slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

De EEA en de Europese verkiezingen

EuropeesParlement02De Europese Evangelische Alliantie volgt al meer dan 25 jaar de Europese politiek vanuit het EEA-kantoor in Brussel. De naderende Europese verkiezingen worden dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. De meeste Europeanen besteden vrij weinig aandacht aan wat er in de EU gebeurt, en volgens de EEA is dat niet terecht. Ook al lijkt het Europese Parlement ver van het dagelijkse leven af te staan, de normen en waarden van ons continent worden er wel degelijk door beïnvloed. Veel van de nationale wetgeving in de landen van de EU wordt in feite gestuurd door wat ‘Brussel’ beslist. Dat dit ten koste gaat van de vrijheid van de individuele staten is bijvoorbeeld een van de belangrijkste redenen waarom het Verenigd Koninkrijk terug uit de Europese Unie wilde – met een ellenlange ‘Brexit’-discussie tot gevolg. De parlementsleden beslissen niet over alle kwesties, maar toch drukken ze hun stempel op de prioriteiten van de samenleving. In die optiek is het dus zeker niet onbelangrijk om op de hoogte te blijven van wat er in het Europese politieke landschap gebeurt. 

 

Een van de stellingen van de EEA is dat Europa gebed nodig heeft. Op grond van 1 Timotheüs 2:1-4 is het natuurlijk altijd belangrijk om voor politici te bidden, en verkiezingen hebben altijd een groot belang. Maar de EEA stelt vast dat Europa een continent met problemen is. Dat maakt de nood aan voorbede alleen maar groter.

De actualiteit laat zien dat er in Europa heel wat angst, verdeeldheid en boosheid is en dat de waarheid in die zaken dikwijls in al het lawaai verloren gaat. Iedr land, en iedere Europese instelling faalt als het gaat over het naleven van Gods standaarden gaat, zoals ze in de Bijbel worden beschreven. We hebben veel goede gaven ontvangen, zoals gezin, vrijheid, veiligheid, seksualiteit, maar ook een behoorlijke economische welvaart, maar de maatschappij heeft daar afgoden van gemaakt, waarbij de Gever over het hoofd gezien wordt. De secularisatie heeft van de politiek zelf een afgod gemaakt en stemmen die op Bijbel en geloof gebaseerd zijn, worden daardoor nauwelijks gehoord. Daarbij is een groeiende cultuur van ‘wij tegen zij’: de anderen hebben volslagen ongelijk en wij hebben het volledig bij het rechte eind. Daardoor ziet men het goede in de ander niet meer en zijn we ook niet meer bereid om naar onze eigen fouten te kijken. Het gevolg is dat wijsheid verloren gaat en koppigheid en trots alles overwoekeren.

Hoop en verantwoordelijkheid

De EEA merkt dat individuele christenen zich doorgaans krachteloos voelen als ze gesteld worden voor de vele sociopolitieke en economische uitdagingen. Het roept de vraag op of bidden voor de verkiezingen ûberhaupt wel zin heeft. Maar wanneer we onze focus richten op de Koning der Koningen, komt er hoop. Hij is degene die uiteindelijk alles in handen heeft en Hij zorgt ervoor dat de doelstellingen van het eeuwige Koninkrijk gerealiseerd zullen worden. In het besef dat we geroepen zijn om te bidden dat ‘Zijn wil geschiede op hemel en op aarde’, worden we gemotiveerd om vol te houden in ons gebed. Dat houdt ook in dat we wat huiswerk te maken hebben om inzicht te krijgen wat er op aarde gebeurt en om Zijn wil te verstaan. We doen dat in alle nederigheid, in de wetenschap dat we niet ten volle zullen kennen totdat Jezus terugkeert.

