slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Algemene Vergadering EAV

LogoEAV2021Eind september vond de Algemene Vergadering van de Evangelische Alliantie Vlaanderen plaats. Een uitgestelde vergadering – de bijeenkomst had al in het voorde zomer moeten doorgaan, maar daarom niet minder belangrijk. Integendeel: na verschillende jaren van voorbereiding stonden er nu ingrijpende structurele veranderingen op de agenda. Met name was het de bedoeling om een einde te maken aan de opdeling in een feitelijke vereniging en een vereniging zonder winstoogmerk, omdat die constructie als te ingewikkeld werd ervaren. Tegelijk werden enkele andere pijnpunten aangepakt.

Sinds jaar en dag was de alliantie opgedeeld in een feitelijke vereniging, die zich bezighield met de inhoudelijke gang van zaken, en een vzw die speciaal opgericht was voor het behartigen van de financiële en wettelijke aspecten.

 

De oorspronkelijke reden was dat van een vzw alleen natuurlijke en rechtspersonen lid kunnen worden, terwijl een hele reeks organisaties en gemeenten niet over een rechtspersoonlijkheid beschikten. Om iedere kerk en vereniging toch de gelegenheid te geven lid te worden, werd de belangrijkste werking in een feitelijke vereniging ondergebracht, waar die beperkingen niet golden. Sindsdien zijn twee dingen veranderd. In de eerste plaats zijn de meeste organisaties zijn inmiddels zelf een vzw geworden. In de tweede plaats verschuift in het nieuwe model de focus van de kerken naar de denominaties. Die zijn nu lid van de EAV en hebben ook een eigen rechtspersoonlijkheid. De enigszins ingewikkelde uitleg illustreert in feite de complexiteit van de oude structuur, en de noodzaak van een nieuwe.

Kerken en organisaties
Een tweede probleem dat de laatste jaren werd aangepakt, is de ‘oververtegenwoordiging’ van de kerken. Aangezien het aantal kerken veel hoger lag dan dat van de organisaties, werden de beslissingen in feite genomen door de kerken en hadden de organisaties relatief weinig te zeggen bij de genomen besluiten. Voeg daarbij het feit dat de werking en de focus van de organisaties duidelijk verschilt van die van kerken en denominaties, dan wordt het duidelijk dat de alliantie meer optimaal functioneerde, Drie jaar geleden introduceerde David Buntinx de zogenaamde ‘matrix’, waarbij er volwaardig plaats was voor zowel de denominaties als de organisaties. Op verschillende momenten ontmoeten beide elkaar, op andere hebben ze hun eigen ontmoetingen, Hieruit kwam dan het ‘denominatieoverleg’ en het ‘organisatieoverleg’ voort. Voor beide ‘soorten’ leden is er ruimschoots gelegenheid om aan de eigen noden tegemoet te komen, terwijl er ook nog voldoende overlegmomenten voor alle leden zijn voorzien.

Om alle ideeën van de afgelopen jaren concreet te maken, moesten zowel de structuur als de statuten aangepast worden. Dat gebeurde eind september op een bijzondere ledenvergadering – en eigenlijk was het een combinatie van drie vergadering: van de feitelijke vereniging, van de vzw en van de hernieuwde vzw. Uiteindelijk werden de verschillende horden probleemloos genomen: de statuten werden aangepast, de feitelijke vereniging opgeheven en de nieuwe bestuurders aangewezen. Alleen de nieuwe berekening van het lidgeld stelde aanvankelijk problemen, maar in een tweede stemronde werden ook die opgelost.

Voorzitter en coördinator
De afgelopen drie jaar heeft David Buntinx gefunctioneerd als voorzitter van de EAV. Dat zijn mandaat niet langer zou duren, was al bij het begin afgesproken. David neemt nu een coördinerende rol bij de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG) op, en geeft de voorzittershamer door aan Koen Maeyens, die eveneens bij het Evangelische JeugdVerbond (EJV) actief is. In het bestuur is een duidelijke verjonging merkbaar en vergroot de inbreng van de organisaties. Er is nu een evenwichtige verdeling: vijf zetels voor de denominaties en vijf voor de organnisaties. De volgende mensen werden op de vergadering verkozen: Rosario Anastasi (ECV), David Buntinx (VEG), Kurt Maeyens (Vianova), Johan Aerts (VVP) en Frans Meyfroodt (Onafhankelijke Gemeenten). De vertegenwoordigers van de organisaties zijn Jelle Creemers, Joas Maria, Koen Maeyens en Kevin Buch. De vijfde zetel blijft voorlopig vacant,
Tot slot werd ook een nieuwe functie in het leven geroepen, namelijk die van coördinator. Het bestuur duidde Albert Walsweer aan; hij is twee dagen per week beschikbaar voor het werk van de alliantie.

Met de vergadering van eind september werd een intensieve periode van structurele aanpassingen afgerond. Nu begint een nieuwe fase, waarin wordt uitgekeken naar een versterkte samenwerking. Vooral binnen de diverse werkgroepen moet die beter zichtbaar worden.