep de dynamische discipelschapstraining kunnen aanbieden die ze nodig hebben. “Uiteindelijk zijn deze jongeren het christelijke getuigenis van de toekomst in ons land,” aldus Tim Vickers. De deelnemers aan Cross-Current maken kennis met een alternatieve manier van leven: hun werk is meer dan een job (primair bedoeld om de rekeningen te kunnen betalen), het is zowel een carrière als een roeping. Om een ‘weefsel van getrouwheid’ te maken, zijn er drie draden nodig: mentors (zowel uit hun eigen omgeving als rolmodellen), vriendschap (delen van ervaringen met gelijkgezinden), en wereldbeeld (training omtrent de waarden).

Mentoring wordt momenteel door Cross-Current aangeboden in 42 groepen met deelnemers uit 30 landen, in verschillende werelddelen. De centrale vraag is: hoe kan een christelijk karakter (dienstbaarheid, liefde, integriteit, generositeit, nederigheid, …) gepromoot en gesteund worden bij jonge christelijke professionals op de plaats waar ze werken? Daarbij wordt gefocust op de volgende kwesties: Wat houdt jonge christenen tegen om die waarden in praktijk te brengen in hun beroepsleven, hoe kunnen die karaktertrekken getoond worden in de publieke ruimte en hoe kan het gedrag van de deelnemers op hun werk veranderd worden en welke stappen kunnen de generatie van christelijke jongvolwassenen helpen om de hindernissen te overwinnen en een grotere consistentie bereiken tussen hun persoonlijke geloof en hun publieke taak? Onderzoek heeft aangetoond dat de professionals een groot potentieel hebben om een positieve invloed uit te oefenen op de werkvloer en in de maatschappij. Echter, een gebrek aan mentorschap, ondersteuning en training verhindert de jonge christelijke professionals om het volle potentieel als volgelingen van Jezus te realiseren in hun professionele carrière. Een netwerk van gelijkgezinde, toegewijde christenen kan ervoor zorgen dat de hindernissen overwonnen worden en de jongeren een diepgaande basis geven. Zelfs als er maar een beperkt aantal van hen bereikt kunnen worden, kan dit een belangrijke positieve invloed hebben.

Integriteit
Van alle waarden staat integriteit helemaal bovenaan bij jonge christenen in diverse beroepsgroepen. Tegelijk is het de moeilijkste waarde om in te passen in de werksituatie. Integriteit duidt op een consistent karakter en gedrag in iedere context. Het betekent om echt christen te zijn in iedere handeling en conversatie. Tegelijk houdt het in om God te verheerlijken door middel van de kwaliteit van het geleverde werk.  Cross-current stelt vast dat de connectie tussen persoonlijk leven en de professionele positie vaak heel moeilijk ligt. Toch wil het programma de nadruk blijven leggen op die verbinding. Wanneer dat niet gebeurt, leidt dit tot het leven van twee verschillende levens: een persoonlijk en een professioneel leven. Als het eerste de enige plaats is waar de identiteit in Christus kan ervaren en uitgedrukt worden, dat wordt het laatste al snel irrelevant. In de eerste plaats wordt de kans gemist om aan ‘zending’ te doen, maar ook is er geen mogelijkheid om de christelijke hoop te laten zien op de werkvloer. Uiteindelijk stoppen deze christenen na verloop van tijd ook met het bezoeken van de kerk. Zich uiten als christen wordt steeds moeilijker.

Cross-current wil de jonge christelijke professionals op verschillende manieren helpen. “Ons aanbod is gebaseerd op het vormen van kleine gemeenschappen die jonge mensen (tussen 23 en 33 jaar) helpen om hun geloofsleven met hun professionele leven te integreren, door hen het theologisch belang van hun werk voor Jezus en het belang van Jezus voor hun werk te laten zien.” De organisatie werkt met twee verschillende groepen: beroepsgerichte groepen die mensen uit gelijkaardige beroepen samenbrengt en regionale groepen die mensen uit dezelfde regio of stad verenigt.  De bedoeling is onder andere dat de jonge christelijke professionals collega’s worden die zich onderscheiden. Tegelijk leren de deelnemers de risico’s in te schatten van een duidelijke profilering als christen – en daarmee op een goede manier om te gaan.

Meer info over Cross-current is te vinden op de website van de organisatie. .

Nieuwsbrief