slide 1

                            

 

 

                                                                                                                                                                   WelkomOpDeWebsite 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                            

 

 

               

                                                                  

 

slide 2

 

 

EenKoepelVoorOrganisaties

                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                              
 

 

                                

     

                      

                                                                                                                                    
 

slide 3

 

 

 

 

 

blauwenkerken              

 

 

 

               

slide 4

 

 

 

 

 

                                                                                                                      GebedsbijlageIntercomSAmen

 

 

   

 

 

 

      

                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

slide 5

 

 

deelvandeontmoetingsdagenRoos

Jullie zijn het licht van de wereld …

InterCom190713 KatholiekeWettenSeksueelMisbruikPaus Franciscus vaardigt richtlijnen uit in geval van seksueel misbruik

Dat de Rooms-Katholieke Kerk de laatste jaren steeds opnieuw geconfronteerd wordt met schandalen rond seksueel misbruik, is al lang geen nieuws meer. Vaak lang bewaarde geheimen duiken op en werpen voor de man in de straat een smet op alles wat christelijk is. Een halve eeuw (en ook korter) geleden hadden sommige geestelijken geen moeite met het bedrijven van zaken die duidelijk door de Bijbel verboden waren. Dikwijls bleven gebeurtenissen onbekend, of werden ze in de doofpot gestopt. De katholieke kerk worstelt al lang met de vraag hoe om te gaan met het duistere verleden – en hoe er voor te zorgen dat er geen nieuwe feiten komen. Begin mei schreef paus Franciscus een apostolische brief waarin hij richtlijnen geeft voor de aanpak van de problematiek. Misschien deels ook een voorbeeld van hoe andere kerken hier mee om zouden kunnen gaan.

De apostolische brief begint met een citaat uit het Mattheüsevangelie: “Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven”. Vervolgens wordt gewezen op het feit dat christenen een voorbeeld dienen te zijn en dat er in geval van zonde een oprechte bekering nodig is: “Misdaden van seksueel misbruik zijn een belediging ten opzichte van God en veroorzaakt lichamelijke, psychologische en geestelijke schade bij de slachtoffers. Ze kwetsen ook de gemeenschap van de gelovigen. Opdat deze fenomen, in welke vorm dan ook, nooit meer zullen voorvallen, is een duurzame en diepe bekering van het hart nodig, gevolgd door concrete en doeltreffende acties waarbij iedereen in de kerk betrokken is. Op die manier kan persoonlijke heiliging en morele toewijding bijdragen aan de geloofwaardigheid van de boodschap van het evangelie en aan de effectiviteit van de missie van de kerk. Dat is alleen mogelijk door de genade van de Heilige Geest die wordt uitegstort in onze harten, waarbij we herinnerd worden aan de woorden van Jezus: “Zonder Mij kunnen jullie niets doen. Zelfs al is er reeds veel verwezenlijkt, we moeten blijven leren van de lessen uit het verleden en dan met hoop naar de toekomst kijken”.

In zijn schrijven wijst de paus op de verantwoordelijkheid van de leiders van de kerk om pastorale leiders te zijn. Daarom wil hij ook dat de richtlijnen zullen worden toegepast op iedereen die een functie in de kerk verricht en vraagt hij dat de voorgestelde richtlijnen ook dwingend toegepast zullen worden. Onder seksueel misbruik wordt verstaan: het dwingen van iemand, door geweld of dreiging of door misbruik van autoriteit tot het uitvoeren of toestaan van seksuele handelingen en het verrichten van seksuele handelingen met minderjarigen of kwetsbare personen. Specifiek wordt ook vermeld: “de productie, het vertonen, bezitten of verspreiden (ook met elektronische middelen) van kinderporno, alsmede het recruteren of aansporen van minderjarige of kwetsbare personen om deel te nemen aan pornografische vertoningen”.

Meldingsplicht
Waar seksueel misbruik vroeger gewoonweg verzwegen werd, is er nu sprake van een meldingsplicht. Traditioneel ligt dat nogal gevoelig, aangezien er binnen de Rooms-Katholieke kerk een biechtgeheim bestaat. Nu moet, wanneer een geval bekend is, of als er sterke aanwijzingen zijn, dit gerapporteerd worden aan de ‘metropoliet’, doorgaans de aartsbisschop.  Dat verslag moet zoveel mogelijk concrete details bevatten zodat duidelijk is wanneer, door wie en in welke omstandigheden het misbruik heeft plaatsgevonden. Er wordt ook gestipuleerd dat iemand die een rapport opstelt, niet onder druk gezet mag worden zaken te verzwijgen.

Bij specialisten van het kerkelijk recht worden de nieuwe bepaling met goedkeuring onthaald. Professor Karlijn  Demasure, die zich al 30 jaar in het thema specialiseert en ervoer doceert aan de pauselijke universiteit Gregoriana, beschijft de nieuwe ‘wetgeving’ als een grote stap in de goede richting.  In een gesprek met Knack laat ze weten dat ze tevreden is met de meldingsplicht en het feit dat ieder bisdom van de kerk binnen het jaar over een meldpunt moet beschikken. Of dat ook werkelijk haalbaar is, is een andere vraag, maar de intentie is in ieder geval goed. Ook het feit dat seksueel misbruik wordt beschouwd als elk misbruik van gezag dat de seksuele integriteit aantast, en dat de behandeling van aangiften binnen strakke termijnen moeten geschieden, is belangrijke vooruitgang. Ook de expliciete mogelijkheid om regels toe te passen de hoogste gezagsdragers, valt toe te juichen. In het verleden hadden daders met een hoge positie soms een arrogante, weinig berouwvolle houding. De aandacht voor bisschoppen verdringt dan wel een beetje de aandacht voor misbruik dat door ‘lagere geestelijken’, zeg maar de plaatselijke pastoor wordt gepleegd. Dat komt uiteindelijk ook veel voor en mag zeker niet geminimaliseerd worden.

Slachtoffers
Naast de bepalingen die betrekking hebben op de daders, geeft de apostolische brief ook richtlijnen voor de omgang met slachtoffers. De nadruk ligt op een luisterend oor, maar ook het aanbod van geestelijke en medische hulp, waaronder therapeutische en psychologische bijstand. Verder moeten gegevens vertrouwelijk behandeld worden, zodat de goede naam en de privacy van het slachtoffer gegarandeerd blijven. Professor Masure had de begeleiding graag wat concreter gezien: er staat immers in het document wel dat begeleiding moet worden aangeboden, maar niet door wie, voor hoe lang en met welke middelen. Het is dus in zekere zin een kwestie van interpretatie.

Samenvattend kan worden gesteld dat de aandacht voor de problematiek behoorlijk is toegenomen en dat de katholieke kerk vastberaden van plan is om de donkere praktijken uit het verleden uit te bannen en in de toekomst te voorkomen. Het kan alleen maar de potentiële slachtoffers ten goede komen. Maar een werkelijke vooruitgang kan alleen maar geboekt worden wanneer de gezagsdragers van de kerk – zoals de paus aangaf – een bekering van het hart kennen.


(bronnen: Knack, Vaticaan)

Bijbeltekst van de dag

Nieuwsbrief