slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Petr Jasek bezocht Brussel

Intercom170801 HRWFHoornAfrika03EU en de godsdienstvrijheid in de Hoorn van Afrika

Schendingen van het recht op vrijheid van godsdienst en overtuiging zijn algemeen verspreid in Egypte en in de Hoorn van Afrika. Ze komen voor in allerlei vormen, afhankelijk van de regeringen van de betrokken landen, het democratisch gehalte van de samenleving en de sociale omgeving. Dat is de vaststelling van een conferentie die onlangs in het Europees Parlement in Brussel gehouden werd. De EU moet de oorzaken van de spanningen en het geweld leren onderkennen en met grote waakzaamheid de wetten en de toepassing ervan onderzoeken om op die manier haar beleid in de regio bepalen. Met het oog daarop organiseerde Europarlementslid Tomas Zdechovsky samen met Human Rights Without Frontiers een ontmoeting in het Europees Parlement.

 

Een aantal experts bespraken de situatie in de hoorn van Afrika. Petr Jasek, de christelijke ontwikkelingswerker die zelf het slachtoffer werd van geloofsvervolging, was een opgemerkte aanwezige. Hij bedankte de internationale gemeenschap voor het uitoefenen van politieke druk, waardoor hij uiteindelijk maar 15 maanden van de 20 jaar waartoe hij in Soedan veroordeeld was, moest uitzitten.

De ongeveer vijftig deelnemers aan de bijeenkomst konden luisteren naar een panel van experts, dat – naast Petr Jasek – bestond uit Mark Barwick van African Diaspora for Freedom of Religion, Willy Fautré van Human Rights Without Frontiers, Susan Kerr van Christian Solidarity Worldwide, Eva Saenz-Diez van de Ecademic Council of European Neighbourhood Council en Serge Stroobants van het Instituut voor Economie & Vrede. Dit gevarieerde panel besprak de dynamiek rond vrijheid van godsdienst en overtuiging in de Hoorn van Afrika en Egypte en daarbij ging het zowel over het geweld vanwege de overheid als van niet aan de staat verbonden groepen. Zdechovsky benadrukte dat godsdienstvrijheid een belangrijke zaak is en dat de Europese Unie de taak heeft om mensen die vervolgd worden te steunen.

In de Hoorn van Afrika hebben godsdienstige minderheden in de eerste plaats te lijden van vijandigheden van groeperingen die los staan van de overheid. Mark Barwick legde uit hoe de afgelopen twee decennia er interreligieuze spanningen zijn geweest die hebben geleid tot de sociale uitsluiting van kwetsbare bevolkingsgroepen, discriminatie en terroristische aanslagen. Hij ziet daarvoor twee belangrijke oorzaken. Een daarvan is – vreemd genoeg – de aanwezigheid van christelijke zendelingen, meestal van de Verenigde Staten. In verschillende landen worden hun activiteiten beschouwd als een buitenlandse inmenging. De protesten komen van moslims, maar ook van sommige stromingen binnen het christendom zelf. De tweede factor is volgens Barwick de toename van door het Salafisme geïnspireerde groepen in de regio, vaak afkomstig uit en gefinanciëerd door Saoedi-Arabië. Een van die groepen is Al Shabaab, die haar terreurdaden vooral in Somalië pleegt en ook bij ons regelmatig in het nieuws komt. Hij benadrukte dat het geweld niet altijd religieus geïnspireerd is: de recente aanslag op een Keniaanse universiteit waarbij 148 voornamelijk christelijke studenten gedood werden, was in de eerste instantie een represaille voor het binnendringen van veiligheidstroepen uit Kenia in Somalië. Al Shabaab richt zich ook tegen andere moslimgroepen, waardoor het tot spanningen binnen de islam komt. Uiteindelijk zijn de meeste moslims gekant tegen de rigide interpretatie van de islam door de Salafisten.

Majoor Serge Stroobants benadrukte dat het terrorisme in Afrika anders is dan de rest van de wereld. Veel terroristische groepen zijn ontstaan door conflicten over land of water tussen groepen nomaden. Uiteindelijk kregen die strubbelingen een religieus karakter. Als er al een bepaald patroon te zien is, dan is het dat de Salafisten zich verzetten tegen interpretaties van de islam die niet de hunne zijn en die de christenen beschouwen als ontrouwen en afvalligen. Volgens Stroobants waren de soldaten van Al Shabaab aanvankelijk geen Salafisten. “Ze vormden een politieke beweging die meer grondgebied wilde. Religie werd een manier om de politieke doelen te bereiken”.

Geweld vanwege de overheid
Naast het terrorisme als dat van Al Shabaab zijn er ook veel schendingen van de mensenrechten door de overheid. In het bijzonder is er grote ongerustheid over martelingen en onmenselijke behandelingen. Dr; Susan Kerr getuigde van haar ervaringen in Eritrea, waarbij ze wees op de extreme situaties waar slachtoffers van religieuze vervolging in terecht komen. Ze sprak van openlucht gevangenissen, ondergrondse holen en metalen containers waar mensen in opgesloten werden. Het verblijf is er onmenselijk zwaar vanwege de extreme hitte in Eritrea.

