slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De groene kerken van Nederland

InterCom200124 GroeneKerkenDe onrust over de toekomst aangaande het klimaat is ook niet aan de evangelische kerken voorbij gegaan. In Nederland wijdde MissieNederland (de Evangelische Alliantie van onze Noorderburen) zelfs een volledig themanummer van haar tijdschrift IDEAZ aan het thema. In dat land zijn ook organisaties als A Rocha en Micha sterk geworteld. Van deze laatste organisatie schreef coördinator Annemarthe Westerbeek het inleidende artikel over ‘het groene hart van ons geloof. “Door ons doen en laten maken we glimpen zichtbaar van hoe Gods koninkrijk er straks gaat zien”, stelt ze. En zij is niet lang de enige die het belang inziet van een overtuigde betrokkenheid bij milieu en klimaat.


Vanzelfsprekend is de aandacht van de kerken voor het klimaat eigenlijk niet. Westerbeek geeft toe dat de huidige problematiek niet hoog in het prioriteitenlijstje van veel evangelische christenen heeft gestaan: “Jaren hebben we ons niet zo druk gemaakt over de schepping en het milieu. Vaak werd het praten over duurzaamheid of ecologische gerechtigheid weggezet als iets links en activistisch dat niets met het evangelie van doen heeft. Ik geloof dat de zorg voor de schepping onderdeel is van het evangelie en tot de kern van ons geloof behoort en daarmee een plek behoort te krijgen in de kerk.” Annemarthe Verbeeck was enkele jaren geleden op een internationale conferentie in Nice dat handelde over de zorg voor de schepping. Ook vanuit de Evangelische Alliantie Vlaanderen was daar toen een delegatie. Het was voor haar een diepgaande ervaring: “Op deze plek vulde mijn hart zich met hoop en verlangen naar de dag dat het koninkrijk van God zich niet alleen in glimpen laat vangen maar volledig zichtbaar en stralend zal zijn. Dan is zijn volledige schepping hernieuwd en zal deze weer heel zijn.”

Uit de Bijbel zijn op z’n minst twee dingen heel duidelijk: God zag dat Zijn schepping heel goed was, maar door de zondeval van de mens is die volmaakte toestand verloren gegaan. We ondervinden dat dagelijks: niet alleen op spiritueel maar ook op materieel vlak lopen er veel dingen mis op aarde. Westerbeek stelt dat ecologie of zorgdragen voor de schepping een onderdeel is van het evangelie. “Toch krijgt het in de kerk minder aandacht dan sociale gerechtigheid of barmhartigheid. Een groot deel van ons kerk-zijn gaat over de betekenis van Jezus zijn verlossing voor ons mensen. Wellicht is schroom, onbekendheid of misschien wel angst de reden dat de zorg voor de schepping weinig tot geen aandacht krijgt. Het zou ons immers weg kunnen houden van dat wat vaak wordt gezien als de kerntaak van de kerk: discipelen maken.”

Dat evangelische kerken zich in de eerste plaats bekommeren om de redding van het individu is niet vreemd. Niets voor niets wordt regelmatig de tekst uit Johannes 3:16 geciteerd. ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft,  opdat ieder die in Hel gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’. Wanneer we ons realiseren dat het woord dat hier met wereld vertaald wordt ‘kosmos’ is, dan verschuift het accent meer in de richting van de hele schepping. “God is zelf de maker van deze wereld en als schepper zal Hij herstellen wat kapot is. Hij vernieuwt alles. Dat is een hoopvol toekomstperspectief dat ons juist reden en verantwoordelijkheid geeft in het hier en nu.” Oudtestamenticus Chris Wright onderscheidt drie missiegebieden voor de kerk:
– Onze missie is om te bouwen aan de kerk door middel van discipelschap en evangelisatie.
– Als kerk zijn we dienend aan de samenleving door barmhartigheid en sociale gerechtigheid na te streven
– Als kerk moeten we zorg dragen voor de schepping, helemaal als je beseft dat dat de eerste opdracht/taak is die we van God gekregen hebben.

Toch is niet iedereen, en ook niet iedere evangelische christen, zo enthousiast over de zorg voor de schepping. Dat ervoer Jan Wolsheimer, directeur van MissieNederland toen hij in zijn kerk over ecologische gerechtigheid sprak vertrekkend van Psalm 104. Niet iedereen was daar zo enthousiast over: het ging immers niet over Jezus of over het evangelie!  Wolsheimer verwijst in zijn artikel naar Nieuwtestamenticus Tom Wright, die vier verbroken relaties ziet als gevolg van de keuze van de mens in het paradijs, namelijk de relatie tussen God en mensen, tussen mensen onderling, tussen mensen en schepping en tussen God en de schepping. De verzoening die God aanbiedt, herstelt al die relaties. In het hele verhaal rond de zorg voor de schepping ziet hij Jezus. “Zorgen voor de schepping is onderdeel van onze aanbidding.”

Hoe maak je als christen de zorg voor de schepping concreet? IDEAZ geeft een aantal voorbeelden. Zo beschrijft Elkin Coppoolse hoe Compassion aan een compensatie werkt voor de vele vliegkilometers die voor de organisatie worden afgelegd. ‘Rentmeesterschap zit in het hart Compassion’ en de organisaties raakte via een samenwerking met Climat Stewards betrokken bij migitatieprojecten (= matiging, verzachting, vermindering) in ontwikkelingslanden. “Op die manier zorg je ervoor dat, in ruil voor de CO2-uitstoot die je hebt veroorzaakt, op een andere plek minder CO2 wordt uitgestoten of dat er CO2 uit de lucht wordt gehaald. Ieder jaar kijken we naar het aantal kilometers dat we hebben gevlogen en welk bedrag er nodig is om dat te compenseren. Op basis daarvan is er een afrekening met Climate Stewards. Het geld wordt door A Rocha gebruikt om vervuilende stoofjes te vervangen, bomen te planten en voor ontziltingsprojecten.”

Maar het kan ook veel kleinschaliger. Zo kan je duurzame kleding kopen, een tas van huis meepakken als je boodschappen gaat doen, zodat je geen plastic zak nodig hebt, tandenborstels van bamboe gebruiken en minder producten aanschaffen waar plastic in verwerkt is. Ook Alfred Slomp, auteur van het boek ‘SuperWaar’ , geeft een aantal dilemma’s om over na te denken, vooral als het gaat over je inkopen. Kies je bijvoorbeeld een biologische kip (die meer ruimte en daglicht heeft), of een kip uit een megastal (die voor minder CO2 zorgt)? Of kies je nu voor Fair Trade cashewnoten in een plastic verpakking of de onverpakte op de markt? Het zijn vragen die niet altijd gemakkelijk te beantwoorden zijn. Zijn advies is echter wel: eet meer plantaardig, voorkom voedselverspilling en kies regelmatig voor biologische producten.

Of iedere gelovige een ‘groen hart’ heeft, is nog maar de vraag, maar voor wie ecologisch wil leven, zijn er heel wat mogelijkheden. MissieNederland wil die graag promoten. Kijk ook eens op hun website.
https://www.missienederland.nl/beweegdekerk/artikel/2019/07/03/Het-groene-hart-van-ons-geloof

Nieuwsbrief