slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De grenzen van Europa (en het fatsoen)

InterCom210407 HongarijeEUMorele geschilpunten zorgen voor spanning in de Unie

Verschillende Oosteuropese landen – of toch op z’n minst een aantal politieke partijen – voelen zich steeds minder thuis in de Europese Unie. Het is geen geheim dat Polen grote vraagtekens zet bij de invloed van de EU, maar ook het Hongarije van Viktor Orban voelt zich er niet thuis. Het conflict draait rond de waarden die de EU nastreeft, en die voor een aantal landen veel te links of te liberaal zijn. Nochtans zijn er heel wat Europarlementsleden van rechtse en conservatieve origine. De Europese Volkspartij (EVP), met een sterk christendemocratische inslag, staat al een tijd op gespannen voet met een van haar leden, de Hongaarse partij Fidesz.  Vorige maand kwam het tot een breuk. Evangelical Focus sprak met de algemeen secretaris van de Hongaarse Evangelische Alliantie over de politieke situatie in zijn land, en over de houding van de evangelische christenen.

In de Europese Unie gaat veel geld om, en worden veel subsidies verdeeld. Sommige landen betalen meer aan de unie dan ze terugkrijgen, andere landen doen eerder hun voordeel met het Europese geld. Vorig jaar waren er heel wat discussies toen de EU besloot om toelagen te koppelen aan het respect voor mensenrechten en democratie in de lidstaten. Waar de verdeling van het beschikbare geld vroeger vooral een technische kwestie was, kwam de nadruk steeds meer te liggen op de houding van de lidstaten ten opzichte van ethische kwesties.

 

Vooral Polen werd daarbij geviseerd omdat het land steeds striktere regels uitvaardigde rond abortus en een beleid tegen onder andere homoseksualiteit voerde door het instellen van LGTB-vrij zones. Ook op Hongarije werd de focus gericht, vooral op het anti-immigratiebeleid van het land. Beide landen stelden tijdens de onderhandelingen over de nieuwe begroting hun veto, waardoor de gesprekken vast dreigden te lopen.

Christendemocratie?
Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orban, kwam binnen de EVP onder vuur te liggen vanwege de manier waarop er in het land wordt omgegaan met democratie. De vraag werd binnen de EVP gesteld in hoeverre Fidesz nog paste binnen het oorspronkelijke christendemocratisch profiel van de fractie. De groep is de grootste binnen het Europees Parlement en heeft dat onder meer te danken aan het feit dat de voormalige Beligsche premier Wilfried Martens indertijd een aantal centrumrechtse en rechtse partijen bij de fractie wist te betrekken, die een toch wat bedenkelijke reputatie hadden. Daarbij hoorde de Forza Italia van Silvio Berlusconi, maar eveneens Fidesz. Dat deze politieke groeperingen het niet zo nauw namen met de democratische rechten, was algemeen geweten, en bleek ook over de jaren, maar het redenering om de partijen aan boord te houden, kwam neer op het idee dat het beter was om ze lid te laten blijven om zo de ergste uitspattingen te voorkomen. Uiteindelijk stelde de EVP begin 2021 toch voor om Fidesz te schorsen, waarna de partij de eer aan zichzelf hield en opstapte. Of er aansluiting gezocht wordt bij een andere groep of dat er een nieuwe fractie opgericht zal worden, is momenteel nog niet duidelijk. De kritiek op onder andere Orban gaat niet enkel over de standpunten van de politicus en zijn partij, maar betreft ook het gebrek aan fatsoen waarmee die geuit worden. Zo is het verwijt van Fidesz aan EVP-fractieleider Manfred Weber dat hij er Gestapo-praktijken op nahoudt, bijzonder slecht gevallen.

Christelijk continent
Polen en Hongarije nemen het de Europese Unie vooral kwalijk dat die liberale morele standpunten opdringt aan hun landen en de nationale regeringsstandpunten niet respecteert. Zo richt de EU zich specifiek tegen het Poolse genderbeleid dat afwijkt van de (huidige) dominerende visie. Oost-Europese landen hebben over het algemeen een conservatieve houding, en baseren die op de oorspronkelijke christelijke waarden van het continent. Ze zijn daarbij niet bereid om de seculiere benadering van het Westen in hun eigen landen toe te passen. Gaat het om een clash tussen een christelijke en een vrijzinnige visie, of ligt de situatie complexer?

Dat er in Hongarije heel anders gedacht over een aantal ethische thema’s, werd onlangs nog duidelijk door de uitspraken van de keeperstrainer van Hertha Berlijn, de Hongaar Zsolt Petry. In een interview met de Hongaarse krant Magyar Nemzet (die nauwe banden heeft met de regeringspartij) verklaarde hij, met het oog op mensen met een andere geaardheid en travestieten: “Ik begrijp niet hoe Europa momenteel moreel zo laag kan zinken. Europa is een christelijk continent, ik hou er niet van om de morele achteruitgang te zien die het continent overspoelt. De liberalen blazen de tegengestelde opvattingen op: als je niet van migratie houdt – vreselijk veel criminelen hebben Europa immers overspoeld – dan zullen ze je meteen beschuldigen van racisme.” De man werd op staande voet door zijn club ontslagen.

