slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Lessen van Hudson Taylor

Naar aanleiding van het jubileum van OMF schreef Wout Van Wijngaarden enkele artikelen over Hudson Taylor. Hij staat daarin stil bij de lessen die we uit het leven van deze zendingspionier kunnen trekken. Een eerste deel uit deze reeks:

Bosnië-Herzegovina - Cultuur, Conflict en het Kruis

Hieronder vindt u het artikel en de bijhorende gebedspunten terug die horen bij 3 juli. Voor meer gebedspunten rond de 30 Dagen volg onze sAmen.

 

 

Het prachtig mooie land Bosnië- Herzegovina is het decor geweest van één van de meest afgrijselijke oorlogen in de 20ste eeuw. Etnisch geweld maakt het zoveel moeilijker over de liefde van Jezus te getuigen. Als je vandaag door de historische straten van Sarajevo loopt, zijn de met kogels doorboorde muren een trieste herinnering aan het kwellende beleg van bijna vier jaar. Eén van de meest dodelijke gebeurtenissen in deze oorlog was de executie van 8.000 Bosnische islamitische mannen en jongens in het kleine dorp Srebrenica door Bosnisch-Servische troepen. Religieusnationalisme in Bosnië-Herzegovina werd een afgod die grote vernietiging bracht. Opmerkelijk genoeg reiken de wortels van dit conflict terug tot 600 jaar eerder, toen in het jaar 1389 een Turks islamitisch leger in het Gevecht van Kosovo de etnische Serviërs versloeg.

Achter de hoofddoek zit een vrouw …

InterCom150525 IslamofobieBert de Ruiter houdt zich al jaren bezig met de relatie tussen christenen en moslims. Een dag per week doet hij dat in het bijzonder in opdracht van de Europese Evangelische Alliantie, de rest van de tijd voor Operatie Mobilisatie. Het onderhouden en verbeteren van de relaties tussen gelovigen van beide godsdiensten beschouwt hij als een roeping. Bijzonder detail: hoewel hij Nederlander is, deed hij het idee voor zijn werk op in België. Het was in ons land dat hij voor de eerste keer in gesprek kwam met moslims. Dat was in 1980. Tegenwoordig legt hij zich vooral toe op het toerusten van christenen om met de ander in gesprek te gaan.

Sinds wanneer houden moslims en christenen zich met elkaar bezig. Dateert het eerste echte contact van de Kruistochten?
‘Nee, dat was al veel vroeger. Natuurlijk, de tijd van de Kruistochten is wel iets dat in de herinnering is blijven hangen. Het wederzijdse wantrouwen dateert waarschijnlijk wel uit die tijd. Die gereserveerdheid is wel door de eeuwen heen gebleven. De echte gesprekken zijn nog redelijk recent. Het belangrijkste thema, of uitgangspunt daarbij is liefde voor de naaste. Maar die gesprekken situeren zich vooral op globaal niveau; plaatselijk is dat allemaal nog niet echt doorgedrongen. Er zijn natuurlijk regelmatig incidenten tussen christenen en moslims, maar je merkt naarmate er zich meer voorvallen voordoen, de behoefte aan een gesprek ook toeneemt. Nog niet zo heel lang geleden werd er door een aantal leidinggevende moslims een document geschreven, gericht aan de paus en andere kerkelijke leiders, dat heel verzoenend was en waarin werd opgeroepen om te spreken over punten van gemeenschappelijk belang. Uitgangspunten daarbij waren ‘liefde voor God’ en ‘liefde voor de naaste’.’

30 dagen bidden voor de moslimwereld

De islam is bij ons zelden uit het nieuws. Of moeten we zeggen: de handelingen van terroristen die hun activiteiten uitvoeren onder de vlag van de islam? Het verhaal van de vredelievende moslims wordt zelden verteld. Het project ’30 dagen van gebed’ begon in 1993 met een groep die zich geroepen voelde om het beeld van de moslimwereld te wijzigen. Een aantal mensen besloten om moslims te gaan zien zoals God ze beziet: als unieke individuen, families en stammen.

Vervolging werkt zuiverend

Christenvervolging ver weg en dichtbij
“Vervolging brengt iets in de kerk teweeg, iets wat je liever niet hebt maar het werkt zuiverend.”
Open Doors, een vaste waarde onder de christelijke organisaties, bestaat intussen zestig jaar. Ter opfrissing OD is een organisatie die zich bekommert over het lot van mensen wereldwijd die wegens hun christelijk geloof onderdrukt en vervolgd worden. “Het begon destijds met de problematiek in de communistische landen, maar sinds het Oostblok uiteen viel, zien we vandaag de dag dat christenvervolging in alle delen van de wereld plaatsvindt” , vertelt Ruud Kraan, directeur van Open Doors Nederland. In dit artikel tracht InterCom u een overzicht te verschaffen over de huidige stand van zaken wat betreft christenvervolging en wat wij als tegengewicht kunnen bieden.
De organisatie is vertegenwoordigd in zestig landen en is zowel vanuit het kantoor als op het veld actief. Open Doors slaagt er vaak in mensen die onder vervolging lijden ook persoonlijk te ontmoeten. Men biedt hen trauma-counseling aan en voorzien in hun levensonderhoud. Kraan: “Een gezin waarvan de vader, de kostwinner, wegens zijn geloof in de gevangenis zit heeft geen inkomen. Die gezinnen ondersteunen we ook praktisch.” Indien mogelijk gaat een van de kantoormedewerkers ter plekke de situatie pijlen, anders zal de organisatie op zoek gaan naar partners ter plaatse." Het is iedere keer kijken naar het land, het gebied, wat is de situatie en wat kunnen we daar betekenen.” Het tweede luik van het werk bestaat eruit vervolging bekend te maken onder kerken en organisaties in Nederland en Vlaanderen en hiervoor steun vragen. “In de eerste plaats zullen wij altijd om gebed verzoeken. Open Doors is ervan overtuigd dat het gebed van een christen enorm veel invloed heeft.” Een paar jaar geleden onderwierp Open Doors haar achterban aan een onderzoek. Op een van de vragen, of mensen voor vervolgde christenen bidden, gaf bijna 60 procent aan dat gebed hiervoor onderdeel van hun leven uitmaakt.

