slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Lausanne-conferentie over het welvaartsevangelie: een standpunt

Wat we tegenwoordig kennen als het ‘welvaartsevangelie’ wordt vooral geassocieerd met leerstellingen in bepaalde pinksterkringen. Een aantal hedendaagse Pinksterkerken hebben – in tegenstelling tot de ‘klassieke’ Pinksterbeweging – veel aandacht voor materiële welstand als bewijs van Goddelijke gunst.

 

Veel kerken prediken tegenwoordig een van de verschillende varianten op het welvaartsevangelie, vooral in de niet-westerse landen, vaak in Afrika. Soms ligt de focus op hard werken en ‘jezelf verbeteren’, maar meestal wordt het materialisme gepropageerd als beloning voor wie op de weg van de Heer wandelen. Het welvaartsevangelie is gebaseerd op het selectief gebruik van een aantal bijbelgedeelten, zoals Deuteronomium 28:1-14, Galaten 3:14 en 3 Johannes 2. Uit bezorgdheid rond een aantal ‘leerstellingen’ van dit welvaartsevangelie heeft het Lausanne-Comité hierover een conferentie georganiseerd met als titel: de Gemeente van Christus oproepen om terug te keren naar nederigheid, integriteit en eenvoud. Deze bijeenkomst vond begin april plaats in het Braziliaanse São Paulo. J. Kwabena Asamoah-Gyadu, Professor Hedendaags Afrikaanse Christendom aan het Trinity Theological Seminary in Ghana en lid van de theologische werkgroep van ‘Lausanne’ stelt het volgende over de leerstellingen van het welvaartsevangelie:

 

Het welvaartsevangelie leert dat de mensen die in Christus geloven recht hebben op een aantal geestelijke en materiële zegeningen. Op basis van Deuteronomium 28 wordt geleerd dat een christen zijn leven in eigen handen heeft, en zelf kan kiezen voor zegen of vloek. In Afrika heeft dat er toe geleid dat jonge mensen hun baan opzeggen om een eigen zaak te beginnen, en voorgangers uit hun gemeente weggingen om een eigen bediening op te starten. Soms leverde dat succes op, maar veel andere gevallen ging het mis.

 

Het belangrijkste punt om bezorgd over te zijn is het feit dat de nadruk komt te liggen op materiële voorspoed als aanwijzing voor een vruchtbaar christelijk leven. Deze boodschap wordt ondersteund door Bijbelteksten, terwijl het eigenlijk andersom zou moeten zijn: leerstelling ontstaan vanuit Bijbelpassages. Op die manier verdwijnt een degelijke ‘theologie van het kruis’ volledig naar de achtergrond.

 

Het welvaartsevangelie is gebaseerd op een aantal principes waaronder het positief belijden van het geloof en het trouw betalen van de tienden. Dat laatste doet men ruil voor een beloning van God en wordt ook wel het principe van zaaien en oogsten genoemd.

 

Verdedigers van het welvaartsevangelie leren dat het lichaam van een christen volledig immuun voor ziekten kan zijn. En mocht men toch ziek worden, dan moet men de ziekte vervloeken tot ze verdwijnt. Dat is althans de kern van de leer van bisschop David O. Oyedepo, de stichter van de hedendaagse Pinksterkerk ‘Living Faith Church Worldwide’, of ‘Winner’s Chapel’. In zijn boek, de helende balsem, schrijft hij: ‘Overvloed zonder gezondheid is een tekortkoming. Illers, de rijkdom die je verzamelt, wordt tenietgedaan door je ziekte. Ieder wedergeboren kind van God heeft een verbond van goddelijke gezondheid met de Vader. Hij had nooit kunnen zeggen: ‘Ik ben de Heer die je geneest’ als Hij daar ook niet de nodige voorzieningen voor had getroffen. Er is een plaats waar je in God kunt zijn en waar je nooit ziek wordt. Er is een ruimte waarheen je kunt gaan en waar je nooit meer ziek bent’.

 

 

Het welvaartsevangelie vertroebelt de opdracht van Christus, namelijk dat Hij allereerst kwam om ons te redden van de zonde. Door dit ‘evangelie’ beseffen we ook niet meer dat geven in al zijn vormen in de eerste plaats een daad van aanbidding is. Het vertekent ook het beeld van Christus door Hem als materialistisch af te schilderen en uiteindelijk biedt het ook geen verklaring voor het lijden en de pijn van christenen.

 

Over het geheel genomen bevoordeelt het hedendaagse welvaartsevangelie die rijken en de mensen die al vooruitgang in hun leven kennen. Jezus heeft radicaal afgerekend met de zorgen van de mensen en met de boze krachten die aan de basis liggen van al de problemen. Echter, mensen vervloeken, of God vragen om menselijke vijanden te vernietigen – zoals in een aantal Afrikaanse kerken regelmatig gebeurt , en zoals aan de volgelingen van het welvaartsevangelie geleerd wordt – is het oproepen van wraak. Daartegen hebben zowel Christus als Paulus tegen gewaarschuwd (Romein 12:1-2).

 

De dynamiek van nieuwe evangelische bewegingen zoals het hedendaagse Pinksteren heeft velen in Afrika bekoord. Dat houdt in dat een nieuwe generatie van jonge christenen opgroeit met een verlangen naar voorspoed die alle uitdagingen van het leven overwint.

 

Als we een antwoord op het welvaartsevangelie zoeken, dan moeten we ook niet alle voorspoed en materiele zegening slecht noemen. Er zijn gemeenschappen in Afrika waar mensen die tot Christus komen geleerd hebben om beter met geld om te gaan. Een nieuwe levensstijl houdt vaak ook een gezondere financiële situatie in.

 

Als we een antwoord willen vinden op het materialisme in Afrika, waar armoede vaak de regel is, zullen we als evangelische beweging de aandacht moeten vestigen op een aantal Bijbelse principes:

 

Er bestaat zoiets als een Goddelijke voorspoed in het christendom, en die gaat veel verder dan materiële zegeningen.

 

Geven – tienden, offergaven, giften, e.d. – moet worden gezien binnen het kader van christelijke aanbidding. We beantwoorden hetgeen wat God voor ons gedaan heeft in aanbidding en we vertrouwen op Zijn genade. We moeten geven niet gebruiken om Gods handelen ten opzichte van anderen om te buigen.

 

De belangrijkste houding van een christen ten opzichte van zijn vijanden is er een van liefde en vergeving. De reactie van Jezus op de haat van Zijn vijanden was: ‘Vader vergeef hen, want zij weten niet wat ze doen’.

 

God wil dat Zijn kinderen voorspoed hebben en kunnen genieten van de schepping. In het bijzonder in het Oude Testament is rijkdom een zegen van God. Zij die rijk zijn moeten niet alleen God erkennen als de oorsprong van hun rijkdom, ze moeten ook van hun overvloed delen met de armen.

 

Het grootste probleem met de hedendaagse predikers van het welvaartsevangelie is hun Bijbeluitleg. Hun manier van verklaren leidt tot het idee dat Jezus dure merkkledij droeg omdat zijn mantel naadloos was, en tot de overtuiging dat een ezel een luxevervoermiddel was, omdat Hij er op gereden heeft….

 

De verkondiging van welvaartsboodschappen betekent een belangrijke uitdaging voor de Christelijke zending in onze tijd, vooral als het gaat om jonge mensen die hier door aangetrokken worden. Zending en theologie moeten echte Bijbelse antwoorden blijven benadrukken. Het welvaartsevangelie klinkt aantrekkelijk, maar het is in tegenspraak met de woorden en daden van de Heer van de zending, Jezus Christus.