Geen politiek christendom
Istvan Horvat is algemeen secretaris van de Hongaarse Evangelische Alliantie en kan vanuit zijn positie vrij goed inschatten wat de houding van de evangelische christenen in deze materie is. Toch benadrukt hij in een gesprek met Evangelical Focus dat het doel van de alliantie is om de evangelische zienswijze onafhankelijk te representeren en er dus steeds gezocht wordt naar gebalanceerde standpunten. ‘Politiek christendom’ wordt categoriek vermeden. Horvath: “Wij houden ons buiten debatten die tot verdeeldheid leiden en die niet tot eer van God zijn en niet bijdragen tot de verspreiding van het evangelie. Mijn persoonlijke houding ten opzichte van de kwestie wordt gekenmerkt door de tekst van Zacharia 4:6: ‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten’. Wij, de volgelingen van Christus, moeten de mensen niet van bovenaf benaderen vanuit een soort politieke, economisch, militaire of zelfs religieuze autoriteit. We moeten de mensen dienen met de liefde van God.” Terwijl de Hongaarse evangelische alliantie zich zoveel mogelijk van politieke standpunten onthoudt, is er wel een sterke sociale betrokkenheid, die zich uit op de vlakken van vluchtelingenproblematiek, prostitutie, pro-life issues, en dergelijke.

Inmenging
Horvath realiseert zich dat in het huidige conflict met de EU het moeilijk is om het volledige spectrum te overschouwen. Niettemin stelt hij vast dat de meeste Hongaren niet gediend zijn met het feit dat de Unie fondsen koppelt aan standpunten: “Ze zien het als een manier van de Europese Unie om Hongarije en Polen te straffen omdat ze niet bereid zijn hun denken en handelen en hun waarden op te geven.” Volgens Horvath zijn die waarden traditioneel Europees en christelijk. “De Hongaarse samenleving is niet bereid om de liberale benadering te aanvaarden die wel geaccepteerd is in het Westen. Met andere woorden, er zijn morele verschillen, andere wereldvisies en die verdelen Oost en West. Het systeem waarbij subsidies achtergehouden kunnen worden is in feite ideologisch, met het directe doel om de weerstand in die twee landen te breken.”

Hongarije wordt door de rest van Europa vooral veroordeeld omdat het land zo goed als geen asielzoekers wil opvangen. Vooral tijdens de vluchtelingencrisis van de afgelopen jaren hield het land de grenzen zoveel mogelijk gesloten. Dat zorgde voor veel wrevel bij de andere Europese landen die wel hun bijdrage leverden, al was dat op veel vlakken niet gemakkelijk. De leider van de Hongaarse EA stelt dat zaken als illegale immigratie, de wetgeving rond LGTB-thema’s en gender beter bekeken moeten worden. “Voordat ze zich aanpassen aan het beleid van de Europese Unie, zouden ze eerst eens moeten zien waartoe die trends tot nu toe geleid hebben en wat er van verwacht kan worden in de toekomst.” De Hongaarse regering geeft er de voorkeur aan slechte tendensen om te keren in plaats van ze te versterken, omdat het land ‘er naar streeft een gezonde samenleving te vormen met een gezinsvriendelijk beleid’. Iedere lidstaat zou de vrijheid moeten hebben om zijn eigen project uit te voeren. Het grote kritiekpunt van de rest van Europa is dan wel dat dit in landen als Hongarije ten koste gaat van de vrijheid en de democratie – een probleem waarvan een groot deel van de bevolking zelf niet echt wakker lijkt te liggen.

Evangelische steun voor Orban
De vraag kan worden gesteld in hoeverre de Hongaarse evangelische gemeenschap het beleid van de regering van Orban steunt. Horvath zegt dat hierover geen exacte cijfers bestaan, maar dat hij in zijn contacten met geestelijke leiders de indruk krijgt dat de overheid een aantal standpunten heeft die breed gedragen worden binnen de evangelische kerken.  Daarbij gaat het vooral om het gezins- en kindvriendelijke beleid, de bescherming van het leven en de steun aan vervolgde christenen wereldwijd. Ook het programma ‘Hongarije helpt’ dat ondersteuning biedt los van nationaliteit of godsdienst en Hongaren in andere landen helpt, krijgt veel bijval. Dat neemt niet weg dat er ook kritische stemmen zijn onder evangelische christenen wanneer het gaat over de vorm en de inhoud van het beleid. “Toch zijn de christenen het erover eens dat we overeenkomstig Gods Woord moeten bidden voor de mensen die aan de macht zijn”, zegt Horvath, “En in die zin bidden we voor de Hongaarse leiders, voor de EU-leiders en voor de leiders van andere landen in de wereld”.

Bijbels wereldbeeld
Horvath benadrukt in het interview met Evangelical Focus dat het beleiden en toepassen van de christelijke waarden geen culturele of politieke zaak is, maar afhangt van de aanvaarding van Jezus Christus als persoonlijke Redder. “De Bijbel is de gids bij de inspanningen van de evangelische alliantie. Overeenkomstig onze roeping willen we met onze bedieningen een impact hebben op de maatschappij, vanuit het evangelie en ons getuigenis in onze woorden en onze daden. Christus is het fundament, we zijn één in Hem en we willen geleid en onderwezen worden door de Heilige Geest”.

Hongarije en Polen hebben intussen hun veto tegen de Europese begroting opgeheven in ruil voor de belofte dat de geldigheid van de koppeling van subsidies aan standpunten wordt onderzocht door het Europees Hof. Die procedure loopt momenteel.

(bronnen: Evangelical Focus, De Standaard, Trouw, Sporza).

Nieuwsbrief