Sterkte in eenheid

Er ligt een bijzondere kracht en wijs in het samen bidden en denken met andere christenen. De diversiteit van de plaatselijke kerk (en zeker de kerken op nationaal en internationaal niveau) houdt in dat we er voor kunnen kiezen om het leven, de problemen, de gaven en de meningen te leren kennen van hen die veel van ons verschillen. Onze identiteit in Christus geeft ons een stevig fundament voor wederzijds respect, samenwerking en het verzachten van onze opinies. We weten dat wanneer we in nederigheid en verootmoediging bidden voor onze landen, we er op kunnen vertrouwen dat de Heer naar ons luistert en dat Hij voor genezing zal zorgen (2 Kron. 7:14). En als we sociopolitieke kwestie overwegen met mensen die er anders over denken, is het veel eenvoudiger om een Bijbels perspectief te vinden op de zaken die er werkelijk toe doen.

Een Bijbels wereldbeeld ondersteunt de democratie

Er zijn veel zaken in de Bijbel waarover we het eens kunnen zijn. We weten dat ieder menselijk wezen naar het beeld van God gemaakt is en dus heeft dat ook een oneindige waarde. Als Christenen zijn we het er dus over eens dat we willen dat onze maatschappij iedereen als waardevol gezien wordt, los van, geslacht, leeftijd, afkomst, geloof, wereldbeeld, ‘economische waarde’, gezondheid, of ze al geboren zijn of nog niet. Als beelddragers hebben alle mensen enorme capaciteiten, dus streven we naar een maatschappij die aan iedereen voldoende kansen biedt. Echter, na de zondeval heeft de mens ook de mogelijkheid om veel zaken verkeerd te doen. Dat geldt dus ook voor het politieke systeem. 

Het Bijbelse wereldbeeld heeft de basis geschapen voor een duurzame democratie en voor vrije samenlevingen. Aangezien menselijke wezens goed kunnen doen, moeten ze ook in staat zijn om bij te dragen aan de samenleving en aan de politieke besluitvorming. Aangezien menselijke wezens kwaad kunnen doen, moet het democratische systeem zo ruim mogelijk zijn, zodat individuen of instituten niet de kans krijgen om te overheersen. Aangezien ieder menselijk wezen van oneindige waarde is, zouden politici zich moeten inzetten ten bate van iedereen, ook voor de mensen die niet op hen gestemd hebben of konden stemmen.

Laten we daarom proactief zijn in ons gebed, ons kiezen en ons spreken, als het aankomt op de belangrijkste Bijbelse principes en trachten de gezondheid van onze democratie, ons land en ons continent te beschermen.

Eenheid ondanks verschillen

Als Christenen moeten we in staat om overeen te komen over de fundamentele principes van wat God wil, ook al zijn er dan nog genoeg dingen om over van mening te verschillen. Geen enkele politieke partij heeft het monopolie, dus zullen we voor verschillende partijen kiezen. Toch ligt er nog een enorme waarde in samen spreken en bidden, in het vragen van de zegen en genade van de Heer en in het zoeken naar wat nodig is om de waarden van Zijn Koninkrijk sterker weerspiegeld te zien in ons werelddeel.

Daarom roept de Europese Evangelische Alliantie op om te bidden, verenigd in niet-partijgebonden gebed voor onze landen en ons continent, en tot  Bijbels overdenken v an Zijn waarden, door te luisteren naar andere meningen. We moeten de confrontatie aangaan onwaarheid, gebrek aan respect en afgoderij. We mogen mensen aanmoedigen om partijprogramma’s zorgvuldig te bestuderen en op grond daarvan te stemmen. 

Politiek heeft grenzen

Hoe belangrijk verkiezingen ook kunnen zijn, politiek wordt een afgod wanneer we er van verwachten dat alle problemen opgelost worden en dat er 100 ^procent garantie is dat aan al onze behoeften wordt voldaan. We moeten eerst naar de Koning der Koningen kijken en vertrouwen op Zijn soevereiniteit. We moeten ook de verantwoordelijkheid van burgers verstaan om bij te dragen aan het gemeenschappelijk belang. Er is veel boosheid, angst, eenzaamheid, onrechtvaardigheid en dergelijke rondom ons. De kerk doet een belangrijk werk door ten dienste te staan van de gemeenschap, door zich in te zetten voor de meest kwetsbaren, door vrede te stichten, hoop voor vandaag te bieden evenals de ultieme hoop voor de eeuwigheid. Laat we daarin volharden, wat er ook op politiek vlak gebeurt.

(bron: EEA)

 

Nieuwsbrief