Opvoeden na een echtscheiding

Ouders voeden hun kinderen op. Maar wat als de ouders uit elkaar gaan? De gezinssituatie verandert en de opvoeding kan niet op dezelfde manier verder gaan. Wordt een van de ouders verantwoordelijk of is er een vorm van co-ouderschap. Komt het kind in een nieuw samengesteld gezin  terecht? Het onderzoek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering probeert een aantal vragen rond de veranderende opvoedingsstijl te beantwoorden. Kristel De Leenheer vat samen:
Het theoretische model over opvoeding is de laatste jaren sterk veranderd. Van een kostwinnersmodel waar de moeder gezien werd als de zorgende, opvoedende ouder en de vader als de kostwinner, is men geëvolueerd naar een gelijkwaardig ouderschapsmodel. Beide ouders worden als evenwaardig beschouwd en beiden staan in voor de opvoeding van de kinderen. Toch is het niet helemaal gelijkwaardig. Vaders geven immers minder steun en minder opvolging dan moeders.

Sinds 18 juli 2006 vindt men het gelijkwaardig ouderschapsmodel ook terug in de wetgeving, bij ouderschap na echtscheiding. Ouders worden ook na een echtscheiding geacht om in te staan voor de opvoeding van hun kind(eren).

Impact

Een echtscheiding is een proces dat start vóór de uitspraak van de echtscheiding zelf. Het kan de katalysator zijn voor daaropvolgende gezinstransities en kan daardoor nog lang gevolgen hebben. Twee transities hebben een impact op de opvoeding. Als eerste is er de overgang van één tweeoudergezin naar een nieuw gezinstype bij beide ouders. 21,4% van de kinderen verblijft na de echtscheiding in verblijfsco-ouderschap, 60,4% woont vooral bij de moeder en 10,4% bij de vader.

Als tweede is er de eventuele overgang naar het samenwonen met een stiefouder. Ongeveer 45% van de moeders en 54% van de vaders met inwonende kinderen woont na een echtscheiding samen met een nieuwe partner.

Deze twee transities kunnen een invloed uitoefenen op de opvoedingssituatie van kinderen met gescheiden ouders. De eerste reden is dat de frequentie en aard van het contact tussen hen wijzigt. De tweede reden omdat een nieuwe partner van de ouder ook een invloed heeft op de opvoeding van het kind.

Opvoedingsstijlen
Opvoeding is een wijze van omgaan met kinderen en een samenhang vertoont tussen de gedragingen, attitudes en cognities van ouders.
Er zijn verschillende opvoedingsstijlen. Een gekend en veel gebruikt is dat van Baumrind. Opvoeding heeft volgens haar twee dimensies: steun en controle. Steun verwijst naar de warmte en de affectie die ouders geven aan hun kinderen en controle verwijst naar de grenzen die ouders stellen voor hun kinderen en het toezicht dat ze over hen houden. De combinatie van deze twee dimensies resulteert in vier verschillende opvoedingsstijlen:
-    Autoritatieve ouders: zijn zowel ondersteunend als controlerend
-    Permissieve ouders: zijn vooral ondersteundend en weinig controlerend
-    Autoritaire ouders: zijn vooral controlerend en weinig ondersteunend
-    Niet-betrokken ouders: zijn weinig ondersteunend en controlerend.
Uit onderzoek blijkt dat de autoritatieve stijl de meest effectieve is om het welbevinden van kinderen te bevorderen. Toch hanteert minder dan de helft van gescheiden ouders deze stijl. Ook bij de niet-gescheiden ouders blijkt niet iedereen deze stijl te hanteren.

Alleenstaande moeders en niet-residentiële vaders zijn minder vaak autoritatief dan gehuwde moeders en residentiële vaders.
Gescheiden vaders geven meer controle, maar minder steun dan gehuwde vaders.
Gehuwde vaders hebben vaker een autoritatieve stijl dan gescheiden vaders.
De residentiële ouder geeft meer steun en controle dan de niet-residentiële.
Resultaten

Het onderzoek werd ingedeeld in vier klassen.
-    Klasse 1: niet betrokken
-    Klasse 2: permissief
-    Klasse 3: autoritair
-    Klasse 4: autoritatief

Vaders en moeders uit klasse 1 geven het minste steun. Vaders en moeders uit klasse 1 en vooral uit klasse 2 bieden hun kinderen minder controle. Vaders en moeders uit klasse 3 zijn dan weer het meest controlerend.
13,7% van de vaders en 10,4% van de moeders hebben een niet-betrokken opvoedingsstijl, 32,4% vaders en 13,6% moeders een permissieve, 25,7% vaders en 33,2 moeders een autoritaire en 28,2% van de vaders en 42,8% van de moeders een autoritatieve.
Het al dan niet samenwonen met een nieuwe partner blijkt niet van belang te zijn voor de opvoedingsstijl van gescheiden ouders.

Nieuwsbrief