slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Church Too?

InterCom180922 ChurchTooSchandalen worden niet langer in de doofpot gestopt – of zeggen we beter: veel minder dan vroeger? Door de MeToo-beweging zijn er het laatste jaar veel namen gepasseerd, voornamelijk van mannen die zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De Engelse christelijke organisatie Restored vroeg zich af in hoeverre kerken met gevallen van misbruik en mishandeling geconfronteerd worden – en op welke manier ze daarop reageren. In de Verenigde Staten is daar al wat research over gedaan, in Europa zo goed als niet. Dat was de aanleiding voor een uitgebreid onderzoek dat uitmondde in het rapport ‘In Churches Too?’. Daarin beperkte men zich  niet tot ongewenst seksueel gedrag, maar werd in een ruimer kader gekeken naar meerdere vormen van huiselijk geweld.


Het onderzoek van Restored, dat uitgevoerd werd in samenwerking met Churches Together in Cumbria, stelde zich een aantal doelen. In de eerste plaats wilde men nagaan in welke mate er sprake was van huiselijk geweld onder mannelijke en vrouwelijke kerkgangers. In de tweede plaats wilde men de aard, de dynamiek en de impact van dit misbruik op de kerkgangers in kaart brengen. Vervolgens focuste het onderzoek ook op de bewustheid van en de houding ten overstaan van huiselijk geweld bij kerkleden en –leiders met betrekking tot huiselijk geweld binnen hun congregatie. Ook wilde men weten hoe kerken reageren in gevallen van huiselijk geweld en wat de ervaring is van kerkgangers als ze steun en begeleiding zoeken op het vlak van het msibruik.

Het onderzoek presenteert zich als een ‘case study’ en wordt uiteraard gekenmerkt door heel wat beperkingen. Het onderwerp is dusdanig ruim, dat het slechts ten dele bestudeerd kan worden. Wie het verslag leest, moet zich allereerst realiseren dat alleen feiten die zich in het Britse graafschap Cumbria (Noord-West Engeland) afspeelden. Wat de relatie met de kerken betreft, werden de enquêtes voor bijna de helft ingevuld door leden en leiders van de Anglicaanse Kerk, gevolgd door Methodisten (22 %) en Rooms-Katholieken (13 %). De vrije kerken waren weinig vertegenwoordigd: onafhankelijke evangelische kerken en pinkstergemeenten elk met ongeveer 3 procent; broedergemeenten nauwelijks 0,2 procent. Ten slotte was het opvallend dat de respondenten aanmerkelijk ouder waren dan de samenstelling van de bevolking: meer dan de helft van de antwoorden kwamen van mannen en vrouwen boven de zestig. Bijna 60 procent van de mensen gaf aan reeds met pensioen te zijn. Uiteindelijk kunnen we dus stellen dat de gegevens vooral betrekking hebben op oudere mensen uit de eerder traditionele kerken.

Rekening houdend met de beperkingen van het onderzoek, zijn er toch een aantal opvallende resultaten. Bovenal werd duidelijk dat huiselijk geweld geen hypothetische zaak is: er zijn respondenten die in hun relatie regelmatig met verschillende vormen van misbruik worden geconfronteerd, dat wil zeggen: minstens een keer per week. Zo waren er twaalf vrouwen die te kennen geven tussen de 10 en 20 gevallen van gevallen van ongepast gedrag te hebben meegemaakt, en 6 vrouwen lieten weten dat ze zich in relaties bevonden waarbinnen ze vreesden voor hun leven. In een ruimer kader bleek dat iets meer dan 42 procent van alle ondervraagden ten minste eenmaal in hun huidige relatie geconfronteerd waren met huiselijk geweld. In hoeverre die cijfers representatief zijn voor alle kerkbezoekers, is natuurlijk de vraag, maar het laat wel een bepaalde praktijk zien.

Opvallend was dat de mensen die aangaven bij huiselijk geweld betrokken te zijn geweest, er een duidelijk verschil is tussen mannen en vrouwen. Bijna 60 procent van de vrouwen lieten weten dat dit het geval was, tegenover net iets meer dan 16 procent van de mannen. Dat verschil kan verklaard worden door het feit dat mannen bepaalde handelingen minder snel zullen kwalificeren als misbruik. In ieder geval was het misbruik over het algemeen iets van de lange termijn: de helft van wie mishandeld werd, zat al meer dan 10 jaar in die situatie.

