slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Algemene Vergadering EAV

EAV 100 150 rgbHet Coronavirus zorgde er dit jaar twee keer voor dat de Algemene Vergadering werd uitgesteld. In maart, toen de lockdown twee weken voor de geplande datum het samenkomen onmogelijk maakte, en in september, toen bleek dat een fysieke vergadering niet tot de mogelijkheden zou behoren. Veel andere mogelijkheden dan een ZOOM-vergadering bleven er dus niet over, en die ging door op 22/10. De plannen om nieuwe stappen te zetten bij de reorganisatie moesten dus een half jaar worden uitgesteld – en ook op de vergadering zelf werd eerder een pas op de plaats gezet.

In 2019 werd de nadruk vooral gelegd op het starten van enkele nieuwe platforms, of het activeren van enkele bestaande werkingen. Duidelijk voorbeeld hiervan is het Gebedsplatform Vlaanderen. Deze ‘werkgroep gebed’ van de alliantie bestaat al het langst – niet verwonderlijk aangezien gezamenlijk bidden ook internationaal gezien de eerste prioriteit was.

 

Maar in de afgelopen jaren zijn binnen de EAV interessante, nieuwe initiatieven ontstaan, zoals het medianetwerk.vlaanderen, waarin een aantal organisaties die actief zijn op het vlak van de media. Een bijzondere samenwerking zien we ook in het Platform Geloofsvervolging, waar een vijftal organisaties de krachten hebben gebundeld om meer aandacht te vragen voor de vervolgde christenen wereldwijd. Open Doors, HVK, OMF, Gave Veste en de 4eMusketier hebben plannen gemaakt voor een weekend rond deze problematiek. Dat ging begin 2020 door, en zal in 2021 opnieuw gehouden worden. Daarnaast werden nieuwe samenwerkingsverbanden opgestart zoals de platforms op het gebied van evangelisatie, communicatie en zending. Uiteraard functioneert het jeugdplatform – een samenwerking tussen EJV en PJV ook nog altijd.

Beleidsplan
In de vergadering werd ook uitgebreid stilgestaan bij het beleidsplan zoals dat aan de leden was toegestuurd. Kernpunt van de werking van de EAV is netwerking, het contact tussen verschillende partners die samen iets tot stand kunnen brengen. Om dat te bereiken zijn er twee belangrijke overlegorganen. Aan de ene kant is dat het denominatie-overleg dat zich in het bijzonder op de kerkgenootschappen, en dus op de gemeenten richt; aan de andere kant is er het organisatie-overleg. Aangezien beide groepen aparte verwachtingen hebben van de alliantie, is er voor elk van hen een afzonderlijke benadering. De twee worden dan weer samengebracht in een congres, waarvan het eerste wellicht in 2021 zal plaatsvinden. Netwerking op nationaal vlak is er dan weer met de Federale Synode en de AEFB, de Franstalige Evangelische Alliantie.

De EAV wil ook graag een stem zijn die gehoord wordt in de maatschappij. We kunnen niet zeggen dat dit nu al het geval is, maar er dienen zich opportuniteiten aan, waarbij onder andere gedacht kan worden aan het platform communicatie. Intern wil de EAV focussen op dienstverlening aan leiders. Door de verbindende rol heeft de alliantie met veel van hen contact en er wordt gedacht aan het oprichten van een platform om hen verder te ondersteunen.

Structuur
Om alle plannen zo goed mogelijk te realiseren, zijn er ook structurele aanpassingen nodig. De laatste jaren is het bestuur tot de conclusie gekomen dat de opzet waarbij de werking van de EAV verdeeld is over een feitelijke vereniging en een vzw. Vorig jaar werd een nadeel duidelijk op de Algemene Vergadering toen bleek dat er niet voldoende leden vertegenwoordigd waren om geldig te kunnen stemmen. Deze situatie stelt zich al een tijd: blijkbaar is het voor veel leden moeilijk om op een vergadering aanwezig te zijn – en voor een aantal zal een eerder technische bijeenkomst geen grote prioriteit zijn. Over mogelijke opties werd in de vergadering uitgebreid gediscussieerd. Het bestuur had een voorstel gedaan om de werking van de feitelijke vereniging voortaan onder te brengen in de vzw. Daarin zouden dan een tiental leden zitten: vijf namens de organisaties en vijf namens de denominaties. Nadeel daarvan is dat de contacten tussen de leden daardoor minder worden (terwijl juist net netwerking een belangrijk doel is). Uit de gesprekken bleek dat er nog geen consensus is over het opheffen van de feitelijke vereniging – er wordt in de toekomst hierover verder gepraat. Het is daarbij belangrijk dat ook de statuten van de vzw worden aangepast, zodat er geen vacuüm bij de overdracht ontstaat.

Gesproken zal er ook worden over de financiën. Immers, om de werking van de EAV ook in de toekomst te garanderen, zijn er medewerkers nodig. De hoop is om over twee mensen te kunnen beschikken die elk 1 dag per week aan de slag kunnen. Dat heeft uiteraard financiële consequenties, wat onder andere inhoudt dat er verder moet worden nagedacht over de hoogte van het lidgeld. Hierover werd in de vergadering nog geen verdere discussie gevoerd.

Conclusie van de vergadering was dat er een nuttige gedachtewisseling heeft plaatsgevonden en dat er in de komende maanden nog een aantal belangrijke werkpunten zijn. Binnen het organisatie- en denominatie-overleg zullen deze zaken zeker opgepakt worden.