slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Herman Spaargaren legt voorzittershamer neer

InterCom180622 AfscheidVoorzitter01aEen terugblik

Op de Algemene Vergadering van de Evangelische Alliantie Vlaanderen, eind april in Zaventem,  nam Herman Spaargaren afscheid als voorzitter. Hij keek daarbij terug op de jaren dat hij aan het roer van de alliantie stond. Hieronder zijn impressies van die periode.

Toen ik mijn foto’s bekeek over mijn periode als voorzitter van de EAV, kwam ik erachter dat ik al in 2007 door Agnes Jonckheere (-Knockaert) in contact met het Bestuur van de EAV werd gebracht. Men zocht iemand die namens de EAV de Bijbeldag op 1 mei mee wilde organiseren. Omdat ik in die tijd bekend stond als organisator van de 1 novemberdag, het muziekkamp en diverse muziekprojecten, dacht Agnes dat ik een positieve bijdrage aan de organisatie van de Bijbeldag kon geven. In die tijd ontstond er een nauwe samenwerking tussen het Bijbeldagcomité en het bestuur van de EAV. Alliantie-voorzitter Kris Vleugels was in 2007 de spreker op een van de dagen, en ook bestuurslid Koen Celis stond een keer (in 2009) op het podium. Het was in die periode vooral een hele uitdaging om een geschikte locatie te vinden, want door het sluiten van de zaal ‘Alpheüsdal’ was de vaste stek plotseling verdwenen.

 

Er werd onder andere samengekomen in Antwerp-Expo en Park Spoor-Noord. Jammer genoeg bleven de bezoekersaantallen klein en uiteindelijk besloot de EAV om de organisatie terug te geven aan het Bijbeldagcomité. Immers werd een nieuwe start gemaakt op een nieuwe locatie (in Aartselaar) en lijkt er weer een toekomst te zijn voor deze dag.

2011

Na deze kennismaking met de EAV werd ik in 2011 verkozen tot ondervoorzitter van de EAV, omdat Kris Vleugels zijn functie had neergelegd. Ik koos er bewust voor om ondervoorzitter te zijn, zelfs als er geen voorzitter was, omdat ik graag wilde dat een Vlaming voorzitter zou worden. Ik maakte toen mijn eerste conferentie van de EEA (Europese Evangelische Alliantie) in Bad Liebenzell mee. Ik wilde graag de conferentie bijwonen zodat er meer contact met de collega-organisaties in de andere landen kon ontstaan. In 2011 was ere ook de Capetown conferentie van het Lausannecomité, waar sommigen namens de EAV aan deelnamen en er achteraf een evaluatie was. We organiseerden ook samen met ‘Creabel’ op hun jubileumdag een Symposium in het gebouw van OM in Zaventem.

 

2012

In 2012 organiseerden we een eerste ‘netwerkdag’ in Haacht, omdat het mijn doelstelling was om de organisaties en denominaties en gemeenten dichter bij elkaar te krijgen zodat ze elkaar beter zouden leren kennen. Doordat ik een Hoofd-instructeurscursus aan het volgen was bij het EJV, bracht ik de geleerde zaken in praktijk in de organisatie van dit soort evenementen, in de hoop dat de Vlaamse aanpak beter zou werken als mijn Nederlandse manier van organiseren. Ook was ik enthousiast begonnen aan de opzet van een ‘Evangelische Volwassenwerking Vlaanderen’ (EVV), die onder bepaalde voorwaarden in aanmerking zou kunnen komen voor overheidssubsidie. Mijn visie was dat we in alle evangelische gemeenten op een laagdrempelige wijze activiteiten zouden ontwikkelen die we onder één noemer zouden brengen. Concerten, kooroptredens, voordrachten, toneelopvoeringen, thema-avonden enz. In elke gemeente is wel iemand met een bijzonder beroep of hobby, die daar een thema-avond of instructieavond over zou kunnen geven. Als je dat dan vervolgens weer beschikbaar stelt aan andere gemeenten, kun je op een laagdrempelige en voordelige wijze in veel gemeenten activiteiten ontplooien, die uiteindelijk bevorderend werken op de drempelverlaging van onze gemeenten, waardoor mensen makkelijker ook naar de diensten of evangelisatie-activiteiten zouden komen. Mijn voorbeeld was eigenlijk het Davidsfonds, met al zijn activiteiten. Wij zouden daar een evangelische variant op moeten ontwikkelen. Als we dan 60 gemeenten, over al de provincies van Vlaanderen verdeeld, zover zouden kunnen krijgen om daaraan mee te werken, zouden we voor een behoorlijke overheidsfinanciering in aanmerking kunnen komen. Dit project werd onderbroken doordat een aantal denominaties eerst zelf wilden kijken of ze zoiets tot stand zouden kunnen krijgen. Toen dit in 2017 niet bleek te lukken, had ik geen energie meer om dit project opnieuw aan te pakken, maar ik hoop dat er weer iemand met inzet en visie komt, die dit uiteindelijk toch weer oppakt, want in mijn ogen is dat juist iets dat de EAV uniek kan maken en voor elke evangelische gemeente van belang kan zijn. Op deze wijze krijg je weer nieuwe input voor evangelisatie over heel Vlaanderen.