Soorten misbruik
De meest genoemde vorm van foutief gedrag was emotionele mishandeling. In veel gevallen was dat slechts enkele keren voorgekomen, maar bij een op tien gebeurde dat minstens een keer per week. Dat gold ook voor fysiek misbruik. Seksueel, financieel en fysiek misbruik werd voornamelijk door vrouwen gerapporteerd. Vrouwen gaven vier keer meer aan slachtoffer te zijn geweest van seksueel misbruik dan mannen. Genderverschillen zijn duidelijk zichtbaar in de aard, de dynamiek en de impact van het misbruik: vrouwen ervaren dit vaker en ernstiger dan mannen.

De gevolgen van huiselijk geweld zijn duidelijk: een laag zelfbeeld, depressie, verwijdering van familie en vrienden. Ook hier werden de schadelijke gevolgen veel vaker gerapporteerd door vrouwen dan door mannen.

Buiten de kerk?
Kerkgangers die gevraagd werden naar hun bewustzijn van gevallen van huiselijk geweld, gaven doorgaans veel vaker te weten van misbruik buiten de kerk (71 procent) dan binnen de kerk (38 procent). Het idee dat mensen die tot een kerk behoren geen slachtoffer (kunnen) zijn, is duidelijk fout. Het lage bewustzijn van gevallen binnen de kerk wordt ook weerspiegeld in het feit dat de meeste mensen van mening zijn dat hun kerk ook niet goed met dergelijke gevallen weet om te gaan.

Gevraagd naar de manier de rol van hun kerk in het omgaan met gevallen van huiselijk geweld, geeft het merendeel van de kerkgangers aan dat hun kerk hier weinig aandacht aan besteedt. Als reden daarvoor geeft men vooral op dat hun kerk maar klein is en dat het vooral ouderen zijn die naar de kerk komen. Ook wordt er gewezen op een ‘cultuur van zwijgen’. Als er in de kerk iets aan het probleem gedaan wordt, dan is dat voornamelijk het verspreiden van informatie over hulplijnen en het aanbieden van pastorale begeleiding of gebed. Een paar kerken werkten samen met plaatselijke hulporganisaties op het vlak van huiselijk geweld.

Er is een duidelijke vraag dat de kerken een plaats zouden kunnen worden waar slachtoffers steun kunnen zoeken.  Het merendeel van de ondervraagden is van mening dat de kerk een plaats zou moeten zijn waar misbruik bespreekbaar is en tweederden geeft aan dat de kerk zou moeten werken aan de bewustwording van het probleem. Dat geeft aan kerkleiders een duidelijk mandaat om hier praktisch mee aan de slag te gaan.

Het onderzoek maakt tegelijk duidelijk dat mensen die hulp zochten in geval van misbruik, dat meestal buiten de kerk deden. De redenen waarom ze zich niet tot de kerk hebben gewend, waren onder andere dat ze op dat moment geen echte band met de kerk hadden of dat ze zich te beschaamd voelden en van mening waren dat ze meer inspanningen moesten doen om hun relatie te verbeteren. Voor de rest was het vooral een kwestie van niemand in de kerk goed genoeg te kennen of te vertrouwen. Hulp wordt vooral gezocht bij familie en vrienden, professionelen uit de gezondheidszorg, politie en andere hulpverleners.
Toch heeft een op vier vrouwen en een op de zes mannen steun bij de kerk gezocht. In iets meer dan de helft van de gevallen heeft men die steun ook ervaren. Daarbij ging het vooral over emotionele support en een ‘luisterend oor’. Tegelijk moet worden vastgesteld dat er ook te vaak werd geprobeerd om het misbruik te minimaliseren of te verzwijgen.

Aanbevelingen
Het rapport eindigt met een aantal aanbevelingen over wat kerken kunnen doen. In de eerste plaats worden kerken aangemoedigd om te erkennen dat het probleem ook onder kerkgangers bestaat en dat het niet onderschat mag worden. Het misbruik kan vele vormen aannemen en in de kerk kunnen zowel slachtoffers als daders zitten. Kerken zouden ook moeten reageren door te onderwijzen dat huiselijk geweld verkeerd is en door mensen die slachtoffer zijn, effectief te ondersteunen. Leiders van de kerk zouden training moeten krijgen waardoor ze leren op gevallen van misbruik te reageren.
De kerk zou zowel slachtoffers als daders moeten doorverwijzen naar plaatsen waar ze hulp en begeleiding kunnen krijgen en ze zou samen moeten werken met verschillend instanties, binnen of buiten de kerk. Tenslotte zouden kerken die weet hebben van bepaalde situaties (zowel van slachtoffers als daders) dat ook moeten rapporteren.

Wie meer wil weten over het onderzoek van Restored, kan het volledige (Engelstalige) rapport downloaden en nalezen. https://restored.contentfiles.net/media/resources/files/churches_web.pdf
 

Nieuwsbrief