slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Historische verklaring van Paus en Groot-Moefti

InterCom191109 PausGrootMoeftoIn een document dat in de Verenigde Arabische Emiraten werd ondertekend door Paus Franciscus en Groot-Moefti Ahmed el-Tayeb veroordelen beide religieuze leiders terrorisme en geweld: ‘God wil niet dat zijn naam wordt gebruikt om mensen te terroriseren.’  Het Vaticaan beschouwt de verklaring –  het ‘Document over de broederschap voor wereldvrede en samenleven’ – als een mijlpaal in de relatie tussen het christendom en de islam, maar ook als een boodschap met een sterke impact op de internationale scene.

De tekst stelt dat ‘geloof er de gelovige toe leidt om in de ander een broeder of een zuster te zien die geliefd en ondersteund moet worden’ en roept iedereen niet in God en de menselijke broederschap gelooft op om zich te verenigen en samen te werken. Beide leiders spreken naar eigen zeggen ‘in naam van de God die alle menselijke wezens geschapen heeft met gelijke rechten, plichten en waardigheid’. Ze spreken ook namens de armen, de weduwen en de wezen, de vluchtelingen, de slachtoffers van oorlog en vervolging. Vanuit die optiek zoeken ze een cultuur van dialoog, een wederzijdse samenwerking als ethische code en onderling begrip als ‘methode en standaard’.


De Paus en de Groot-Moefti leggen in hun verklaring sterke nadruk op de noodzaak van een cultuur van verdraagzaamheid. Ze vragen alle religieuze mensen om de waarden van vrede, rechtvaardigheid, goedheid, schoonheid, menselijke broederschap en coexistentie te verspreiden. De tekst erkent de positieve stappen die door de moderne maatschappij genomen zijn, maar wijst ook op het morele verval dat de internationale actie beïnvloedt en de geestelijke waarden en verantwoordelijkheden verzwakt. Dat heeft fanatisme en extremisme tot gevolg. Beide religieuze leiders verklaren dat de grote politieke crisissen, onrechtvaardige situaties e, het tekort aan eerlijke verdeling van natuurlijke bronnen (waardoor alleen maar enkele rijken van profiteren) zorgen voor een toename van het aantal armen, zieken en doden. Ze verwijzen daarbij naar de miljoenen kinderen die sterven voor armoede en honger, en ze betreuren het onaanvaardbare zwijgen daarover.

De tekst bevestigt het fundamentele belang van het gezin, maar ook van een ontwaken van religieus bewustzijn, zeker bij jonge mensen, zodat individualistische en zelfzuchtige tendensen gekeerd worden. Zodoende wordt radicalisme en blind extremisme in al zijn vormen aangepakt. Beide leiders herinneren er aan dat de Schepper ons de gift van het leven gegeven heeft – een geschenk dat niemand een ander mag ontnemen : iedereen moet het leven beschermen van het begin tot het natuurlijke einde. “We veroordelen daarom alle praktijken die het leven bedreigen, zoals genocide, terrorisme, gewelddadige verdrijving, handel in menselijke organen, abortus en euthanasie. We verklaren ook resoluut dat godsdienst nooit mag oproepen tot oorlog, haat, vijandigheid, extremisme of bloedvergieten. Als dat toch gebeurt, dan is het een politieke manipulatie van godsdiensten en van interpretaties door sommige godsdienstige groepen.”

Over het thema ‘vrijheid’ zegt het document dat het een recht is van ieder persoon: “Ieder individu moet kunnen genieten van vrijheid van godsdienst, gedachte, expressie en actie. Het pluralisme en de verscheidenheid van religies, kleur, geslacht, ras en taal is door God gewild in zijn wijsheid, waardoor Hij ook de mensen geschapen heeft. Deze goddelijke wijsheid is de bron waar het recht op vrijheid van godsdienst en het recht om verschillend te zijn, vandaan komt. Daarom moet het feit dat mensen verplicht worden om tot een bepaalde godsdienst te behoren, veroordeeld worden.” Daarom moeten ook synagogen, kerken en moskeeën beschermd worden: “Iedere poging om de plaatsen van de eredienst aan te vallen, of ze te bedreigen, is een afwijking van de leerstellingen van een godsdienst en een schending van internationaal recht.”

De Paus en de Groot-Moefti hopen dat hun verklaring diepgaand onderzocht zal worden en ook bekend gemaakt via scholen, universiteiten en andere opleidingsinstituten.

(bron: vaticannews)

Nieuwsbrief