slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Vervolging werkt zuiverend

Christenvervolging ver weg en dichtbij
“Vervolging brengt iets in de kerk teweeg, iets wat je liever niet hebt maar het werkt zuiverend.”
Open Doors, een vaste waarde onder de christelijke organisaties, bestaat intussen zestig jaar. Ter opfrissing OD is een organisatie die zich bekommert over het lot van mensen wereldwijd die wegens hun christelijk geloof onderdrukt en vervolgd worden. “Het begon destijds met de problematiek in de communistische landen, maar sinds het Oostblok uiteen viel, zien we vandaag de dag dat christenvervolging in alle delen van de wereld plaatsvindt” , vertelt Ruud Kraan, directeur van Open Doors Nederland. In dit artikel tracht InterCom u een overzicht te verschaffen over de huidige stand van zaken wat betreft christenvervolging en wat wij als tegengewicht kunnen bieden.
De organisatie is vertegenwoordigd in zestig landen en is zowel vanuit het kantoor als op het veld actief. Open Doors slaagt er vaak in mensen die onder vervolging lijden ook persoonlijk te ontmoeten. Men biedt hen trauma-counseling aan en voorzien in hun levensonderhoud. Kraan: “Een gezin waarvan de vader, de kostwinner, wegens zijn geloof in de gevangenis zit heeft geen inkomen. Die gezinnen ondersteunen we ook praktisch.” Indien mogelijk gaat een van de kantoormedewerkers ter plekke de situatie pijlen, anders zal de organisatie op zoek gaan naar partners ter plaatse." Het is iedere keer kijken naar het land, het gebied, wat is de situatie en wat kunnen we daar betekenen.” Het tweede luik van het werk bestaat eruit vervolging bekend te maken onder kerken en organisaties in Nederland en Vlaanderen en hiervoor steun vragen. “In de eerste plaats zullen wij altijd om gebed verzoeken. Open Doors is ervan overtuigd dat het gebed van een christen enorm veel invloed heeft.” Een paar jaar geleden onderwierp Open Doors haar achterban aan een onderzoek. Op een van de vragen, of mensen voor vervolgde christenen bidden, gaf bijna 60 procent aan dat gebed hiervoor onderdeel van hun leven uitmaakt.

Opvoeden na een echtscheiding

Ouders voeden hun kinderen op. Maar wat als de ouders uit elkaar gaan? De gezinssituatie verandert en de opvoeding kan niet op dezelfde manier verder gaan. Wordt een van de ouders verantwoordelijk of is er een vorm van co-ouderschap. Komt het kind in een nieuw samengesteld gezin  terecht? Het onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering probeert een aantal vragen rond de veranderende opvoedingsstijl te beantwoorden. Kristel De Leenheer vat samen:
Het theoretische model over opvoeding is de laatste jaren sterk veranderd. Van een kostwinnersmodel waar de moeder gezien werd als de zorgende, opvoedende ouder en de vader als de kostwinner, is men geëvolueerd naar een gelijkwaardig ouderschapsmodel. Beide ouders worden als evenwaardig beschouwd en beiden staan in voor de opvoeding van de kinderen. Toch is het niet helemaal gelijkwaardig. Vaders geven immers minder steun en minder opvolging dan moeders.

Sinds 18 juli 2006 vindt men het gelijkwaardig ouderschapsmodel ook terug in de wetgeving, bij ouderschap na echtscheiding. Ouders worden ook na een echtscheiding geacht om in te staan voor de opvoeding van hun kind(eren).

Impact

Een echtscheiding is een proces dat start vóór de uitspraak van de echtscheiding zelf. Het kan de katalysator zijn voor daaropvolgende gezinstransities en kan daardoor nog lang gevolgen hebben. Twee transities hebben een impact op de opvoeding. Als eerste is er de overgang van één tweeoudergezin naar een nieuw gezinstype bij beide ouders. 21,4% van de kinderen verblijft na de echtscheiding in verblijfsco-ouderschap, 60,4% woont vooral bij de moeder en 10,4% bij de vader.