In 2012 was ik ook namens de EAV op de EEA in Spanje. Dit was voor mij de meest luxe conferentie in een hotel met heerlijk eten en een zwembad en de zee voor de deur. Naast genieten van deze luxe, zijn er op zo’n conferentie allemaal ontmoetingen en ook voordrachten om met elkaar te zoeken naar die evangelisatiemethode welke het beste werkt in deze tijd. Daarbij kon elk land zijn ideeën en specialiteiten naar voren brengen en kwam je dus op constructieve ideeën of ontdekte je de blinde vlekken die er in je eigen organisatie eventueel waren. Ook werd er naar de toekomst gekeken en de ontwikkelingen waar we rekening mee moesten houden. Verder zorgen de EEA en de WEA ervoor dat we vertegenwoordigd worden bij overheden en Europese politiek of komen ze op voor vervolgde Christenen in diverse landen.

Het langdurig uitblijven van een voorzitter leidde er uiteindelijk toe dat ik toch de voorzittershamer in handen kreeg. Rosario Anastasi werd ondervoorzitter: een Nederlander en een Italiaan – het vinden van een Vlaming als voorzitter bleek een moeilijke opdracht. 

2013

In 2013 hadden we in de gebouwen van de ETF een Symposium over eenheid, waarbij alle denominaties en organisaties vertegenwoordigd waren en met elkaar het besluit namen om positief met elkaar op zoek te gaan naar de eenheid onder christenen en christelijke organisaties in Vlaanderen. Dit was voor mij het indrukwekkendste moment in de afgelopen jaren en ik hoop dat we daar nog op voort gaan bouwen. Sindsdien heb ik wel een positieve ontwikkeling gezien in Vlaanderen en staan we positiever ten opzichte van elkaar. Ook is er meer bereidheid om te zoeken naar dat wat ons verbindt in plaats van de accenten te blijven leggen op dat wat ons verdeelt.

In 2013 was de EEA-conferentie in Noord-Nederland. Voor mij als Nederlander was het heerlijk om weer eens een broodje kroket met karnemelk te hebben, maar de andere landen vonden dit toch wel het slechtste land op het vlak van de catering.

2014

In deze periode hebben we ook gewerkt aan de zichtbaarheid van de EAV: de website werd aangepast en de digitale nieuwsbrief ‘InterCom’ zag het levenslicht. Kort daarna ging ook de gebedsbrief ‘sAmen’ van start.

 In 2014 was er een Workshopdag, ook als voorbereiding en inleiding tot de EVV. Doordat er zoveel zaken verspreid georganiseerd worden, lukt het vaak niet meer om voldoende mensen voor één activiteit of cursus bij elkaar te krijgen. Daarom is er een Workshopdag, waarbij je in één locatie en op één dag vele interessante onderwerpen bij elkaar zet en waarbij mensen uit de diverse mogelijkheden enkele opties kunnen kiezen.

Het was de bedoeling om deze dagen in een cyclus van 3 jaar steeds terug te laten komen, of eventueel nog aangevuld met een 4e dag, namelijk een congres, waarbij de belangrijkste zaken die het EAV zou moeten nastreven, ter sprake gebracht zouden worden, om zodoende input te geven aan het bestuur.

