slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Ja tegen de dialoog, nee tegen de ideologie

InterCom200124 GenderVaticaanHet Vaticaan en de genderdiscussie

De congregatie voor de Katholieke Opvoeding (een instelling van de Romeinse Curie die zorg draagt voor het Katholieke Onderwijs) heeft een document gepubliceerd over de huidige genderdiscussie. Het document kreeg de titel ‘Man en vrouw schiep Hij hen: naar een weg van dialoog over de vraag rond de gendertheorie in het onderwijs’. De tekst is bedoeld als een gids bij de (katholieke) bijdragen aan het voortgaande debat rond de menselijke seksualiteit en heeft de bedoeling om de uitdagingen aan te gaan die zijn ontstaan door de gender ideologie.

De congregatie spreekt over een ‘opvoedkundige crisis’, in het bijzonder waar het gaat om thema’s als affectie en seksualiteit: “Er is een enorme uitdaging die voortkomt uit verschillende vormen van een ideologie die over het algemeen de ‘gendertheorie’ wordt genoemd, en die het verschil en de wederkerigheid in de natuur van man en vrouw ontkent door te stellen dat deze begrippen zuiver een product zijn van historische en culturele conditionering”.

 

In die benaderingswijze wordt identiteit een kwestie van persoonlijke keuze, die in de loop van de tijd kan wijzigen. De tekst heeft het over een antropologische desoriëntatie die ons cultureel klimaat karakteriseert en die bijdraagt tot de destabilisatie van het gezin. De tekst verwijst ook naar ‘Amoris Laetitia’ van paus Franciscus, waarin wordt gesteld dat deze ideologie leidt naar ‘opvoedkundige programma’s en wetgevende initiatieven die een persoonlijke identiteit en emotionele intimiteit promoten die los staat van het biologische verschil tussen man en vrouw. Het document van de congregatie pleit voor een methodologie die gebaseerd is op drie principes: luisteren, redeneren en voorstellen formuleren.

Waar het gaat om de dialoog over gender in opvoeding en onderwijs, maakt het document een onderscheid tussen de genderideologie aan de ene kant en het hele onderzoeksveld over gender waar de wetenschap zich mee bezighoudt aan de andere kant. De ideologie probeert een aantal stellingen door te drukken, waar de wetenschap juist probeert het inzicht in de verschillen tussen mannelijk en vrouwelijk (en hoe die worden beleefd) te verdiepen.

In een kort historisch overzicht laat het document zien dat in de jaren ‘90 de nadruk werd gelegd op de theorie van een volledige scheiding tussen gender en geslacht, waarbij het eerste belangrijker was dan het tweede. Dat was vooral in het licht van een fase in de evolutie van de mensheid, die een maatschappij zonder seksuele ongelijkheid op het oog had. In die tijd werden seksualiteit en seksuele geaardheid vooral als heel flexibel beschouwd. Een mens moest zich bevrijden van de rigide indeling in ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’.

Overeenkomsten en verschillen
Het document kan zich wel in een aantal aspecten van de theorie vinden – een overeenkomst is dat er binnen het veld van de genderresearch wel een wederzijds begrip is. Denk daarbij aan de behoefte om kinderen en jongeren zodanig op te voeden dat ze de ander leren respecteren, ook is die verschillend, zodat niemand het slachtoffer wordt van pestgedrag, geweld, beledigingen of discriminatie op grond van bepaalde karakteristieken. Ook wordt erkend dat de huidige discussie kan leiden tot een betere waardering van het vrouwelijke. Daarbij wordt paus Johannes Paulus II geciteerd, die schreef over de onschatbare waarde van het affectieve, culturele en geestelijke moederschap als een onschatbare waarde bij de ontwikkeling van kinderen en de toekomstige maatschappij.

Aan de andere kant geeft de tekst verschillende kritiekpunten, met name dat de gendertheorie – zeker in extreme vormen – zorgt voor een geleidelijk proces waarbij de natuurlijke orde wordt losgelaten: “In die benadering worden concepten als ‘seksuele identiteit’ en ‘gezin’ gebaseerd op een ‘verward concept van vrijheid in de sfeer van gevoelens en verlangens’. In het document wordt ook nagedacht over rationele argumenten die verduidelijken dat het lichaam centraal staat ‘als een integrerend element van de persoonlijke identiteit en van de relaties binnen het gezin’. Eenvoudiger gezegd: het lichaam laat zien of iemand een man of een vrouw is, en als er problemen op dat vlak zijn, dan kunnen biologie en de medische wetenschap uisluitsel geven, bijvoorbeeld door de studie van de chromosomen.

Christelijke antropologie
Het derde deel van het document van de congregatie biedt een aantal voorstellen die voortvloeien uit de christelijke antropologie. Er wordt daarbij verwezen naar het vers uit het boek Genesis: ‘man en vrouw schiep Hij hen’. Het argument is dat de menselijke natuur verstaan moet worden in het licht van de eenheid tussen lichaam en ziel – de horizontale dimensie – en de gemeenschap met God – de verticale dimensie.
Waar het over opvoeding en onderwijs gaat, wordt de nadruk gelegd op de rechten en de plichten van de ouders met betrekking tot hun kinderen – die rechten en plichten kunnen niet gedelegeerd worden aan anderen, of door anderen opgeëist worden. Kinderen hebben recht op een vader en een moeder en binnen het gezin kunnen kinderen de schoonheid leren zien van het verschil tussen de geslachten.
Scholen zouden hierbij aanvullend moeten zijn op het gezin en in dialoog moeten gaan met de ouders, met respect voor de gezinscultuur: “het is tijd voor een nieuw alliantie tussen gezin, school en maatschappij, waardoor er educatieve programma’s worden ontwikkeld die respect hebben voor de mate van volwassenheid waarin men zich bevindt en tegelijkertijd het respect voor het lichaam van de ander propageren.”

Het document ‘Man en vrouw schiep Hij hen’ geeft als conclusie dat de weg van dialoog, die luisteren, redeneren en voorstellen omvat, de meest effectieve weg is naar een positieve transformatie van de bezorgdheden, maar ook een hulpmiddel om een netwerk van relaties te ontwikkelen dat opener en menselijker is. Hoewel de benaderingen die op een bepaalde ideologie zijn gebaseerd, doorgaans beweren dat ze respect hebben voor diversiteit, is de realiteit eerder het geval dat de verschillen geïsoleerd worden.

Tenslotte benadrukt het document ook het belang dat de christelijke – in dit geval Rooms-Katholieke – scholen vast moeten blijven houden aan hun visie op de menselijke seksualiteit: “Een democratische maatschappij kan het onderwijs niet beperken tot één specifieke zienswijze”. Wederzijds respect is belangrijk om te voorkomen dat bepaalde groepen gediscrimineerd worden.

(bron: Vaticannews – Debora Donnini)

Nieuwsbrief