Als tweede is er de eventuele overgang naar het samenwonen met een stiefouder. Ongeveer 45% van de moeders en 54% van de vaders met inwonende kinderen woont na een echtscheiding samen met een nieuwe partner.

Deze twee transities kunnen een invloed uitoefenen op de opvoedingssituatie van kinderen met gescheiden ouders. De eerste reden is dat de frequentie en aard van het contact tussen hen wijzigt. De tweede reden omdat een nieuwe partner van de ouder ook een invloed heeft op de opvoeding van het kind.

Opvoedingsstijlen
Opvoeding is een wijze van omgaan met kinderen en een samenhang vertoont tussen de gedragingen, attitudes en cognities van ouders.
Er zijn verschillende opvoedingsstijlen. Een gekend en veel gebruikt is dat van Baumrind. Opvoeding heeft volgens haar twee dimensies: steun en controle. Steun verwijst naar de warmte en de affectie die ouders geven aan hun kinderen en controle verwijst naar de grenzen die ouders stellen voor hun kinderen en het toezicht dat ze over hen houden. De combinatie van deze twee dimensies resulteert in vier verschillende opvoedingsstijlen:
-    Autoritatieve ouders: zijn zowel ondersteunend als controlerend
-    Permissieve ouders: zijn vooral ondersteundend en weinig controlerend
-    Autoritaire ouders: zijn vooral controlerend en weinig ondersteunend
-    Niet-betrokken ouders: zijn weinig ondersteunend en controlerend.
Uit onderzoek blijkt dat de autoritatieve stijl de meest effectieve is om het welbevinden van kinderen te bevorderen. Toch hanteert minder dan de helft van gescheiden ouders deze stijl. Ook bij de niet-gescheiden ouders blijkt niet iedereen deze stijl te hanteren.

Alleenstaande moeders en niet-residentiële vaders zijn minder vaak autoritatief dan gehuwde moeders en residentiële vaders.
Gescheiden vaders geven meer controle, maar minder steun dan gehuwde vaders.
Gehuwde vaders hebben vaker een autoritatieve stijl dan gescheiden vaders.
De residentiële ouder geeft meer steun en controle dan de niet-residentiële.
Resultaten

Het onderzoek werd ingedeeld in vier klassen.
-    Klasse 1: niet betrokken
-    Klasse 2: permissief
-    Klasse 3: autoritair
-    Klasse 4: autoritatief

Vaders en moeders uit klasse 1 geven het minste steun. Vaders en moeders uit klasse 1 en vooral uit klasse 2 bieden hun kinderen minder controle. Vaders en moeders uit klasse 3 zijn dan weer het meest controlerend.
13,7% van de vaders en 10,4% van de moeders hebben een niet-betrokken opvoedingsstijl, 32,4% vaders en 13,6% moeders een permissieve, 25,7% vaders en 33,2 moeders een autoritaire en 28,2% van de vaders en 42,8% van de moeders een autoritatieve.
Het al dan niet samenwonen met een nieuwe partner blijkt niet van belang te zijn voor de opvoedingsstijl van gescheiden ouders.

Wees Wakker – Open Doors

Zondag voor de Vervolgde Kerk 31 mei

‘Wees wakker!’ Dit is de oproep van de vervolgde kerk die op zondag 31 mei weerklinkt in veel kerken in Nederland en Vlaanderen. Wat betekent deze oproep voor christenen die vervolgd worden én voor ons? Ontdek het, organiseer een Zondag voor de Vervolgde Kerk.

Nacht van Gebed 5-6 juni

Eén nacht wakker blijven om te bidden voor de vervolgde kerk. Dat is wat van 5 op 6 juni op verschillende plaatsen gebeurt. Gelooft u dat uw gebed impact heeft? Organiseer een Nacht van Gebed. Vervolging neemt wereldwijd toe en komt dichterbij. Vervolgde christenen roepen ons op om nuchter en waakzaam te zijn én voor hen te bidden. Tijdens de Nacht van Gebed vertellen Yong Sook uit Noord-Korea en Gari uit Syrië hierover via een live-verbinding!

