slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vernietiging is zonde

InterCom201021 WEABiodiversiteitBiodiversiteitscrisis: WEA vraagt actie

Na de topontmoeting rond biodiersiteit van de Verenigde Naties, eind vorige maand, hebben de Wereld Evangelische Alliantie (WEA), A Rocha International, het Lausanne Creation Care Network, Tearfund UK en andere evangelische organisaties een ‘evangelische oproep tot actie rond de biodiversiteitscrisis’ gelanceerd. Daarin worden christenen, kerken en organisaties opgeroepen om alles in het werk te stellen om deze crisis tegen te gaan. Veel planten- en dierensoorten verdwijnen immers in een zeer snel tempo, als gevolg van menselijke activiteit.

“We voelen pijn en verdriet over de achteruitgang – en zelfs het verdwijnen – van sommige opmerkelijke soorten”, zegt dr. Simon Stuart, uitvoerend directeur van A Rocha International en winnaar van de Blue Planet Prize. “Die pijn weerspiegelt de pijn die God voelt vanuit Zijn diepe liefde voor de wereld en alles wat Hij gemaakt heeft.”

 

Dat was ook de reden waarom Algemeen Secretaris Efraim Tendero de oproep tot actie ondersteunde: “Getrouwe en christelijke discipelschap roept evangelische christenen op om goede rentmeesters te zijn van Gods schepping, Zijn geschenk. In de huidige context lijdt die schepping onder een ernstig verlies van biodiversiteit, de vernietiging van ecosystemen en klimaatsverandering. Daarom is deze oproep ook zeer dringend. We zijn als WEA solidair met de wereldwijde initiatieven die het verlies van biodiversiteit tegen willen gaan en we steunen de actie”. Hieronder enkele hoofdpunten van het document.

De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen (Psalm 24:1)
Wij bevestigen dat de aarde en al haar ecosystemen, levensvormen, bewoners en rijkdommen toebehoren aan God die het leven geschapen heeft en onderhoudt. De hele schepping komt voort en weerspiegelt de liefde in de Drieëenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. Alle dingen – inclusief de rijkdom en de diversiteit – zijn door en voor Jezus Christus geschapen en vinden hun coherentie in Hem (Kol. 1:15-17). Daarom heeft de biodiversiteit – de variatie in het leven op aarde, in de zeeën, in de lucht – schoonheid, doel en inherente waarde. Dat wordt bevestigd door de herhaalde woorden in het eerste hoofdstuk van Genesis: God zag dat het goed was. Uiteindelijk is God de eigenaar van alles wat Hij geschapen heeft.

De mensheid mag van de schepping genieten, maar mag er alleen van gebruik maken op een manier die God eert en die in het algemeen belang van de schepping is. Daarom is intensief gebruik dat leidt tot de vernietiging van de biodiversiteit een daad van rebellie ten opzichte van God – zonde, dus. In dat verbond wordt John Stott geciteerd die stelde dat ‘vernieting zonde is’. Door zo te handelen vervaagt de unieke openbaring van Gods karakter en zijn bedoeling met de scheppingsorde (Rom. 1:20). De mens is uniek geschpaen: van stof van de aarde, maar tegelijk naar het beeld van God. Mensen zijn daarom  een schepping van God, geroepen om God te verheerlijken door Zijn plan en zorg voor alle medeschepselen te weerspiegelen.

Gods bedoeling met biodiversiteit
We leven in een wereld die de gevolgen draagt van de zonde van de mens. Relaties tussen God, mensen en de natuur zijn verstoord. Hoewel de mens werd geschapen om in harmonie met de natuur te leven, worstelen met de consequenties van onze egoïstische keuzes (Gen. 3:17-19), en zien we de verwoestende impact van de zonde in de natuur (Hos. 4:1-3). We stellen vast dat heel de schepping zucht en in barensnood verkeert (Rom. 8:20-22). Toch leert de Bijbel ook dat God betrokken is bij heel de schepping, inclusief de rijkdommen en de biodiversiteit. De Psalmen bevestigen herhaaldelijk Gods zorg en voorziening voor alle schepselen. In Job 38-41 lezen we hoe God zich verheugt in zijn schepselen die we zelf niet kunnen begrijpen of controleren.

Het belangrijkste is dat de biodiversiteit centraal staat in Gods plan van verlossing en vernieuwing. Dat wordt geïllustreerd in de geschiedenis van de zondvloed waar we zien dat God opdracht geeft aan Noach om een paar van iedere soort mee in de ark te nemen, ook die welke schadelijk, oneetbaar of onrein zijn. Het motief is duidelijk eerder theocentrisch dan antropocentrisch aangezien God wil dat de variëteit van het leven op aarde behouden blijft (Gen. 7:3), een tekst die beschouwd kan worden als een duidelijke oproep tot het beschermen van de biodiversiteit.