Het bekendste voorbeeld is dat van Petr Jasek. De Tsjechische ontwikkelingswerker vertelde over de 15 maanden die hij in de gevangenis had doorgebracht. Hij beschreef hoe hij ook voor zijn arrestatie nauwlettend in de gaten gehouden werd door de Soedanese veiligheidsdiensten. Nadat hij hulp had verleend aan een christelijke student die dringende medische verzorging nodig had, werd hij samen met twee collega’s gearresteerd en opgesloten. Jasek werd veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, maar kwam in 2017 vrij nadat een Tsjechische delegatie had onderhandeld met Soedanese officials. Hij bracht de tijd door in vijf verschillende gevangenissen en een van de cellen deelde hij met aan IS gerelateerde terroristen. Wat hem in die tijd veel geholpen heeft, waren de inspanningen van een aantal europarlementsleden om hem vrij te krijgen. Familieleden hadden hem een GSM bezorgd waardoor het na 8 maanden isolatie mogelijk werd om met de buitenwereld te communiceren. “Ik begon informatie te krijgen over de inspanningen van het Europese Parlement en andere organisaties Enkele mensen in de gevangenis beschikten over een smartphone waardoor ik de resolutie van het Europees Parlement online kon lezen. Vanuit die gevangenis kon ik zien hoeveel mensen de petitie al hadden getekend. Dat was ook voor mijn Soedanese collega’s een hele bemoediging”.

Sancties?
Willy Fautré van HRWF ging verder in op de schendingen van de godsdienstvrijheid in Soedan en somde een aantal vragen op waarover de EU zich zou moeten buigen. Hij vertelde over de duidelijke schending van de rechten in Soedan, zoals de vernietiging van kerken en de arrestatie van christenen: “Afgelopen jaar heeft de regering minstens 25 kerken aangeduid die afgebroken moesten worden. Daarbij worden verschillende denominaties geviseerd, van Katholieken tot Kopten, van evangelische kerken tot Pinkstergemeenten”.  Fautré wees op het dilemma waarmee de Europese beleidsmakers mee geconfronteerd worden, namelijk het opleggen van sancties of het in gesprek gaan met de landen in kwestie: “De Verenigde Staten hanteren al decennialang een strategie van confrontatie en sancties, terwijl de Europese Unie een geprivilegeerde relatie met Soedan hebben waarbij  conflicten vermeden worden. Beide strategieën hebben geen succes gehad. Ondanks de investeringen van de EU (op financieel en menselijk vlak) is er geen vooruitgang geboekt wat betreft de mensenrechten en de godsdienstvrijheid  Ook werd het strafrecht in Soedan niet in lij gebracht met de internationale standaarden. In de aanbevelingen die de intergroep FoRB (Freedom of Religion and Belief) in haar rapport van 2016 deed, staat te lezen dat de hulpverlening van de EU gekoppeld zou moeten worden aan een progressie op het vlak van de internationale mensenrechten en de bescherming van minderheden. Er lijken weinig andere opties dan voorwaarden voor de hulp aan Soedan op te stellen, maar in theorie is dat veel gemakkelijker dan in de praktijk.

Egypte: wens en werkelijkheid
Wat Egypte betreft is het belangrijk om niet alleen naar de intentie van de overheid te kijken, maar ook naar de realiteit. Vaak worden basisrechten beschermd door wetten en instellingen, maar valt daar op het terrein weinig van te merken.
Eva Saenz-Diez sprak in het bijzonder over de situatie van de Koptische christenen in Egypte. Het officiële standpunt van de Egyptische regering is dat alle burgers in het land beschermd worden. De aanslagen tegen de christenen worden veroordeeld, evenals iedere vijandigheid ten opzichte van welke religie dan ook. Saenz-Diez toonde aan dat de situatie op het terrein iets anders laat zien. Er zijn aanslagen geweest tegen de Koptische gemeenschap door terroristische organisaties en er komen bedreigingen vanwege burgers. De ordetroepen komen onvoldoende in actie, geweldpleging wordt onvoldoende onderzocht en er is een schandelijke wet wat betreft de oprichting van nieuwe kerkgebouwen, die in 2016 werd goedgekeurd.  “De Westerse media spreken zelden over het leven van alledag in Egypte. Kopten hebben te lijden van discriminerende maatregelen en gedragingen. Hun geloof wordt publiekelijk belachelijk gemaakt en bekritiseerd”.

Conclusie
Het is duidelijk dat de vrijheid van godsdienst en overtuiging in de Hoorn van Afrika en in Egypte ernstig geschonden wordt, zowel door de staat als door privégroepen. In ‘Brussel’ moeten we de oorzaken van de spanningen en het geweld leren onderkennen en er op toe zien dat de wetten ook in praktijk worden gebracht. De Europese Unie moet er in haar beleid op toe zien dat de mensenrechten verbeterd worden en dat de godsdienstvrijheid in de regio gerespecteerd wordt.

(bron:HRWF)

Nieuwsbrief