Er zijn al flink wat locaties in Vlaanderen die zich aangemeld hebben. Op https://www.opendoors.nl/bid/nachtvangebed/locaties/ is het meest actuele overzicht te vinden. Hier kunnen mensen zich bij aansluiten. Daarnaast is het zeker nog mogelijk om zelf een locatie te organiseren.

Het organiseren van een Nacht van Gebed is eenvoudig:

Stap 1. Vertel uw kerk en kennissen erover en onderzoek de mogelijkheden om een Nacht van Gebed te organiseren.
Stap 2. Zoek een organisator, als u niet in de gelegenheid bent zelf de Nacht van Gebed te organiseren.
Stap 3. Bepaal voor wie u de Nacht van Gebed organiseert en overweeg de activiteit open te stellen voor mensen buiten uw gemeente.
Stap 4. Kies een locatie, bijvoorbeeld een kerk of uw eigen huis.
Stap 5. Meld u online aan op: https://www.opendoors.nl/bid/nachtvangebed/aanmelden/
Stap 6. Vraag (promotie)materialen aan
Stap 7. Maak de Nacht van Gebed bekend in uw omgeving

Snelweg voor vluchtelingen

Het Refugee Highway Partnership (RHP) is een onderdeel van de Wereld Evangelische Alliantie. Ieder jaar organiseert deze werkgroep in Europa een rondetafelconferentie en in februari ging die door in het Spaanse Malaga. Vanuit Vlaanderen was Gave Veste daar vertegenwoordigd met Sjaak Leijenhorst, Duane en Penny Unruh, en Hendrick Ederveen. Het thema was ‘de vreemdeling gastvrij verwelkomen’ en een belangrijke discussie ging over de vraag hoe asielverzoeken van christenen uit moslimlanden zoals Iran, Afghanistan, Irak, Syrië, Pakistan en Somalië op een rechtvaardige manier beoordeeld konden worden. In dat gesprek bleek dat elk land zijn specifieke uitdagingen heeft. In een andere sessie kwam dan weer de vluchtelingencrisis in Europa aan bod. We kunnen immers niet om de vaststelling heen dat er steeds meer vluchtelingen zijn. De overvloedige toestroom zorgt ervoor dat ze steeds minder welkom zijn. De economische consequenties worden steeds groter – denk maar aan de groeiende werkloosheid. Zeker in de Zuid-Europese landen, waar de werkgelegenheid al klein is, vormt dat een enorme uitdaging. Ook spanningen tussen Noord en Zuid Europa zijn daarvan het gevolg. In het Noorden houdt men de vluchtelingen liever in het Zuiden, in de landen waar ze Europa binnenkomen, maar de samenlevingen daar zijn niet in staat adequate opvang te bieden. Door de afnemende invloed van de kerken, zijn die vaak ook niet meer in staat om de christelijke barmhartigheid in praktijk te brengen.

IDEAZ-magazine over Leiderschapsoverdracht

Het was het thema van de afgelopen Familiedag, het wordt de focus op het komende Open Kerk Forum van ABC, en het is nu ook het leitmotiv van de nieuwe editie van IDEAZ (het tijdschrift van de Nederlandse Evangelische Alliantie): de overdracht van leiderschap van de ‘oude’ op de ‘nieuwe’ generatie. De aanleiding? EA-EAZ-directeur Jan Wessels omschrijft het als volgt: De nieuwere evangelische beweging die in de jaren zeventig is ontstaan, is volwassen geworden. De pioniers van de  babyboomgeneratie worden ouder en gaan zo langzamerhand echt met pensioen’. Hij stelt vast dat de generatie die normaal het stokje zou overnemen voor een deel ontbreekt – althans in Nederland. De daarop volgende generatie, de twintigers en de dertigers staat klaar, maar de kloof met de oude garde is groot. ‘In één generatie heeft een cultuuromslag plaatsgevonden die groter is dan de Renaissance’.