Met de komst van Jezus Christus zie we Gods reddingsplan tot vervulling komen. Jezus is God die ‘vlees’ geworden is (Joh. 1:14) en die term gaat verder dan de mensheid: ook de dierenwereld valt daaronder. Dus is de vleeswording Gods bevestiging van de schepping zelf, evenals Gods identificatie met de zondige mensheid. In het onderwijs van Jezus zien we dat Hij vaak voorbeelden uit de natuur gebruikt. Zijn oproep om naar de vogels in de lucht en de bloemen in het veld te kijken (Matt. 6:25-34) is ook een oproep aan de christenen om de natuur te bestuderen en te beschermen – iets dat bij Adam begonnen is toen hij nalen aan de dieren gaf. Echter, het is met Christus’ sterven en herrijzenis dat de goede plannen voor God met de schepping tot vervulling zijn gekomen. Jezus’ sterven aan het kruis betekende het herstel van de vrede: Hij heeft alles met Zich verzoend. Dat houdt ook de volledige variëteit in. Romeinen 8 bevestigt ook de hoop dat ‘de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God’.

De Bijbelse visie op de toekomst van de aarde en de biodiversiteit wordt vaak gecontesteerd onder evangelische christenen. Teksten worden misbruikt om de gierige, zelfzuchtige en destructieve exploitatie te verdedigen. We zouden beter focussen op de diepe visie op de toekomstige heerlijkheid, die ook in Bijbelteksten te vinden is. Die wordt weergegeven in het woord ‘sjaloom’ in het Oude Testament dat duidt op de herstelde harmonieuze relatie tussen God, mensen en natuur, in het bijzonder op het dierenrijk (Jes. 32:15-20). In het onderwijs van Jezus staat het ‘Koninkrijk van God’ centraal, inclusief de regel ‘zowel op de aarde als in de hemelen’ (Matt. 6:10). Het laatste boek van de Bijbel benadrukt dat ieder schepsel in de lucht, op aarde en in de zee God in Zijn heerlijkheid aanbidt (Openb. 5:13) en eindigt met de visie van de eeuwigheid waar de overvloed van de natuur en de creativiteit van de mens samenwerken ter ere van God.

Een oproep tot actie rond biodiversiteit aan de evangelische christenen
Evangelische christenen hebben hoop voor de biodiversiteit, gebaseerd op de Bijbel. Ook al is er een enorm verlies in soorten in het dierenrijk, en ook al schieten veel politici, zakenlieden en de bevolking in het algemeen tekort om de natuur te redden, bevestigen we Gods betrokkenheid bij de hele schepping en daarom roepen we gezamenlijk op om deel te nemen aan Gods voortgaande werk om de schepping te redden en te herstellen door middel van radicale, beslissende acties, in overeenstemming met ons geloof.

We roepen dus onszelf, onze medechristenen en onze kerken en organisaties op om:

–    Het tragische en vermijdbare verlies van biodiversiteit en natuurlijke leefgebieden overal te wereld als gevolg van menselijke zonde en hebzucht, dat leidt tot lijden van de armste gemeenschappen en dat het beeld van God omlaag haalt, te betreuren.
–    Ons te bekeren van stilzwijgen in het verleden, het misbruik van Bijbelteksten om de vernietiging van de biodiversiteit te rechtvaardigen, en van ons falen om eerder in actie te schieten.
–    Een visie te onderwijzen van Gods Koninkrijk op hemel en op aarde, gebaseerd op de Bijbelse basis van zorg voor de schepping, inclusief het behoud van biodiversiteit als kernelement van Christelijk discipelschap en inclusief de relevante geestelijke vorming om dit in praktijk om te zetten.
–    Onszelf te informeren en te laten leiden door het nieuwste wetenschappelijke onderzoek omtrent het verlies van biodiversiteit, zowel plaatselijk als wereldwijd, en christenen aan te moedigen om het bescherming van het leven te beschouwen als een Goddelijke roeping.
–    Te luisteren naar de stemmen uit de wereldwijde kerk en in het bijzonder naar de inheemse gemeenschappen, etnische minderheden, vrouwen en iedereen die het meest door het verlies van biodiversiteit te lijden heeft. We verbinden ons ertoe om ook te luisteren naar mensen met een andere godsdienst of levensbeschouwing om zo beter onze impact op de natuur in te kunnen schatten.
–    Open en crosscultureel samen te werken met iedereen die probeert de biodiversiteit te beschermen, alsmede de gemeenschappen die door het verlies worden getroffen.
–    Onze negatieve impact op Gods wereld te beperken door onze gewoonten te veranderen wat betreft reizen, energieverbruik, voeding, afval en het kopen van producten. Eenvoudiger leven ter ere van God dient beschouwd te worden als een vorm van aanbidding.
–    Onze onderwijsinstellingen, ondernemingen, zakenwereld en politieke leiders te engageren, zowel op plaatselijk als wereldwijd vlak, zodat de stem - de roep – om biodiversiteit duidelijk gehoord wordt en zal wegen op het beleid.
–    Oplossingen, projecten en programma’s op te starten die nodig zijn om de ecosystemen te beschermen en te herstellen en te pleiten om goede voorbeelden te tonen. Waar mogelijk zullen we ons engageren in gemeenschappen en samenwerken met anderen die oplossingen zoeken voor de biodiversiteitscrisis.
–    Genieten van de schoonheid van Gods schepping, ons te verheugen in de diversiteit en de complexiteit van de natuur en opmerkzaam te zijn op de signalen van Gods openbaring in de schepping.

Nieuwsbrief