2015

In 2015 begonnen we met de voorbereiding van de actie ‘3-16’. De bedoeling was om Vlaamsbreed en liever nog in heel België op kleine schaal evangelisatie-acties te organiseren, die we allemaal onder de noemer ‘3-16’ in het nieuws zouden brengen. Mensen en pers zouden dan door het hele land de naam ‘3-16’ zien en misschien geïnteresseerd worden in wat dat toch allemaal betekent. Er werd een website gemaakt, waarop alle activiteiten konden worden aangemeld en waar geïnteresseerden dan konden zien wat er door het land heen allemaal georganiseerd werd. We wilden vooral jongeren de ruimte geven om aan deze actie een moderne uitstraling te geven. Er werden een half miljoen flyers gedrukt en spandoeken om op de straten en boven snelwegen te hangen. Ook werden er 2000 Nieuwe testamenten met het Logo van ‘3-16’ gedrukt, die bij de evangelisatie-activiteiten aan de geïnteresseerden gegeven konden worden. Het geheim achter het logo was natuurlijk de tekst in Johannes 3:16 ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’.

2016

Begin 2016 tekenden we een contract met Agapè Nederland, waardoor wij de Vlaamse versie van de website ‘IkzoekGod.be’ en de cursus ‘WaaromJezus.be’ over mochten nemen en voortaan zelf beheren en invullen.

We hebben toen heel hard gewerkt om deze site nog voor maart 2016 op orde te krijgen, want in alle promotie werd naar deze site verwezen. In 2016 moesten dan ook de e-coaches ingelicht en getraind worden. Daarvoor hebben we de jaarlijkse e-coachdag, een dag waarop de medewerkers aan de site worden getraind en bemoedigd door elkaars verhalen en waar we voor de mensen die we bereikt hebben, bidden.

In 2016 was ook het eerste congres van de EAV met verschillende werkgroepen en potentiële werkgroepen, die input hebben gegeven aan het bestuur of vragen hebben gesteld, zodat zaken verduidelijkt konden worden. Ook het congres is een middel om meer inspraak en ontmoeting binnen de EAV te genereren.

In 2016 was de EEA-ontmoeting in Portugal in een klooster, waardoor het allemaal wat soberder was, dan bijvoorbeeld in Spanje en zelfs in de richting van Nederland kwam. Ook het weer was Nederlands. Hier was ook een ontmoeting met de mensen van de Waalse Alliantie, die we anders moeilijk kunnen ontmoeten. Helaas is het na deze ontmoeting ook weer wat stil gevallen.

2017

In 2017 was het veertje bij mij als voorzitter te veel uitgerekt om nog grote initiatieven te kunnen nemen, we hebben gewerkt aan een Platform, waarbij de EAV, de Waalse EA en de Federale Synode als één platform vertegenwoordigd kunnen zijn op de EEA- ontmoetingen, want daar heb je per land het recht om vertegenwoordigd te zijn en als EAV vertegenwoordigen wij alleen het Vlaamse deel. Geert Lorein was daar in 2017 dus voor het eerst formeel als vertegenwoordiger namens het PEAB (platform Evangelische Alliantie België) aanwezig.

Er was in 2017 ook weer een e-coachdag, waarop we de nieuwe ontwikkelingen rond het cursusplatform hebben besproken en getoond. Het EJV heeft de cursus ‘Waarom Jezus voor jou.be’ onder zijn verantwoordelijkheid genomen en helemaal bewerkt. We hopen nu dus ook meer jongeren naar de site te krijgen. Zij hebben nu ook eigen e-coaches voor dit jongerenplatform. De site zal verder nog interactiever worden gemaakt, want het blijkt dat dit systeem alweer een te grote drempel voor veel mensen heeft. Men is nu Facebook en WhatsApp gewend, dus proberen we ook de cursussen meer op die manier te laten werken.

2018

In 2018 was ik erg blij dat ik op de Algemene Vergadering het stokje kon overdragen aan een jonge Vlaamse voorzitter: David Buntinx. Eindelijk weer een Vlaamse voorzitter voor de EAV! Hij zal dit 3 jaar op zich nemen, met als doel de nieuwe structuur, die we in de voorgaande jaren al voorbereid hebben, te laten landen en in actie te laten komen. Ik hoop dus dat over drie jaar de volgende Vlaamse voorzitter klaarstaat om het stokje over te nemen. Mijn kracht lag in het samenbrengen van mensen binnen het Bestuur. Ik ben blij dat David daar nu een afronding aan mag geven en ik hoop dat meer jonge mensen zich verantwoordelijk gaan voelen voor de verdere eenwording en ontwikkelingen van de Evangelische Gemeenten, organisaties en initiatieven in Vlaanderen. Het was mij een eer om u te dienen en een plezier om met u samen te werken.

Herman Spaargaren