slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Millennials kennen hun Bijbel …

InterCom190322 Millennials .. maar evangeliseren liever niet

Alpha USA heeft een rapport besteld bij de organisatie Barna (een organisatie die research verricht om culturele trends te onderkennen op het vlak van waarden, overtuigingen, attitudes en gedrag) om uit te vinden welke ervaringen mensen hebben als ze hun geloof delen en wat hun houding is ten opzichte van evangelisatie. Het onderzoek maakt duidelijk dat vrijwel iedere praktiserende christen van mening is dat ‘getuige zijn’ een deel is van hun ‘christen zijn’ en dat het beste wat een mens kan overkomen, is dat hij Jezus leert kennen.

‘Millennial christenen’, dat zijn gelovigen die tussen 1984 en 1998 geboren zijn, geven aan dat ze over de nodige capaciteiten beschikken om hun geloof met anderen te delen. Ongeveer drie kwart van hen geeft aan dat ze weten hoe te antwoorden op vragen die met hun geloof te maken hebben en ze zijn er van overtuigd dat ze de juiste gaven hebben om over hun geloof te spreken. Ze zijn op dat vlak een stuk meer zelfverzekerd dan christenen van oudere generaties. Echter, millennials evangeliseren blijkbaar niet veel. Een behoorlijk aantal geeft aan dat evangelisatie in zekere mate ‘verkeerd’ is.


Hoe evangelisatie het centrale aspect is van wat we de Grote Zendingsopdracht noemen (Jezus zei tegen Zijn volgelingen dat ze alle volken tot Zijn discipelen moesten maken en hen moesten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – Mattheüs 28). Toch is 47 procent van de Millennials het min of meer eens met de stelling dat het verkeerd is om je geloof te delen met iemand van een andere godsdienst of overtuiging in de hoop dat die persoon ook tot geloof in Christus komt. Bij de zogenaamde ‘Generatie X’ (geboren tussen 1965 en 1984) is dat 27 procent, bij de ‘Babyboomers’ (geboren tussen 1946 en 1964) 19 procent, en bij de ouderen 20 procent.
De praktiserende Millennial-christen heeft gemiddeld vier personen in zijn naaste familie- en vriendenkring die geen christen zijn. Ter vergelijking; bij de ‘Babyboomers’ is dat gemiddeld maar 1 persoon. De toegenomen culturele vijandigheid ten overstaan van het evangelie en ten opzichte van conversaties die zich op verschillen focussen, maken evangelisatie tegenwoordig een stuk moeilijker dan vroeger. Veel ouderen zijn niet gelukkig met het feit dat de negatieve krachten in de maatschappij zich afzetten tegen het delen van het geloof.

Als het gaat over de verkondiging van het geloof, dat is 40 procent van de praktiserende millennials het eens met de stelling: ‘als iemand het niet met je eens is, dan betekent dit dat hij je bekritiseerd’. Dat is een hoog percentage vergeleken met andere generaties: bij de ‘Generatie X’ ligt dat op 22 procent, bij de ‘boomers’ op 9 procent en bij de ouderen op 11 procent.

De studie werd vorig jaar uitgevoerd onder 1000 praktiserende christenen en ongeveer evenveel niet praktiserenden (waaronder mensen die van het christelijk geloof waren afgevallen en mensen die tot andere overtuigingen hadden). De definitie van ‘praktiserend’ christen was iemand die zichzelf christen beschouwt, die aangeeft dat het geloof heel belangrijk is in zijn of haar leven en die de afgelopen maand ten minste 1 keer naar de kerk is geweest.

“Om te beginnen moeten we een veerkrachtig geloof doorgeven aan jongeren die al christen zijn – dat is ook een vorm van evangelisatie”, is de mening van David Kinnaman, voorzitter van de Barna Group. Het spilpunt bevindt zich op het einde van het middelbaar onderwijs en in het begin van het hoger onderwijs. “Het probleem van jonge christenen die het geloof vaarwel zeggen is reëel en dat heeft een grote invloed. Het is onmogelijk om het effect van afvallige christenen te meten, maar er wordt gemakkelijk een klimaat gecreëerd waarin mensen de rug toekeren naar hun overtuiging”. Hij is ook van mening dat het van essentieel belang is dat we jonge gelovigen overtuigen van het feit dat evangelisatie heel belangrijk is. Een dergelijke houding is niet evident in een wereld waarin iedereen de vrijheid wil krijgen om z’n eigen ding te doen en het niet echt aanvaard is om een ander te bekritiseren. In de huidige maatschappij draait het vooral om een goed gevoel, veel minder om feiten. “We moeten ons realiseren dat evangelisatie niet alleen draait om het redden van mensen, maar we moeten er zelf van overtuigd blijven dat evangelisatie er toe doet, dat de Bijbel betrouwbaar is en dat Jezus alles kan veranderen”.

(bronnen: Barna, Christian Post, Faith & Christianity)

Nieuwsbrief